Przetłumacz na angielski:
Moja idealna szkoła jest na wyspie na oceanie.Jest to szkoła z internatem.Chodzą do niej dziewczyny i chłopcy.W każdej klasie jest 20 osób.Nie ma żadnych mundurków.Jest 5 zasad:
-nie śmiecić
-nie dokuczać innym
-pomagać innym
-nie wolno się bić
-nie wolno kraść
W szkole jest boisko do koszykówki,piłki nożnej,hokeja i siatkówki.Jest basen kryty i otwarty,duża biblioteka oraz jadalnia,sala komuterowa,sklepy i niesamowita sala gimnastyczna.
Wszystkie lekcje rozpoczynają się o 9.30 a kończą o 15.00.O 9.00 jest śniadanie,o 13.00 jest obiad a kolacja o 19.00.
Po szkole można chodzić na różne zajęcia dodatkowe np.śpiewanie,malowanie,jogę,fitnes,pływanie itp.Są one za darmo.Każdego roku jest 10 wycieczek.Uczniowie decydują gdzie chcą ją spędzić.Po za tym nie ma żadnych prac domowych.

2

Odpowiedzi

2009-10-14T13:21:21+02:00
My ideal school is on island on ocean.It is then school from dormitory.Girls walk to her and boys.It in every class is 20 persons.There are no no uniforms.It is 5 principles
:
- to does not throw litter about
- to does not tease with different
- to help with different
- does not one may fight
- does not one may steal
Field at school is to basket-ball,ball
foot,hockey and retina.Pool is
covered and open,large library as well as dining-room,hall komuterowa,shops and amazing gymnastic hall.
All lessons begin about 9.30 and they finish about 15.00.Breakfast about 9.00 is, dinner about 13.00 is and supper about 19.00.
It after school was can walk on different occupations additional np. singing,depicting,yoga,fitnes,swimming itp. they Are they for free.It is every year 10 trips.Pupils decide where they want her to spend.After there are no no home works for this.
2009-10-14T13:23:09+02:00
My ideal school is on an island in the ocean.It is a boarding school.Go to the girls and boys.Each class is 20 people.There are no uniforms.There are 5 principles:
-no littering
-not annoy others
-helping others
-not allowed to fight
-not stealing
The school is basketball, football, hockey and volleyball.It is indoor and open, a large library and dining room,computer hall, shops and an incredible gym.All classes begin at 9:30 and finish at 9.00 breakfast 15.00.The breakfast is 9.00, a 13.00 lunch and dinner is at 19:00.After school you can walk various extra curricular activities, eg singing, painting, yoga, fitness, swimming, etc.They are free.Every year there are 10 trips.Students decide where they want to spend it.Besides this the no housework.

; ))