Odpowiedzi

2010-02-18T08:02:37+01:00
Państwa o ustroju demokratycznym to państwa, w których władza zwierzchnia należy do ludu, a więc państwa, w których suwerenem jest lud. Wszystkie organy państwa wywodzą się z ludu, nie tylko dlatego, że lud je powołuje i rozwiązuje, ale również lud ustala ich kompetencje. Uważa się, że władza suwerenna należy do społeczeństwa, do wszystkich członków grupy państwa. Współczesne państwo demokratyczne realizuje w szczególności zasady: suwerenności narodu, pluralizmu politycznego, podziału władzy, rządów większości z poszanowaniem mniejszości, oraz gwarantowaniem podstawowych praw i wolności obywatelskich. Najważniejszymi wartościami państw demokratycznych są: tolerancja, współpraca, kompromis oraz konsensus. Suweren (społeczeństwo) może sprawować władzę pośrednio albo bezpośrednio, stąd wyróżnia się demokrację bezpośrednią i pośrednią. Demokracja bezpośrednia ma miejsce wówczas, gdy wszyscy obywatele mają prawo brać udział w sprawowaniu władzy państwowej, czy to przez podejmowanie decyzji, czy nawet przez ich wykonywanie. Współcześnie praktykowaną formą demokracji bezpośredniej są referendum, plebiscyt, veto ludowe oraz samorządy. Referendum jest to powszechne głosowanie, w którym mają możliwość głosowania wszyscy obywatele zamieszkujący obszar referendum. W głosowaniu obywatele rozstrzygają pewne sprawy bądź wyrażają swoją opinię. Referendum może dotyczyć na przykład przyjęcia nowej konstytucji. Plebiscyt to powszechne głosowanie mieszkańców danego terytorium w sprawie przynależności tego terytorium do określonego państwa. Veto ludowe- prawo protestu przeciw uchwalonemu aktu prawnemu. Samorządy mają możliwość bezpośredniego decydowania grup społecznych o kwestiach ich dotyczących


12 3 12
2010-02-18T08:08:48+01:00
Ratyfikowane umowy międzynarodowe plasują się tuż po konstytucji, ale tylko te ratyfikowane za zgodą wyrażoną w ustawie, następnie są ustawy, potem umowy ratyfiowane nie wymagające zgody wyrażonej w ustawie a po nich Rozporządzeniami stanowione przez: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Rady Ministrów; Prezesa Rady Ministrów; Ministra kierującego działem administracji rządowej; Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, akty prawa miejscowego.
13 4 13
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T12:43:44+01:00
Państwa o ustroju demokratycznym to państwa, w których władza zwierzchnia należy do ludu, a więc państwa, w których suwerenem jest lud. Samorządy mają możliwość bezpośredniego decydowania grup społecznych o kwestiach ich dotyczących

Wszystkie organy państwa wywodzą się z ludu, nie tylko dlatego, że lud je powołuje i rozwiązuje, ale również lud ustala ich kompetencje. Uważa się, że władza suwerenna należy do społeczeństwa, do wszystkich członków grupy państwa. Współczesne państwo demokratyczne realizuje w szczególności zasady: suwerenności narodu, pluralizmu politycznego, podziału władzy, rządów większości z poszanowaniem mniejszości, oraz gwarantowaniem podstawowych praw i wolności obywatelskich. Najważniejszymi wartościami państw demokratycznych są: tolerancja, współpraca, kompromis oraz konsensus. Suweren (społeczeństwo) może sprawować władzę pośrednio albo bezpośrednio, stąd wyróżnia się demokrację bezpośrednią i pośrednią. Demokracja bezpośrednia ma miejsce wówczas, gdy wszyscy obywatele mają prawo brać udział w sprawowaniu władzy państwowej, czy to przez podejmowanie decyzji, czy nawet przez ich wykonywanie.
14 3 14