Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T21:06:48+01:00
London - a town in south-eastern part of Great Britain, the capital of the country, as well as the capital of England. Located on the Thames, is the second largest city in Europe (after Moscow, from Paris), is also one of the largest cities in the world both in the same city as the scale and agglomeration. Population of London (within the so-called. Greater London) is around 8.2 million (2006) in the area of 1 607 km ² and the entire London metropolitan area, including all the neighboring towns (from Tonbridge in the southeast to the northwest of Windsor) has about 20 million people (the so-called area. megalopolis). About 20% of the population comes from Asia, Africa and the Caribbean. Contemporary London is the largest financial center in the world (since 2006 against New York). Here shall be 30% of global trade currencies and 40% of global trade Euroobligacjami. In London, hundreds of banks are located, the largest exchange in Europe (third world), many insurance companies and investment. London is also a great media center. A city full of monuments and museums annually attracts around 30 million tourists.
London's monuments :
Tower of London is a building exercises, once the defensive functions as well as palaces. Although the building was also a prison, a place of execution, mint, arsenal and treasury. The last ruler of England, which used it for defense purposes was James I (1566-1625). Tower of London was founded by William the Conqueror in the year 1078 would today be one of the most popular forts of the world. Currently, there are placed the crown jewels of inestimable value. The Tower of London is also notorious Bloody Tower and Beauchamp Tower, together with more than 90 inscriptions engraved by its prisoners. The Martin Tower is located in the exhibition "Crown and diamonds," which explores the evolution of royal crowns in the UK and the extraordinary role played by diamonds in it.
Initially, the name Big Ben referred to the bell tower of St. Stephen (St. Stephen English Tower), also called the Clock Tower (Clock Tower English), belonging to the Palace of Westminster. Today, the name Big Ben refers often to both bell and clock tower and the same. The construction of this neo-Gothic tower of the Palace was taken after a fire in 1834. The inauguration took place on May 31, 1859. The bell weighs 13 tons. The clock is the largest clock in Britain. The diameter of each disk is 7.5 m, instructions have a length of 4.25 m. What is the melody quarter minted modeled on that of the bell, St Mary's Church (University Church) in Cambridge - a variation on a few bars of 'Messiah' Handel's . About midnight on 31 December 1923 the sound of the clock could be heard for the first time in a BBC radio.
St. Paul's Cathedral in London is located in central London called The City. Its construction lasted from 1675 to 1710. Chair has a monumental dome with a diameter of 50 meters and weighing 700 tons. Height of the building measured from the floor to the cross located on top of the dome is 108 meters, 158 meters in length. Inside the cathedral there are several art galleries.
Bridge Tower Bridge crosses the River Thames became a symbol of London. The middle part consists of two weighing up to 1100 tonnes zwodzonych lifting span bridge within 90 seconds. Pinaklami topped towers and the bridge mask mechanism for lifting movable spans. They are lifted to allow passage of large vessels, or due to special circumstances. The towers of the bridge is the museum's history, on the upper deck, now open to tourists can enjoy beautiful views of the River Thames. The bridge is 60 meters wide and the height of the raised span - 40 feet. In its glory days the bridge was opened five times a day.
Westminster Abbey is a complex of buildings situated on the Thames. Can be found here include Neo-Gothic Palace of Westminster, which houses the Parliament, with its famous clock tower of Big Ben, the medieval church of St. Margaret and the famous Westminster Abbey, this complex to the sixteenth century was a royal residence, it is positioned in the House of Lords and the House of Commons. The oldest building is the Parliament's Westminster Hall. The first meeting of the British Parliament was held in Westminster Abbey 1265 R is closely related to the history of England: from the time of William the Conqueror (1065) crowns here rulers of the country, using the coronation throne in 1307 years. Here are the royal tombs and graves and plaques most prominent English writers, actors, scientists and politicians. Including in the abbey lies about 3,300 dead.
Buckingham Palace since 1837 is the official residence of British monarchs and the world's largest royal palace still holding the its original function. The Palace was opened in 1703 as a townhouse Duke of Buckingham. In 1762, King George III of England took possession of the palace, which transformed his private residence. Currently, Buckingham Palace is also a place for state ceremonies and official meetings of heads of state. For the British palace is one of the symbols of Britain, Londoners filed here flowers after the death of the Princess of Wales, Diana. Currently, a part of the palace available to visitors. On the square in front of the Palace stands a statue of Queen Victoria.
Hyde Park is located within 2.5 kilometers ² is one of several royal parks in London. Serpentine Lake Park is divided into two parts. Hyde Park was founded in 1536 by Henry VIII, who acquired land from the local monks of Westminster Abbey. The bulk of architecture in the park has been designed in 20 years Nineteenth century by Decimus Burton. In Hyde Park is a place where everyone can express their views, regardless of their significance, such as speaking there Karl Marx and Vladimir Lenin.
Tate Modern is located in located on the Thames former Bankside power station building and is now a national museum of contemporary art in Britain. Ratings are there contemporary art collections and modern m.in paintings by Matisse, Picasso and Rothko'ego and more contemporary works created by artists like Matthew Barney, Chris Ofili and Gerhard Richter.
The British Museum established in 1753 under the laws of the British Parliament. Initially, there were issued by Sir Hans Sloane collection, presented today, there are exhibits from the cross-section of human civilization from prehistoric times to the present. The most popular is considered one of the Rosetta Stone, sculptures from the Parthenon, the Sutton Hoo treasure, the treasure of the Mildenhall and the Portland vase. In the British Museum.
Po polsku:
Londyn – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii. Położony nad Tamizą, jest drugim największym miastem Europy (po Moskwie, przed Paryżem), jest także jednym z większych miast świata zarówno w skali samego miasta jak i aglomeracji. Liczba mieszkańców Londynu (w granicach tzw. Greater London) wynosi ok. 8,2 mln (2006) na obszarze 1 607 km²; cała zaś aglomeracja londyńska, łącznie ze wszystkimi przyległymi miastami (od Tonbridge na południowym wschodzie po Windsor na północnym zachodzie) liczy ok. 20 mln mieszkańców (obszar tzw. megalopolis). Około 20% mieszkańców pochodzi z Azji, Afryki i Karaibów. Współczesny Londyn jest największym centrum finansowym świata (od 2006 przed Nowym Jorkiem). Tutaj dokonuje się 30% światowego obrotu walutami i 40% światowego obrotu Euroobligacjami. W Londynie usytuowanych jest kilkaset banków, największa giełda w Europie (trzecia na świecie), liczne towarzystwa ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Londyn jest także ogromnym ośrodkiem medialnym. Miasto pełne zabytków i muzeów przyciąga rocznie ok. 30 mln turystów.
Zabytki Londynu:
Tower of London jest budowlą pełniącą niegdyś funkcje obronne jak i pałacowe. Jakkolwiek budynek był także więzieniem, miejscem egzekucji, mennicą, arsenałem i skarbcem. Ostatnim władcą Anglii który wykorzystywał ją w celach obronnych był Jakub I (1566-1625). Tower of London założona została przez Wilhelma Zdobywcę w roku 1078 by dziś stać się jednym z popularniejszych fortów świata. Obecnie ulokowane są tu klejnoty koronne o bezcennej wartości. W Tower of London znajduje się również cieszącą się złą sławą Bloody Tower oraz Beauchamp Tower wraz z ponad 90 napisami wyrytymi przez jej więźniów. W Martin Tower znajduje się wystawa "Korony i diamenty", która poświęcona jest ewolucji królewskich koron w Wielkiej Brytanii i niezwykłej roli, jaką odegrały w niej diamenty.
Początkowo nazwa Big Ben odnosiła się do dzwonu z Wieży św. Szczepana (ang. St Stephen Tower), zwanej również Wieżą Zegarową (ang. Clock Tower), należącą do Pałacu Westminsterskiego. Dziś nazwa Big Ben odnosi się często zarówno do dzwonu, jak i zegara, i samej Wieży. Budowę tej neogotyckiej wieży podjęto po pożarze Pałacu w 1834 roku. Inauguracja otwarcia odbyła się 31 maja 1859 roku. Dzwon waży 13 ton. Zegar jest największym zegarem w Wielkiej Brytanii. Średnica każdej tarczy wynosi 7,5 m., wskazówki mają długość 4,25 m. Co kwadrans wybijana jest melodia wzorowana na tej z dzwonu St Mary's Church (University Church) w Cambridge - jest to wariacja na temat kilku taktów z 'Mesjasza' Haendla. O północy 31 grudnia 1923 roku dźwięk zegara można było po raz pierwszy usłyszeć w radio BBC.
Katedra Świętego Pawła w Londynie znajduje się w centrum Londynu nazywanym The City. Jej budowa trwała w latach 1675 - 1710. Katedra charakteryzuje się monumentalną kopułą o średnicy 50 metrów i wadze 700 ton. Wysokość budowli mierzona od posadzki do krzyża znajdującego się na szczycie kopuły wynosi 108 metrów, długość 158 metrów. We wnętrzu katedry znajduje się kilka galerii sztuki.
Most Tower Bridge przecinający Tamizę stał się symbolem Londynu. Środkowa część składa się z dwóch ważących po 1100 ton zwodzonych przęseł mostu podnoszących się w ciągu 90 sekund. Zwieńczone pinaklami wieże oraz pomost kryją mechanizm służący do podnoszenia ruchomych przęseł. Są one unoszone by umożliwić przepłynięcie dużych statków lub z powodu specjalnych okoliczności. W wieżach mostu znajduje się muzeum jego historii, a z górnego pomostu, obecnie otwartego dla turystów roztacza się piękny widok na rzekę Tamizę. Most jest szeroki na 60 metrów, a wysokość przy podniesionych przęsłach - 40 metrów. W swych czasach świetności most był otwierany pięć razy dziennie.
Opactwo Westminsterskie jest kompleksem budowli, położonych nad Tamizą. Znajdują się tu m.in. neogotycki Pałac Westminsterski, będący siedzibą Parlamentu, wieża ze słynnym zegarem Big Ben, średniowieczny kościół św. Małgorzaty oraz słynne opactwo Westminster Kompleks ten do XVI wieku był rezydencją królewską, wówczas to umiejscowiono w nim Izbę Lordów i Izbę Gmin. Najstarszym budynkiem Parlamentu jest Westminster Hall. Pierwsze posiedzenie angielskiego Parlamentu odbyło się w 1265 r Opactwo Westminsteru ściśle związane jest historią Anglii: od czasów Wilhelma Zdobywcy (1065) koronuje się tu władców kraju, używając tronu koronacyjnego z 1307 roku. Znajdują się tu groby królewskie oraz groby i tablice pamiątkowe najwybitniejszych angielskich pisarzy, aktorów, uczonych i polityków. Łącznie na terenie opactwa spoczywa około 3300 zmarłych.
Pałac Buckingham jest od 1837 roku oficjalną siedzibą monarchów brytyjskich oraz największym na świecie pałacem królewskim wciąż pełniącym swą pierwotną funkcję. Pałac został oddany do użytku w 1703 roku jako rezydencja miejska Księcia Buckingham. W 1762 roku król Anglii Jerzy III wszedł w posiadanie pałacu, który przekształcono w jego prywatną rezydencję. Obecnie Pałac Buckingham jest również miejscem uroczystości państwowych oraz oficjalnych spotkań głów państw. Dla Brytyjczyków pałac stanowi jeden z symboli Wielkiej Brytanii; tutaj Londyńczycy składali kwiaty po śmierci księżnej Walii, Diany. Obecnie pewna cześć Pałacu udostępniona zwiedzającym. Na placu przed Pałacem stoi pomnik Królowej Victorii.
Hyde Park położony na obszarze 2,5 km² jest jednym z kilku parków królewskich w Londynie. Jezioro Serpentine dzieli park na dwie części. Hyde Park założony został w 1536 roku przez Henryka VIII, który pozyskał tutejsze grunty od mnichów z Opactwa Westminsterskiego. Większa część obiektów architektonicznych w parku zaprojektowana została w latach 20. XIX wieku przez Decimusa Burtona. W Hyde Park znajduje się miejsce w którym każdy może wyrazić swe poglądy, niezależnie od ich znaczenia, przemawiali tam m.in. Karol Marks i Włodzimierz Lenin.
Galeria Tate Modern mieści się w położonym nad Tamizą dawnym budynku elektrowni Bankside i obecnie jest narodowym muzeum sztuki współczesnej w Wielkiej Brytanii. Wystawiane są tam kolekcje sztuki współczesnej i nowoczesnej, m.in obrazy autorstwa Matisse'a, Picassa i Rothko'ego oraz bardziej współczesne dzieła stworzone przez artystów takich jak Matthew Barney, Chris Ofili i Gerhard Richter.
Muzeum Brytyjskie powołane w roku 1753 na mocy ustawy Parlamentu Brytyjskiego. Początkowo wystawiane były tam kolekcje Sir Hansa Sloana, dziś prezentowane są tam eksponaty z przekroju ludzkiej cywilizacji od czasów prehistorycznych po współczesność. Do najbardziej popularnych zaliczany jest kamień z Rosetty, rzeźby z Partenonu, skarb Sutton Hoo, skarb z Mildenhall i waza Portlanda. W Muzeum Brytyjskim .
1 5 1