Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T17:18:22+01:00
Zasada:
Czasownik - Angielski, Angielski czas przeszły

Lista:
Mieć - Have, Had
Jeść - eat, ate
Pisać - write, wrote
Wygrać - win, won
Ubierać - wear, wore
Myśleć - think, thought
Brać - take, took
Mówić - say, said
Widzieć - see, saw
6 4 6
2010-02-18T17:19:15+01:00

be was/were been być
lose lost lost zgubić
become became become stać się
make made made robić
begin began begun zaczynać
meet met met spotkać
pay paid paid płacić
put put put kłaść
break broke broken łamać
read read read czytać
bring brought brought przynosić
ride rode ridden jechać
build built built budować
ring rang rung dzwonić
burn burnt/ed burnt/ed palić
buy bought bought kupować
rise rose risen wstać
catch caught caught łapać
run ran run biegać
choose chose chosen wybierać
say said said powiedzieć
come came come przychodzić
see saw seen widzieć
cost cost cost kosztować
sell sold sold sprzedać
cut cut cut ciąć
send sent sent wysłać
do did done robić
set set set ułożyć
draw drew drown rysować
drink drank drunk pić
drive drove driven prowadzić
eat ate eaten jeść
show showed shown pokazywać
fall fell fallen upaść
shut shut shut zamknąć
sing sang sung śpiewać
feel felt felt czuć
sink sank sunk tonąć
sit sat sat siedzieć
find found found znaleźć
sleep slept slept spać
fly flew flown latać
forget forgot forgotten zapomnieć
speak spoke spoken mówić
get got got dostać
spend spent spent spędzić
give gave given dać
go went gone iść
steal stole stolen ukraść
grow grew grown rosnąć
swim swam swum pływać
have had had mieć
take took taken brać
hear heard heard słyszeć
teach taught taught uczyć
hit hit hit uderzyć
tell told told powiedzieć
hold held held trzymać
think thought thought myśleć
hurt hurt hurt zranić
throw threw thrown rzucać
keep kept kept trzymać
wake woke woken budzić się
know knew known wiedzieć
wear wore worn ubierać
learn learnt/ed learnt/ed uczyć sie
unterstand understood understood rozumieć
leave left left zostawić
win won won wygrać
lend lent lent pożyczyć
write wrote written pisać

6 3 6