Odpowiedzi

2009-10-14T22:08:35+02:00
Asynchron - niezgodność obrazu filmowego z dźwiękiem

Blimp - dźwiękoszczelna obudowa do kamery, używana podczas realizowania zdjęć setkowych

Ciągłość montażowa - właściwość filmu polegajšca na zmontowaniu różnych fragmentów i ujęć by uzyskać wrażenie cišgło?ci akcji i zapewnić jednolito?ć charakteru cało?ci.

Dokrętka - fragment filmu zazwyczaj b. krótki nie przewidziany w scenariuszu, realizowany podczas etapu montażu

Dubel - (ang. take) powtórzenie ujęcia w czasie zdjęć, w celu uzyskania najlepszego ujęcia pasujšcego do poprzedniego i do następnego

Fraza montażowa - zestawienie montażowe obrazu, d?więku słowno - muzycznego, stanowišce najmniejszy niepodzielny element filmowej akcji

Głębia ostro?ci - wła?ciwo?ć fotograficzna zdjęcia filmowego odznaczajšca się ostro?ciš wszystkich elementów (wyizolowanie bohatera przez rozmycie tła)

Film ikonograficzny - dzieło filmowe zrealizowane w taki sposób, że prowadzi do ożywienia nieruchomych form plastycznych takich jak obrazy malarskie rysunki rze?by architektura za pomocš ruchu obiektywów względnie montażu wycinków zdjęć ze sobš zmontowanych zainscenizowany ruch aktorów.

Insert - krótkie ujęcie o charakterystycznej informacji wtršcone montażowo w ?rodek dłuższego ujęcia

INT (ang. Interior) - wnętrze

Jazda - przemieszczanie kamery w przestrzeni.

Klatka, kadr- jest to jeden obraz fotograficzny utrwalony na ta?mie filmowej.

Mastershot - długie ujęcie w którym zawarty jest cały fragment dramaturgiczny czyli np. cała scena nakręcona w jednym ujęciu.

Metraż filmu - czas trwania zjawiska ekranowego, mierzony jednostkami czasu 24 kl/sek lub długo?ci ta?my
Pełnometrażowy - 2000 - 3000 m (do 2 h)
Krótkometrażowy - do 300 m (do 11 min)
?redniometrażowy - 300 - 2000 m

Montaż - (ang. editing) łšczenie (porzšdkowanie) ujęć według zamierzonego zamysłu autora. W filmie fabularnym instrukcje znajdujš się w scenopisie, natomiast w filmie dokumentalnym zapisuje się podczas montażu.

Montaż analogiczny - model montażu skojarzeniowego w którym zestawia się dwa ujęcia pochodzšce nie tylko z dwóch różnych miejsc ale i opowiadajš różne historie, wzmacniajšc się wzajemnie.

Montaż antytez - polega na łšczeniu ze sobš dwóch ujęć o przeciwnej tre?ci w celu wzmocnienia ich znaczenia. Np. żeby podkre?lić ubóstwo skromnie ubranego człowieka idšcego poboczem drogi w kolejnym ujęciu pokazujemy bogatego biznesmena w drogim samochodzie.

Montaż dramaturgiczny:

montaż linearny - sekwencje sš podporzšdkowane chronologii, zachowana jedno?ć miejsca, czasu i akcji.

montaż równoległy - łšczenie dwóch lub kilku wštków przeplatajšcych się w trakcie filmu

montaż retrospektywny - łšczy sceny rozgrywajšce się w tera?niejszo?ci ze scenami z przeszło?ci. Akcji cofa się w przeszło?ć z tym, że montowany materiał musi być skonstruowany w taki sposób by widz o tym wiedział.

Montaż intelektualny - polega na wprowadzeniu za pomocš obrazu i d?więku abstrakcyjnego pojęcia, bez potrzeby wyja?niania go.

Montaż kreacyjny - łšczenie elementów obrazu nie majšcych nic wspólnego w rzeczywisto?ci.

Montaż konstruktywny - polega na takim łšczeniu sekwencji obrazów aby uwaga widza była skierowana na różne elementy obrazu. Obiektyw kamery zastępuje wzrok subiektywnego obserwatora., kieruje się na ludzi, otoczenie, szczegóły. Aby widz miał wrażenie, że to on jest bohaterem filmu.

Montaż miękki - sposób łšczenia ujęć za pomocš przej?ć (zaciemnienie, roletka, odwrotka) WIĘCEJ

Montaż pionowy - łšczenie w ramach fraz montażowych obrazu, odgłosów, słów muzyki w jednolite układy estetyczne

Montaż polifoniczny - najszybsza forma montażu, operuje seriš krótkich łatwo czytelnych elementów których chronologia nie ma znaczenia towarzyszy temu zmiana wielko?ci planów.

Montaż poziomy - łšczenie w ramach tej samej struktury: (obraz z obrazem, d?więk z d?więkiem)

Montaż sekwencji - polega na łšczeniu dwóch lub więcej wštków - każdy opowiada innš historię które zbiegajš się w jednym punkcie.

Montaż surrealistyczny - polegajšcy na swobodnym łšczeniu elementów rzeczywisto?ci bez jakiejkolwiek logiki

Montaż twardy - montaż za pomocš cięć

Montaż wewnštrzkadrowy - zmiana planu za pomocš ruchów kamery i ruchu aktora który zmienia swoje położenie w kadrze

NTSC (ang. National Television System Committee) - opracowany w latach pięćdziesištych system telewizyjny obowišzujšcy w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Używa 525 linii wy?wietlanych z częstotliwo?ciš 30 klatek na sek.

OFF - (ang. off screen, O.S.) głos ludzki pochodzšcy z poza ekranu należšcy do postaci występujšcej w scenie. Dla porównania: głos lektora lub osoby wygłaszajšcej komentarz lub monolog wewnętrzny to Voice Over V.O)

PAL (ang. Phase Alternating Line) - opracowany w latach sze?ćdziesištych system telewizyjny obowišzujšcy w Europie z wyjštkiem Francji.

Płynno?ć montażowa - utrzymanie zmontowanych różnych fragmentów filmu w jednolitej kompozycji plastycznej.

Postsynchrony - ud?więkowienie filmu w postprodukcji.

POV (ang. Point Of View) - punkt widzenia. Oznaczenie widoku subiektywnego.

Przebitka - krótkie ujęcie które przerywa cišgło?ć akcji

Rytm montażowy - utrzymanie tempa przez odpowiedni dobór dłuższych i krótszych ujęć

Scena - jednostka akcji złożona z ujęć odznaczajšcych się jedno?ciš miejsca, akcji i czasu.

Sekwencja - tre?ciowa jednostka podziału dramaturgicznego, fragment filmu składajšcy się kilku, kilkunastu scen

Synchronizacja - zbieżność obrazu na ekranie z d?więkiem a w procesie post-produkcyjnym zestawienie ta?my filmowej ze ?cieżkš zdjęciowš

Transfokacja (ang. zooming) - płynna zmiana ogniskowej obiektywu

Szwenk (ang. swish pan) - szybka panorama z jednego obiektu na drugi

Ujęcie (ang. shot) - fragment rzeczywisto?ci zarejestrowany na ta?mie filmowej (no?niku) pomiędzy włšczeniem kamery a wyłšczeniem lub z punktu widzenia montażu: pomiędzy dwoma sklejkami. Ujęcie jest podstawowš jednostkš dynamicznš.

Zdjęcia 100% (setkowe) - zdjęcia synchroniczne - d?więk nagrywany jest równocze?nie z obrazem

sorry za brak niektórych znaków ;]
13 4 13