Odpowiedzi

2009-10-14T14:59:55+02:00
A) log₂8=log₂2⁴=4
b) log₄64=log₄4³=3
c) log 1000=log10³=3
d) log₅125=log₅5³=3

zad.2 Oblicz:
a) log₃9=log₃3²=2
b) log₃27-log₂8=log₃3³-log₂2³=3-3=0
c) log₅√₅=log₅5do ot 1/2=1/2
d) log√₂2= log√₂√2²=2