Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-19T13:06:57+01:00
1. Uczeń ma prawo do:
* poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej;
* rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce;
* zapoznania się z celem lekcji;
* zadawania pytań nauczycielowi w przypadku niezrozumienia tematu i treści lekcji;
* rozwijania własnych zainteresowań w szkole i uczestniczenia w zajęciach sekcji i kół naukowych;
* uzyskania informacji o kryteriach i zasadach oceniania stosowanych przez nauczycieli;
* sprawiedliwości i jawności przy ocenianiu;
* poprawienia oceny;
* informacji o sprawdzianie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (uczeń nie może być obciążony więcej niż trzema sprawdzianami tygodniowo i więcej niż jednym dziennie);
* wyłaniania w demokratycznych wyborach swojej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych;
* wybrania spośród grona pedagogicznego opiekuna Samorządu;
* okresowych badań lekarskich i szczepień ochronnych zgodnie z przepisami i wymogami szkolnej służby zdrowia oraz do całodniowej opieki pielęgniarskiej;
* równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególne dni tygodnia.

2. Uczeń ma obowiązek:
* starannie przygotowywać się do lekcji;
* aktywnie uczestniczyć w lekcjach;
* odrabiać zadane prace domowe;
* dbać o mienie szkoły i estetykę sal lekcyjnych;
* posiadać dzienniczek do dyspozycji nauczyciela i rodziców;
* pozdrawiać spotykane osoby na terenie szkoły;
* odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;
* wspierać osoby słabsze fizycznie;
* być skromnym zarówno w zachowaniu jak i wyglądzie;
Skromny i schludny wygląd w rozumieniu tego regulaminu to:
- strój, który nie kojarzy się z żadną subkulturą młodzieżową i jest odpowiedni do sytuacji - zakryty brzuch, dekolt, spodnie i spódnice o nie budzącej kontrowersji długości
- biżuteria - kolczyki jedynie w uszach, niewielkich rozmiarów
- niedopuszczalne są ekstrawaganckie fryzury, farbowane włosy, kolorowe paznokcie i makijaż;
* uprawiać sport i uczestniczyć w zabawie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (boiska szkolne, szkolny plac zabaw, sala gimnastyczna).

3. Uczniowi nie wolno:
* stosować przemocy fizycznej;
* działać na szkodę innych osób;
* spóźniać się na lekcje;
* przeszkadzać innym uczniom podczas lekcji;
* używać wulgarnego słownictwa;
* wychodzić z sali lekcyjnej podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych przypadków;
* przebywać na terenie parkingów i poza terenem szkoły;
* niszczyć mienia szkolnego;
* zaśmiecać klasy i pozostałych pomieszczeń szkolnych;
* przynosić do szkoły:
- wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia
- gumy do żucia (absolutny zakaz!)
- większych sum pieniędzy;
* wprowadzać na teren szkoły osób postronnych bez zezwolenia dyrekcji;
* palić papierosów, pić alkoholu, zażywać narkotyków i innych środków odurzających, rozprowadzać ich wśród uczniów;1. L'élève a le droit de:
* Le respect de leur dignité, leur réputation et de biens personnels;
* Évaluation fiable et équitable de son comportement et les progrès de la science;
* Lire la leçon objectif;
* Poser des questions lorsque l'enseignant mal compris l'objet et le contenu des enseignements;
* Développer leur intérêt pour l'école et participent à la section de classe et les milieux scientifiques;
* Obtenir des informations sur les critères et les principes d'évaluation utilisés par les enseignants;
* L'équité et la transparence dans l'évaluation;
* Évaluation de l'amélioration;
* Information sur les essais au moins une semaine à l'avance (un étudiant en mai ne pas être facturé plus de trois jauges pendant une semaine et plus d'une journée);
* L'émergence d'élections démocratiques, sa représentation dans la forme des étudiants du gouvernement et la classe de l'administration locale;
* Choisissez parmi les auto enseignant-tuteur;
* Des examens médicaux périodiques et des vaccinations, conformément aux dispositions et aux exigences des services de santé scolaire et des soins infirmiers par jour;
* La charge Même des activités pour certains jours de la semaine.

2. L'élève est appelé à:
* Se préparer minutieusement à la leçon;
* Participer activement aux cours;
* Odrabiać mis devoirs;
* Prendre soin des biens de l'école et l'esthétique des salles de classe;
* Avez-vous le journal à la disposition des enseignants et des parents;
* Salute ceux trouvés sur les lieux scolaires;
* Appliquer à l'égard des enseignants et autres personnels scolaires, les amis et collègues;
* Soutenir les personnes physiquement plus faibles;
* Pour être modeste à la fois dans le comportement et l'apparence;
Apparence modeste et propre au sens du Règlement sont les suivants:
- Robe, qui n'est pas associée à des sous-culture des jeunes, et est approprié pour la situation - le ventre couvert, le décolleté, les pantalons et les jupes à aucune controverse à long réveil
- Bijoux - Boucles d'oreilles seulement, les petites
- Il ne doit pas être coiffures extravagantes, les cheveux teints, de couleur et le maquillage des ongles;
* Du sport et participer à un jeu que dans des lieux désignés (cour d'école, cour de l'école, gymnase).

3. Étudiant ne doit pas:
* Utilisez la violence physique;
* Au détriment des autres;
* Arrivée à des enseignements;
* Interférence avec d'autres étudiants au cours de la leçon;
* Utiliser un vocabulaire vulgaire;
* Quitter la classe pendant les cours, sauf dans des cas justifiés;
* Afin de rester dans les stationnements et les dehors de l'école;
* Destroy propriété de l'école;
* Classes Clutter et autres locaux de l'école;
* Pour faire de l'école:
- Tous les éléments que mai posent un risque pour la santé et la vie
- Chewing-gum (interdiction absolue!)
- Des sommes plus importantes;
* Entrez dans l'école sans la permission Direction spectateur;
* Fument des cigarettes, boire de l'alcool, prendre des médicaments et autres drogues, les distribuer entre les étudiants;
1 5 1
2010-02-19T14:06:46+01:00
1. Ne lancez pas dans le couloir! - Nie biegaj po korytarzu.
2. Changer vos chaussures! - Zmieniaj buty.

Tyle umiem ;p