Odpowiedzi

2012-07-05T14:10:24+02:00

Po pokonaniu armii pruskiej pod Auerstadt i Jeną w 1806 roku Napoleon wkroczył do Berlina. Tam wezwał Polaków: Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego. Nakazał im wydać odezwę do Polaków, by chwycili za broń i rozpoczęli bunt zbrojny przeciwko zaborcom.

Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki zaczęli tworzyć władze administracyjne, które miały przejąć rządy na zajętych przez Prusy i Austrię ziemiach. Powstawało również polskie wojsko, ktore zasiliło szeregi armii Bonapartego.

W listopadzie 1806 roku Napoleon zajął Warszawę, co spotkało się z aprobatą Polaków. w styczniu 1807 roku cesarz Francuzów utworzył na przejętych ziemiach polskich Komisję Rządzącą pod przywództwem Stanisława Małachowskiego. Rząd ten otrzymał bardzo skromne fundusze i musial płacić wysoką kontrybucję.

Bonaparte utworzył również trzy legie pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego, księcia Józefa Poniatowskiego i Józefa Zajączka. Armia ta liczyła łącznie około 30 tysięcy żołnierzy i walczyła o powiększenie kraju: generał Zajączek na prawym brzegu Wisły, Henryk Dąbrowski- pod Tczewem i pod Frydlandem.

  Przełomowym momentem było zwycięstwo Armii Bonapartego w bitwie pod Frydlandem w pierwszej połowie 1807 roku. Jej skutkiem było podpisanie pokoju w Tylży w dniach 7-9 lipca 1807 roku. Na mocy porozumienia francusko- pruskiego zawartego 9 lipca 1807 roku, powstało Księstwo Warszawskie. Obejmowało ono ziemie II i III zaboru pruskiego oraz fragmentu I zaboru- ziemi bydgoskiej z Bydgoszczą. Gdańsk stał się wolnym miastem. Na prośbę cara Aleksnadra I kraj nie otrzymał nazwy " Polska" i liczył 104 tysiace km2 i około 3-4 mln ludności.

22 lipca 1807 roku Napoleon w Dreźnie podyktował konstytucję Księstwa Warszawskiego Komisji Rządzącej. Dokonał rozdziału państwa od Kościoła oraz połączył je unią personalną z Saksonią. Byla to monarchia konstytucyjna, w której chłopi otrzymali prawa dopiero 21 grudnia 1807 roku w specjalnym dekrecie.

Księstwo Warszawskie bylo areną walk między Napoleonem a krajami kolejnych koalicji antyfrancuskich, dzięki czemu w kwietniu 1809 roku powiększyło się o ziemie III zaboru austriackiego i liczyło 142 tysiące km2 i 4,3 mln ludności.

Państwo to uległo likwidacji w 1815 roku na kongresie wiedeńskim, który zebrał się po klęsce rządów Napoleona. W miejscu Księstwa Warszawskiego powstały nowe twory: Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie i Rzeczpospolita Krakowska, podległe państwom zaborczym.

2012-07-05T14:27:48+02:00

Organizacyjny wysiłek społeczeństwa i poświęcenie polskiego żołnierza opłacił się. W 1807 r. na mocy pokoju w Tylży kończącego wojnę Francji z Prusami i Rosją, powstało Księstwo Warszawskiego. Obejmowało ono ziemi drugiego i trzeciego zaboru pruskiego. Na czele Księstwa stanął król saski Fryderyk August. Księstwo pozostawało u unii personalnej z Saksonią i w sojuszu z Francją. Napoleon nie przywrócił przedrozbiorowej Polski. Księstwo Warszawskie nawet w nazwie nie miało słowa " Polska ".