Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T13:06:49+01:00
Duch męstwa jest tym szczególnym darem, w którym Pan przychodzi z pomocą naszej słabości umacniając naszą wole i sprawiając, że stajemy się wytrwali w dobrym postępowaniu, niewzruszeni w praktykowaniu cnót i stali w postanowieniu bycia świętymi.

Słabość naszej woli jest często zawadą w czynieniu znaczących postępów na drodze Pańskiej. Często jesteśmy jak skalista ziemia, o której mówi Jezus w przypowieści o siewcy. W taką ziemię wpada ziarno słowa: słuchamy go, przyjmujemy z radością, ale nie mamy w sobie korzeni i jesteśmy niestali. Zaraź wiec, gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie gorszymy się i niepokoimy. Wielu chrześcijan nie jest w stanie osiągnąć doskonałości i świętości z powodu braku wytrwałości.

Wszyscy zatem potrzebujemy być przyobleczeni mocą Pańską, którego wierność jest tarczą i zbroją.

W Psalmach odnajdujemy teksty, które do tego nawiązują, jak chociażby: Bóg jest wyżyna schronienia, skałą, ocaleniem... Aby poczuć moc Pańską, która otula nas jakby płaszczem, konieczna jest jednak wiara, powierzenie się, zaufanie w moc imienia Pańskiego. Należy zrezygnować z własnej siły, aby odnaleźć, ducha mocy we własnej słabości; zbawiony zostanie przecież tylko ten, kto wytrwa aż do końca (Mt 10, 22).

W życiu chrześcijanina duch męstwa ma do spełnienia także inne, wielkie zadanie: zadanie uczynienia jego wiary silną i heroiczną, tak w zwykłych, jak i w szczególnych okolicznościach. Przykładem może być czas prześladowań, kiedy zostaje się powołanym do dania świadectwa odważnej i nieustraszonej wierze, kiedy to mamy mówię o Dogu bez zażenowania.

Dar męstwa sprawia, że jesteśmy ludźmi wytrwałymi i odważnymi. Rzeczywiście, nie posiadając siły wytrwałości nie można wejść do królestwa Bożego.

W Liście do Kolosan Paweł wyraża tę myśl zachęcając wspólnotę do bycia wytrwałą; "Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do [okazy­wania] wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości! Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości” (Kol l, 11 n.).

Duch męstwa jest Duchem Chrystusa Jezusa: uczestniczymy z Nim w mocy zmartwychwstania uwielbionego Pana, który siedzi po prawicy Ojca. Wraz z Duchem męstwa chrześcijanin, tak jak Chrystus, zwycięża świat, umacnia w sobie człowieka wewnętrznego oraz przyoblekłszy zbroję Boża stawia opór każdej postaci zła, uwiedzenia i pokusy.

Św. Bonawentura napisał na temat męstwa kilka wspaniałych refleksji, które zasługują na to, aby je streścić.

Przede wszystkim postrzega on dar od strony tego, który go udziela, czyli Boga: męstwo jest darem Boga, który ochrania; Boga, który wyzwala; Boga, który w nas mieszka. Jest to przede wszystkim dar Ojca. który nas chroni i strzeże jak źrenicy oka.

Ale męstwo jest też darem Boga Odkupiciela; przychodzi więc do nas za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, Wcielonego Słowa, które stało się słabe, aby nas umocnić. Poza tym jest to dar, który działa w nas poprzez natchnienie i obecność Ducha Świętego. Pod Jego tchnieniem chrześcijanin może powtórzyć słowa proroka Micheasza; „Ja zaś zaprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego. Sprawiedliwości i męstwa..." (Mi 3, 5).

Ciało ludzkie bez ducha nie ma siły: tak więc jeżeli Duch Boży nie zamieszkuje w duszy brakuje jej pokarmu. W Ewangelii mówi się, że św. Piotr, kiedy staje przed usługującą, czuje strach i zdradza Mistrza. Ale W Dziejach Apostolskich, po otrzyma­niu Ducha Pańskiego, znajduje w sobie tyle odwagi, że przeciwstawia się otwarcie władzy i mówi z wielką swobodą.
3 3 3
2010-02-19T16:09:06+01:00
Dar męstwa umacnia nas do mężnego wyznawania wiary i do życia według jej zasad.Nie znamy ilości męczenników.Do najbardziej znanych należeli:
-Ignacy,
-Piotr i Paweł,
-Justyn,
-Cyprian,
-Wawrzyniec,
-Sebastian,
-Florian,
-Agnieszka,
1 5 1