Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T14:06:57+01:00
1988
16 września-Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Polska - EWG
1989
14 lipca-Powołanie programu PHARE
19 września-Podpisanie umowy o handlu i współpracy handlowej i gospodarczej
1990
26 lutego - Powołanie ambasadora Polski przy WE - Jan Kułakowski.
25 maja -Złożenie przez Polskę wniosku w/s rozpoczęcia negocjacji umowy o stowarzyszeniu
1991
26 stycznia - Powołanie pełnomocnika rządu do spraw integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej - Jacek Saryusz-Wolski
16 grudnia - Podpisanie Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a WE
1992
1 marca - Obowiązywanie Umowy przejściowej
4 lipca - Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Sejm RP
16 września -Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Parlament Europejski
1993
21-22 czerwca - potwierdzenie przez Radę Europejską w Kopenhadze możliwości członkostwa w UE krajów stowarzyszonych (po spełnieniu kryteriów kopenhaskich)
1994
1 lutego - Wejście w życie Układu europejskiego
7 marca - Pierwsze spotkanie Rady Stowarzyszenia RP - UE
8 kwietnia - Złożenie przez Polskę wniosku o członkostwo w UE (Ateny)
9-10 grudnia - Potwierdzenie przez UE woli rozszerzenia o kraje stowarzyszone i przyjęcie strategii przedakcesyjnej (Essen)
1995
26-27 czerwca - Formalne potwierdzenie strategii, tzw. Biała księga (Cannes)
17 lipca - Podpisanie Protokołu dodatkowego do Układu europejskiego w/s otwarcia programów wspólnotowych dla Polski
1996
3 października - Rozpoczęcie działalności Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
31 grudnia - Ratyfikowanie protokołu dodatkowego do Układu europejskiego w/s otwarcia programów wspólnotowych dla Polski
1997
28 stycznia - Przyjęcie przez rząd RP Narodowej Strategii Integracji
2 kwietnia - Uchwalenie przez Sejm RP Konstytucji RP (z art. 90. pełniącym funkcję tzw. klauzuli europejskiej)
12-13 grudni - Podjęcie przez RE w Luksemburgu decyzji o rozpoczęciu negocjacji członkowskich z Polską - (nowa edycja PHARE)
1998
12 marca - Obrady Konferencji Londyńskiej dla państw kandydujących
16 marca - Przyjęcie przez UE pierwszej edycji dokumentów Partnerstwo dla członkostwa (PHARE, SAPARD i ISPA)
24 marca - Ustanowienie pełnomocnika rządu ds negocjacji o członkostwo w UE - Jan Kułakowski
27 marca - Powołanie przez rząd RP Polskiego Zespołu Negocjacyjnego
31 marca - Powołanie przez rząd RP Polskiego Zespołu Negocjacyjnego
23 czerwca - Przygotowania do Członkostwa w UE
1999
24-25 marca - Obrady Nadzwyczajnego Szczytu RE w Berlinie w/s Agendy 2000
4 maja - Przyjęcie pierwszej modyfikacji Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE
2000
10 lipca - Podpisanie Trójporozumienia przez Marszałków Sejmu, Senatu i Prezesa Rady Ministrów
7-12 grudnia - Podpisanie Deklaracji w sprawie rozszerzania UE (Traktat nicejski)
2001
25 stycznia - Podpisanie przez Polskę i UE porozumienia w/s programu SAPARD
11-12 czerwca - Obrady Konferencji Międzyrządowej w Luksemburgu w/s rozszerzenia UE
14-15 grudnia - Przyjęcie przez RE Deklaracja dotycząca przyszłości Unii w Laeken w Belgii
2002
25 stycznia - Podpisanie przez Polskę i UE porozumienia w/s programu SAPARD
9 października - Podanie przez Komisję Europejską daty akcesu Polski
13 grudnia - Finał negocjacji Polski z UE podczas szczytu w Kopenhadze
2003
19 marca - Głosowanie Parlamentu Europejskiego ws raportu Komisji dot. rozszerzenia UE w 2004 r.
9 kwietnia - Parlament Europejski wyraża zgodę na przyjęcie do UE 10 nowych członków, w tym Polski
14 kwietnia - Rada Unii Europejskiej wyraża zgodę na przyjęcie do UE 10 nowych członków, w tym Polski
16 kwietnia - Podpisanie w Atenach Traktatu akcesyjnego Polski i pozostałych 9 krajów
7-8 czerwca - Referendum akcesyjne w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego
2004
13-15 kwietnia - Przesłuchanie Komisarzy z 10 krajów przystępujących do UE - Komisarzem z Polski zostaje Danuta Hübner
1 maja - Wchodzi w życie Traktat o Przystąpieniu - rozszerzenie UE o 10 nowych państw w tym Polskę