Mam takie zadanie:
Work in pairs and follow the instructions. Use going to and the Present Continuous.
Read the adverts and choose one of the holidays. Write a short dialogue about your holiday. Use the dialogue in Exercise 7 as a model. Say:
- where your plan to go
- how you're going to get there
- when you're leaving and where from
- where you're going to stay
- what you plan to d when you arrive

Porsze o pomoc gdyz z anglika to jestem cienki.

1

Odpowiedzi

2009-10-14T19:27:46+02:00
Musisz parami i pójdź za instrukcjami. Użycie idące do i Obecny Ciągły.
Przeczytać ogłoszenia i wybrać jeden z wakacji. Napisz krótki dialog o twoich wakacjach. Użyj dialogu w Ćwiczeniu 7 jako modelu. Powiedz:
- gdzie twój plan pójść
- jak będziesz dostawał tam
- kiedy odchodzisz i gdzie od
- gdzie będziesz pozostawał
- co planujesz do d kiedy przybywasz