Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T22:37:25+01:00
Zanieczyszczenia:
a) dwutlenek węgla CO2:
-Szkodliwość dwutlenku węgla przejawia się głównie w skali globalnej, ponieważ zaliczany jest do tzw. gazów cieplarnianych, które zatrzymują część wypromieniowywanego przez Ziemię ciepła, co prowadzi do ocieplenia klimatu i związanych z tym katastrofalnych skutków. W niewielkich stężeniach powoduje przyspieszenie oddechu i akcji serca; stężenia 8 – 10 % powodują bóle głowy. Dłuższe oddychanie powietrzem o podwyższonym stężeniu tego gazu powoduje utratę przytomności, a przy stężeniu 40 % następuje obrzęk płuc prowadzący do śmierci ludzi i zwierząt.

b)Dwutlenek siarki SO₂
-Jego obecność w powietrzu przyczynia się do powstania smogu typu londyńskiego. W reakcji z wodą deszczową tworzy kwas siarkowy – główny składnik kwaśnych deszczów. Dla ludzi jest bardzo szkodliwy, ponieważ powoduje tworzenie się methemoglobiny, a także powoduje podrażnienie narządów krwiotwórczych (szpik kostny, śledziona).

c)Dwutlenek azotu NO₂
-Dwutlenek azotu działa drażniąco na płuca wywołując ich obrzęk, powoduje obniżenie ciśnienia krwi wskutek rozszerzenia naczyń krwionośnych oraz oddziałuje szkodliwie na układ nerwowy. Jest głównym składnikiem smogu typu kalifornijskiego. W obecności pary wodnej i wyładowań atmosferycznych tworzy w powietrzu kwas azotowy, który jest drugim podstawowym składnikiem kwaśnych deszczów. Tlenek azotu jest mniej szkodliwy od dwutlenku, ale również oddziałuje na układ nerwowy, a w dużych ilościach powoduje przemianę oksyhemoglobiny w methemoglobinę. Tlenek azotu ulega szybkiemu utlenieniu do dwutlenku azotu.

d)Pyły są to stałe produktu spalania paliw, które zawierają popiół, niespalone cząstki paliwa (koksik) i sadzę. Zawierają również wiele pierwiastków szkodliwych, a nawet trujących. Należą do nich: arsen, ołów, żelazo, krzem, wapń, magnez, siarka, sód, potas, cez, kobalt, srebro, tytan, wanad, glin. Trójtlenek arsenu jest silnie trujący. Ołów jest trucizną protoplazmatyczna i wywołuje trwałe zmiany w układzie nerwowym, krwi, naczyniach krwionośnych i kościach. Wdychanie żelaza powoduje pylicę żelazową, a wdychanie krzemu – pylicę krzemionkową. Tlenek wapnia powoduje ostre zapalenie płuc, działa drażniąco na skórę i błony śluzowe. Emisja pyłu powoduje zapylenie powietrza wdychanego przez ludzi i zwierzęta oraz osadzanie się pyłu na powierzchni ziemi oraz obiektach żywej i martwej przyrody, a także na budynkach i budowlach. Niektóre rodzaje pyłu mogą powodować korozję metali.

e)Sadza jest na ogół emitowana razem z pyłem i może stanowić ok. 10 – 30 % jego masy. Głównym składnikiem sadzy jest bezpostaciowy (amorficzny) węgiel pierwiastkowy. Szkodliwość sadzy wynika przede wszystkim z tego, że na jej powierzchni adsorbują się inne substancje toksyczne, przede wszystkim rakotwórcze węglowodory aromatyczne (BaP). Osiadanie sadzy prowadzi do zwiększenia ilości brudu w otoczeniu człowieka.

f)tlenek węgla (II) CO
-trudny do wykrycia. Jego szkodliwość przejawia się lokalnie przy wdychaniu powietrza o podwyższonej zawartości tego związku, przede wszystkim w zamkniętych pomieszczeniach. Charakteryzuje się zdolnością do wypierania tlenu z oksyhemoglobiny krwi, która staje się niezdolna do przenoszenia dostatecznej ilości tlenu z płuc do innych tkanek. Przy zatruciu tlenkiem węgla największemu uszkodzeniu ulega układ nerwowy. Dodatkowo tlenek węgla powoduje nieżyt gardła i obrzęk płuc.

g)Benzo(a)piren (BaP)
-jest pierścieniowym węglowodorem aromatycznym. Jego szkodliwość polega na silnych właściwościach rakotwórczych i mutagennych, które wynikają z chemicznej i elektrycznej aktywności reszty benzenowej. Nowotworowe objawy mogą wystąpić po kilku lub kilkunastu latach od kontaktu z tym związkiem.