Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T18:01:18+01:00
1.Położenie.
W południowo-zachodniej Polsce.wydzielono: Przedgórze Sudeckie i Sudety,dzielac je na Zachodnie,Środkowe i Wschodnie.
2.Klimat.
Kształtowany przez morskie masy powietrza.W Sudetach typowo górski-chłodny i wilgotny,na pogórzu-ciepły i wilgotny.Występują typowe piętra klimatyczne.
3.Roślinność.
Występuje typowa piętrowość roślinna(regiel dolny,regiel górny,kosodrzewina i hale).Są to przeważnie sztuczne zbiorowiska roslinne.Duze powierzchnie zajmują lasy świerkowe.Powierzchne są torfowiska.
4.Wody.
Rzeki małe,należące głównie do dorzecza Odry.Zmienne stany wód w ciągu roku.Nieliczne zbiorniki zaporowe.Niektóre rzeki silnie zanieczyszczone.Powszechnie wody mineralne.
Gleby.
W Sudetach przeważają górskie,brunatne i bielice.Na podgórzu czarnoziemy brunatne i płowe.
5.Budowa geologiczna.
Różnorodne skały różnego wieku,tworzące tzn.mozaikową budowę geologiczna.Typowe góry zrębowe.Liczne surowce mineralne:węgiel kamienny i brunatny,surowce skalne,baryt,fluoryt itp.
6. Przemysł.
Silnie rozwinięty i zróżnicowany.Dominuje przemysł wydobywczy węgla brunatnego oraz surowców skalnych,energetyka,przemysł przetwórczy,hutniczy,szklarski,włókienniczy i odzieżowy,środków transportów i chemiczny.
7.Rzeźba terenu.
Uwarunkowana budowa i długą przeszłością geologiczną.Występują różne typy krajobrazów i form terenu(rozległe masywy górskie,kopulaste wzniesienia i stożki powulkaniczne,strome ściany skalne,duże kotliny śródgórskie.)Trzy pasy rzeźby:właściwe Sudety,w obrębie których znajdują się duże kotliny,Pogórze Sudeckie oraz przedgórze Sudeckie oddzielone od Pogórza krawedzią sudecką.Przedgórze to obszar falisty z licznymi izolowanymi wzniesieniami.
8.Rolnictwo.
W Sudetach słabo rozwinięte.Uprawia się żyto i ziemniaki,hoduje bydło i owce.Na przedgórze wystepują korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa.Uprawia się pszenicę,buraki cukrowe,hoduje się bydło.Dobrze rozwinięte jest warzywnictwo i sadownictwo.
9.Turystyka.
Silnie rozwinięta ze względu na korzystne walory przyrodnicze,kulturowe oraz dobrze rozwiniętą bazę turystyczną.Główne regiony:Ziemia Jeleniogórska i Kłodzka.Rozwinięta jest głównie turystyka piesza i narciarstwo oraz coraz bardziej agroturystyka.
10.Podział Sudet.
Zachodnie:Góry:Kaczawskie,Iz erskie,Karkonosze,Janowieckie,Rudary,P.Izerska.Śnieżka-1602m.
Środkowe:K.Kłodzka,G.Stółowe,G.Kamienne.
Wschodnie:G.Opawskie,G.Złote,Masyw Śnieżka-Śnieżnik-1425m.
Śleża-największe wzniesienie przedgórza Sudeckiego-718m.