1.Lasy w Polsce zajmują 27,7% powierzchni kraju , w tym lasy iglaste ... %.
2.Co rozumiesz przez lisistość kraju ?
3.Wymień 3 w Europie , które mają większą lesistość od Polski : 1....... 2...... 3.....
4.Wymień gatunki drzew dominujących w lasach :
liściastych ......
iglastych ........
5.Podaj nazwy 3 kompleksów leśnych w Polsce :
lasów leściastych :
1. ........ 2. ....... 3. .........
lasów iglastych :
1. ........ 2. ........... 3. .........
6.Las pełni ważną rolę w życiu człowieka i w gospodarce kraju.Podaj przykład funkcji lasu.
-ekologicznej ............
-gospodarczej .............
-społecznej ..............
7.Wymień główne ośrodki przemysłu w Polsce :
-drzewnego ...........
-papiernicznej ..............
8.Napisz na czym polega racjonalna gospodarka zasobami leśnymi i dlaczego należy ją prowadzić ?
9.Podaj 2 argumenty na konieczność ochorny przyrody :
1. ............
2. .........
10.Określ 3 obszary w Polsce , które są najbardziej zagrożone degradacją środowiska :
11.Wymień formy i sposoby ochrony przyrody w Polsce
12.Podaj 3 nazwy parków narodowych
13.Określ zasady i instytucje ochrony przyrody w Polsce.

1

Odpowiedzi

2010-02-19T19:22:24+01:00
1.78%
2. ilość lasów pokrywających daną powierzchnię, stosunek zalesionych powierzchni do całkowitej pow. obszrau
3.Finlandia, Szwecja, Estonia
4.
liściaste- buk, grab, lipa, klon, wierzba, topola, olsza, brzoza,osika,jarząb
iglaste-sosna,świerk,jodła,modrzew,limba
5.
iglaste-Góry Świętokrzyskie, Augustów, Równinie Kurpiowskiej
liściaste-Wyżynie Małopolskiej, Nizinie Śląskiej, Roztocze
6.
społeczna-kształtowanie warunków zdrowotnych i rekreacyjnych, wzbogacanie rynku pracy, tworzenie różnorodnych form użytkowania lasu przez społeczność lokalną, zagospodarowanie terenów zdegradowanych i gleb marginalnych
Ekologiczne - stabilizacja obiegu wody w przyrodzie, kształtowanie klimatu, stabilizacja składu atmosfery i jej oczyszczanie, przeciwdziałanie powodziom, lawinom, ochrona gleb przed erozją i stepowieniem, tworzenie warunków do zachowania potencjału biologicznego wielkiej liczby gatunków, zapewnienie lepszych warunków zdrowia i życia ludzi.
gospodarcze-W pewnym sensie las to fabryka, wytwarza drewno i dziesiątki innych użytecznych dla człowieka produktów. Można powiedzieć, że jest to jednak najczystsza i najbardziej przyjazna środowisku fabryka na świecie.
7.
papierniczy-Kostrzyń, Ostrołęka, Bydgoszcz, Świecie, Kwidzyn
drzewny-Hajnówka, Augustów, Ruciane-Nida, Gołdap i Rzepedź
9.Jesteśmy częścią przyrody, a niszcząc ją, lekceważąc jej prawa - niszczymy samych siebie
Ekologia jest powiązana w znacznej części z gospodarką.
10.
GOP
okolice Krakowa, Opola, Jeleniej Góry, w Polsce centralnej są to okolice Piotrkowa, Warszawy, Płocka ,Konina. W Polsce północnej okolice Szczecina oraz Trójmiasto. Głównymi emitorami zanieczyszczeń w powyższych obszarach są:
11.Obok konstytucji, ochrona przyrody zagwarantowana jest osobną ustawą o ochronie przyrody z 16 października 1991 r. Oraz kilkoma innymi aktami prawnymi, jak ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawo geologiczne i górnicze czy prawo wodne. Istotą tych ustaw jest wyraźne określenie, co podlega ochronie oraz jak należy dostosowywać działalność gospodarczą do wymogów ochrony przyrody, wymogów trwałego i przyjaznego człowiekowi funkcjonowania całego systemu środowiska przyrodniczego na poziomie lokalnym, regionalnym, a także globalnym. Ustawa o ochronie przyrody określa m.in. formy ochrony poszczególnych ekosystemów, do których zalicza się parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – dokumentacyjne.
12.# Magurski Park Narodowy
# Narwiański Park Narodowy
# Ojcowski Park Narodowy
13.Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.
Państwowa Rada Ochrony Przyrody.
Komisja Ochrony Środowiska.
W Polsce istnieje duża liczba instytucji i organizacji mających na celu dbanie o ochronę środowiska. Pieczę nad wszystkimi instytucjami i organizacjami w Polsce sprawuje Ministerstwo Środowiska z Ministrem Środowiska. Wszystkie instytucje przedsiebiorstwa i firmy działające na terenie naszego kraju mają obowiązek stworzenia specjalnego raportu bezpieczeństwa, raport ten musi być składany przed oddaniem projektu do realizaji.
2 3 2