Kto mi przetłumaczy ten tekst

Warszawa - stolica Polski. Organem wykonawczym miasta jest Prezydent m.st. Warszawy wybierany zgodnie z ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a organem stanowiącym i kontrolnym Rada m.st. Warszawy, wybierana zgodnie z ustawą o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Zakopane -jest największym ośrodkiem miejskim w bezpośrednim otoczeniu Tatr, dużym ośrodkiem sportów zimowych, od dawna nazywane nieformalnie zimową stolicą Polski. Siedziba powiatu tatrzańskiego.

Gdańsk - miasto jest położone nad Zatoką Gdańską, u ujścia Motławy do Wisły. Gdańsk leży na Żuławach Wiślanych, nadbrzeżna jego cześć na Mierzei Wiślanej, a zachodnie jego krańce na Pobrzeżu Kaszubskim i Pojezierzu Kaszubskim.

Wrocław - Jest historyczną stolicą Śląska, głównym miastem aglomeracji wrocławskiej. Ma 632 240 mieszkańców. Od 6 grudnia 1806 roku Wrocław oblegany był przez wojska napoleońskie.

Mazury - krajobraz regionu został ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie około 14000-15000 lat temu. Powierzchnię pokrywają lasy. Kraina historyczno-etnograficzna w Polsce północno-wschodniej.

Gniezno - W 1000 odbył się w Gnieźnie zjazd, w którym uczestniczył Bolesław I Chrobry i Otton III. Gniezno zostało jako pierwsze stolicą Polski. W 2009 roku miasto miało 69 649 mieszkańców. Charakteryzuje go wiele polodowcowych jezior otoczonych różnorakimi lasami mieszanymi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T22:39:07+01:00
Warsaw - Polish capital. Executive body of the city Mayor Warsaw elected in accordance with the law on direct election the mayor, the mayor and the mayor and the authority of the City Council and inspection Warsaw, selected in accordance with the law on elections to municipal councils, district councils and regional councils.

Zakopane-is the largest urban center in the immediate vicinity of the Tatra Mountains, a large winter sports resort, has long been informally known as the winter capital of Polish. Tatra District seat.

Gdańsk - the city is situated on the Gulf of Gdansk, at the mouth of the Vistula Motława. Gdańsk is situated on the Vistula Żuławy, coastal part of the Vistula Spit, and the western ends of the Pobrzeże Kaszubskie and the Kashubian Lake District.

Wroclaw - is the historical capital of Silesia, a major metropolitan city of Wroclaw. It has 632 240 inhabitants. From 6 December 1806 Wroclaw was besieged by Napoleon's army.

Masuria - landscape of the region was formed by the last glaciation approximately 14000-15000 years ago. Surface covered by forests. Land of the historical-ethnographic in northeastern Poland.

Gniezno - In 1000 was held in Gniezno Congress, attended by Boleslaw I the Brave, and Otto III. Gniezno was the first Polish capital. In 2009 the city had 69 649 inhabitants. It is characterized by many glacial lakes surrounded by the variety of mixed forests.