Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T13:58:41+01:00
ZDANIA.
1.Substancje chemiczne dzieli się na proste, czyli pierwiastki, i złożone, czyli związki chemiczne oraz mieszaniny. Pierwiastki dzielą nie na metale i niemetale.
2.90 pierwiastków występuje w przyrodzie, a pozostałe zostały otrzymane sztucznie, drogą reakcji jądrowych.
Mieszaniny dzielą się na jednorodne i niejednorodne. Można je rozdzielić na składniki za pomocą metod fizycznych.
3.Reakcje chemiczne to przemiany, które prowadzą do powstania nowych substancji o zupełnie innych właściwościach chemicznych.
4.Pierwiastki chemiczne to substancje proste, których nie można rozłożyć na prostsze za pomocą reakcji chemicznych. Związki chemiczne to substancje złożone z co najmniej dwóch pierwiastków połączonych ze sobą trwale.
5.Symbole pierwiastków chemicznych i wzory związków chemicznych pozwalają zapisać przebieg reakcji chemicznej w sposób prosty, zrozumiały dla wszystkich ludzi znających tzw.język chemiczny.
6.Powietrze jest mieszaniną gazów, głównie azotu i tlenu.
7.W powietrzu znajdują się składniki stałe i zmienne.
8.Stałymi składnikami powietrza są tlen, azot i w małej ilości gazy szlachetne.
9.Tlen można otrzymać w pracowni chemicznej przez reakcję analizy tlenku rtęci (II) lub manganianu (VII) potasu.
10.Tlen jest pierwiastkiem niezbędnym do życia – służy do oddychania i spalania.
11.Ze względów energetycznych reakcje chemiczne dzieli się na egzoenergetyczne i endoenergetyczne.
12.Związek chemiczny to substancja złożona z co najmniej dwóch różnych pierwiastków połączonych z sobą trwale.
13.Reagenty to substraty i produkty reakcji.
14.Woda wapienna to odczynnik pozwalający wykryć obecność dwutlenku węgla, pod którego wpływem mętnieje.
15.Utlenianie to przyłączanie tlenu do reduktora.
16.Odparowanie, np. wody, krystalizacja i destylacja to sposoby rozdzielania niektórych mieszanin jednorodnych.
17.Substraty reakcji to substancje wzięte do reakcji i ulegające przemianom chemicznym.
18.Spalanie to gwałtowna przemiana przebiegająca z wydzieleniem światła i ciepła.
19.Higroskopijność to zjawisko pochłaniania pary wodnej przez pewne substancje.
20.Sączenie, dekantacja i sedymentacja to sposoby rozdzielania niektórych mieszanin niejednorodnych.
ZADANIA.
1.Które z poniższych przemian są reakcjami chemicznymi? Wypisz numerki tych reakcji.

1)palenie się świecy
2)zamarzanie wody w kałuży
3)tworzenie się szronu
4)skraplanie tlenu
5)rozdzielenie powietrza na tlen i azot
6)rozkład tlenku rtęci
7)spalanie siarki
8)kwaśnienie mleka
9)stopienie parafiny
2.Oblicz objętość tlenu w sali lekcyjnej o wymiarach: 10m x 6m x 3m.
3.Napisz wzór sumaryczny i strukturalny tlenku fosforu (V).
4.Skutkiem kwaśnych deszczów jest:

a)zatrzymanie energii cieplnej przez ozon,
b)zakwaszanie gleby i wód naturalnych,
c)stopniowy wzrost średniej temperatury powietrza,
d)wzrost ilości dwutlenku węgla w powietrzu.
5.Opisz, w jaki sposób rozdzielisz mieszaninę piasku z solą.

sory nie mam pomyslow wiecej, wiekszosc wzielam z zeszytu pozdro.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T14:19:21+01:00
Substancje chemiczne i ich przemiany
Zadanie 1.
Roztwór właściwy otrzymany w wyniku rozpuszczenia soli kuchennej w wodzie to:
A. pierwiastek chemiczny
B. związek chemiczny
C. mieszanina jednorodna
D. mieszanina niejednorodna odp c
Zadanie 2.
Mieszaninę piasku i wody można rozdzielić przez dekantację, którą zdefiniujemy jako proces:
A. opadania ziaren piasku pod wpływem siły ciężkości
B. wydzielenia się piasku w wyniku odparowania wody
C. zlewania wody z nad piasku
D. zatrzymania ziaren piasku przez sączek odp c

Zadanie 3.
Reakcją chemiczną nazywamy taką przemianę w wyniku której powstają nowe substancje o odmiennych właściwościach. Przemianą chemiczną nie jest:
A. smażenie jajecznicy
B. rdzewienie żelaza
C. spalanie węgla
D. topnienie parafiny odp c

Zadanie 4.
Warstwa ozonowa znajdująca się ok. 50 km nad Ziemią zatrzymuje znaczną część promieniowania ultrafioletowego. Ozon jest odmianą alotropową:
A. tlenu
B. azotu
C. wodoru
D. chloru odp a

Zadanie 5
Najlepszy opis tlenku węgla (IV) to:
A. bezbarwny gaz, składnik powietrza, palny
B. ciało lotne, bez zapachu, słabo rozpuszcza się w wodzie
C. substancja bezbarwna, o kwaśnym smaku, nie podtrzymuje palenia
D. niepalny gaz, cięższy od powietrza, związek chemiczny odp d

Zadanie 6.
Cztery balony zostały napełnione wodorem, tlenem, azotem i dwutlenkiem węgla. Próbując odróżnić tlen od pozostałych gazów należy zwrócić uwagę na to, że gaz ten :
A. jest bezbarwny i bez zapachu
B. żarzące się łuczywko zapala się w nim jasnym płomieniem
C. pali się niebieskim płomieniem
D. powoduje zmętnienie wody wapiennej odp a

Zadanie 7.
Spośród wymienionych w zadaniu 6 balonów, tylko jeden może unieść się wysoko do góry. Balon ten wypełniony jest:
A. wodorem
B. tlenem
C. azotem
D. dwutlenkiem węgla odp a

Zadanie 8.
Bezpośrednim skutkiem efektu cieplarnianego jest:
A. zbyt duża emisja do atmosfery gazów cieplarnianych
B. stopniowy wzrost temperatury na Ziemi
C. topnienie śniegów i lodowców na Ziemi
D. podniesienie się poziomu wody w morzach i oceanach odp a

Zadanie 9.
Jednym ze sposobów otrzymywania tlenków jest spalanie pierwiastków w tlenie. Równanie reakcji w której produktem jest tlenek niemetalu, to:

A. 4 Al + 3O2 = 2 Al2O3
B. 2 Ca + O2 = 2 CaO
C. 4 Cu + O2 = 2 Cu2O
D. 2 C + O2 = 2 CO odp d

Zadanie 12.
Wśród wymienionych poniżej pierwiastków metalami są:
A. magnez, azot, wodór
B. żelazo, ołów, tlen
C. siarka, złoto, srebro
D. rtęć, miedź, glin odp d

Zadanie 13.
Na lekcjach chemii badano właściwości: żelaza, węgla, cukru, miedzi i magnezu. Który z zestawów badanych substancji zawiera tylko niemetale?

A Węgiel, siarka, tlen.
B Węgiel, magnez, miedź
C Miedź, tlen, cukier.
D Żelazo, miedź, magnez. odp a

Zadanie 14.
. Związek chemiczny to:
A mieszanina kilku pierwiastków;
B substancja złożona, będąca połączeniem co najmniej dwóch pierwiastków;
C substancja prosta, której nie można rozłożyć na substancje prostsze;
D każda substancja. odp b

Zadanie 15.
Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem?

A Powietrze.
B Dwutlenek węgla.
C Tlen.
D Tlenek magnezu. odp c

Zadanie 16.
W czterech cylindrach znajdują się różne gazy: powietrze, tlen, wodór i dwutlenek węgla.
Do każdego z nich wprowadzono palące się łuczywko.
Który z gazów zapalił się?

A Dwutlenek węgla.
B Powietrze
C Tlen
D Wodór. odp d

Zadanie 17.
W skład każdego tlenku metalu wchodzi:

A metal i powietrze;
B metal i tlen;
C metal i woda;
D dwa metale o różnych właściwościach. odp b

Zadanie 18.
Do właściwości chemicznych substancji zaliczamy:

A. palność
B. temperaturę topnienia
C. gęstość
D. temperaturę wrzenia odp a

Zadanie 19.
Które z wymienionych naczyń laboratoryjnych służy do ogrzewania substancji:

A. probówka
B. bagietka
C. moździerz
D. cylinder miarowy odp a


Zadanie 20
Substancją prostą jest:

A. sól kuchenne
B. woda
C. miedź
D. dwutlenek węgla odp c

otwarte zadania

Zad 1

Podane substancje podziel na pierwiastki i związki chemiczne:
Dwutlenek węgla, azot, woda, tlen, tlenek magnezu, wodór
a) pierwiastki : …azot, tlen, wodór
b) związki chemiczne: dwutlenek węgla, tlenek magnezu

Zad 2
Co to są mieszaniny niejednorodne. Podaj 3 przykłady mieszanin niejednorodnych oraz sposoby ich rozdziału
Mieszaniny niejednorodne - mieszaniny , które są widoczne gołym okiem np. woda + olej, opiłki żelaza + siarka, piasek + woda
Zad 3
Wypisz cztery właściwości metali
1…stan skupienia stały (oprócz rtęci - ciekły)
2 połysk metaliczny
3 barwa srebrzysta ( większość)
4przwodnictwo cieplne i elektryczne

Zad 4
Oblicz jaką objętość ma miedziany pręt o masie 0,5 kg, jeżeli gęstość tego metalu wynosi 8,93 g/cm3
d = m/V
d = 8,93 g/cm3
m = 0,5 kg = 500 g
V = m/d
V = 500 / 8,93 = 60cm3

Zad 5
Podaj trzy właściwości fizyczne, którymi różni się tlen od miedzi
- tlen bezbarwny
- nie przewodzi prądu
- stan skupienia gazowy

Zad 6
Wyjaśnij pojęcia:
a) dyfuzja - samorzutne rozprzestrzenianie się cząstek jednej substancji względem drugiej
b) sedymentacja - opadanie cząsteczek na dno naczynia pod wpływem działania siły ciężkości

Zad 7
Podkreśl nazwy procesów, które zaliczysz do reakcji chemicznych:
Topnienie parafiny (fizyczne), spalanie magnezu( chemiczne) parowanie wody(fizyczne), reakcja siarki z żelazem ( chemiczne)
Zad 8
Oblicz gęstość tlenu, jeżeli 286 gramów tego pierwiastka zajmuje objętość 200 dm3
d = m/V
d = 286/200 = 1,43 g/cm3
Zad 9
Przyjmując, że w 100 g powietrza znajduje się 78 g azotu i 22 g tlenu, oblicz skład powietrza w procentach objętościowych w temperaturze 250 C.
Gęstość tlenu i azotu odczytujemy z tablic:

Gęstość tlenu = 1,31 g/dm3 Gęstość azotu = 1,15 g/dm3

Obliczamy objętość azotu i tlenu w 100 g powietrza:

V = m / g V = m/g
V = 78/ 1,15 V = 22/1.31
V = 67,8 dm3 V = 16,8 dm3

Obliczamy objętość 100 g powietrza:
Vpowietrza = 67,8 + 16,8 = 84,6 dm3

Skład powietrza w procentach objętościowych:

Azot: 67,8/ 84,6 * 100% = 80 % Tlen: 16,8 / 84,6 * 100 % = 16,8%
Zadanie 10
Opisz, jakiego sprzętu użyjesz i jak wykonasz sączenie i dekantację
do zlewki wsypujemy piasek, tak przygotowaną mieszaninę rozdzielamy na dwie częsci, pierwszą część przelewamy przez sączek, na sączku zostaje piasek, w przesączu woda - sączenie, drugą - wodę zlewamy z nad osadu(piasek) - dekantacja
Zadanie 11
Kostka w kształcie prostopadłościanu wykonana jest z pewnego metalu i ma wymiary 2cm x2cmx4cm i waży 168 g. Dokonując odpowiednich obliczeń ustal z jakiego metalu wykonana jest kostka
m = 168g
V = 2*2*4 = 16cm3
d = m/V = 168/16 = 10,5 g/cm3
odp ze srebra
Zadanie 12
Podczas ogrzewania pewna substancja rozłożyła sie na dwie substancje prostsze- ciecz i ciało stałe o czarnej barwie. Odpowiedz czy substancja ogrzewana była prosta czy złożona
Złożona - cukier
Zadanie 13
Jak są ułożone drobiny w ciałach stałych?
Ułożone są blisko siebie w sposób uporządkowany. Między drobinami występują duże siły przyciagania, które pozwalają tylko na drganie drobin i ich rotację, ale uniemożliwiają zmianę położenia względem siebie
Zadanie 14
Wymień zjawiska fizyczne, które potwierdzają ziarnistą budowę materii
- dyfuzja
- rozpuszczanie się ciał stałych w cieczach
- mieszanie się cieczy
- zmiany stanu skupienia
Zadanie 15
Za pomocą jakich właściwości odróżnisz substancję od innych substancji
- stan skupienia
- rozpuszczalność
zapach
- smak
- palność
- temperatura wrzenia i topnienia
Zadanie 16
Wyjaśnij dlaczego uchwyty garnków nie powinny być wykonane z metalu
Ponieważ metale dobrze przewodzą ciepło
Zadanie 17
Do czego używane są stopy metali:
do wyrobu przedmiotów codziennego użytku np. świecznik z brązu, waga z mosiądzu,naczynia ze stali
Zad 18
Co to są stopy?
Metale można stapiać w wyniku czego otrzymujemy stopy o pożądanych właściwościach i temperaturze topnienia niższej od temperatury topnienia poszczególnych składników


5 5 5