Odpowiedzi

2010-02-20T14:26:29+01:00
Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia.

Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę.

Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do czynienia w sytuacji, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osób zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem. Natomiast bezrobociem w skali mikro jest utrata pracy z powodu
braku kwalifikacji lub innych umiejętności pozwalających objąć i utrzymać stanowisko.

Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli ukazywana w procentach relacja pomiędzy liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych a liczbą osób czynnych zawodowo (to jest zdolnych w prawnie określonych warunkach do podjęcia pracy). Ta ostatnia grupa obejmuje wszystkich zdolnych do pracy w wieku od 15 do 65 (kobiety do 60) roku życia - to znaczy także bezrobotnych. Osoby nie osiągające lub przekraczające wymienione granice wieku stanowią odrębne kategorie, nie związane z pojęciami bezrobocia.


mam nadzieje że pomogłem :)
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T14:26:33+01:00
SKUTKI BEZROBOCIA:
-zubożenie rodzin
-obniżenie ich standardu życia
-pogarszanie szans edukacji dzieci i młodzieży z rodzin osób bezrobotnych co zagraza ich zdrowiu i ogranicza możliwości w zyciu kulturalnym i społecznym
-oddziaływanie na psychikę osób pozbawionych pracy,obniżenie ich samo ocenie ,może być to źródłem depresji ,alkoholizmu,narkomanii,przestępczości.

PRZESTĘPCZOŚĆ:
Przyczyny:
-nędzą
-dominacja innych
-bezrobocie
-migracje ze wsi do miast
-konflikty wojenne
poziom przestępczości na świecie jest bardzo zróżnicowana. Przestępczość w Polsce w ostatnich latach szybko wzrasta w pierwszej połowie lat 90. wskaźnik wynosił około 250 przestepstw na 10 tys. Mieszkańców , w 2000 roku wzrósł on do 350. jest coraz więcej rozbojów ,wymuszeń i kradzieży rozbójniczych. w latach 2000-2002 gwałtownie wzrosła liczba przestępstw drogowych. Województwa:pomorskie,zachodniopomorskie,lubuskie,dolnośląskie,mazowieckie
3 3 3