Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T14:50:48+01:00
We wszystkich społeczeństwach rodzina stanowi najmniejszą, po jednostce, komórkę społeczną. Jej charakter, wielkość i rola, jaką spełnia mogą być w różnych społeczeństwach różne, lecz nawet w najprymitywniejszych instytucjach taka istnieje. W wielu kulturach trwałość rodziny oparta jest na więzi małżeńskiej. W większości też jest to związek mężczyzny z kobietą, w którym członkowie rodziny dążą do posiadania potomstwa poprzez urodzenie i przekazanie im cech biologicznych, lub przyjęcie z zewnątrz.
Rodzina jest najstarszą i najbardziej trwałą formą współżycia ludzi. U jej podłoża tkwią biologiczne cechy człowieka, co powoduje trwałość niektórych cech rodziny. Rodzina występuje u wszystkich znanych ludów.
Oprócz tej najbardziej znanej nam rodziny, występują jeszcze inne typy rodzin żyjące w innych społeczeństwach:
- Przykładem takiej rodziny jest związek małżeński w który wchodzi więcej niż dwie osoby. Związki takie występują zwłaszcza tam, gdzie silna jest tradycja rodziny wielkiej, a majątek należący do gospodarstw domowych jest dziedziczony. Rodzina taka składa się z co najmniej trzech pokoleń, to znaczy dziadków, ich żonatych synów i ich dzieci. Głową rodziny jest w takim wypadku zwykle ojciec dorosłych synów. Pozostali członkowie rodziny stanowią siłę roboczą, to oni uprawiają należącą do rodu ziemię. Rodziny tego typu spotkać można w wiejskich regionach Turcji, Indiach, Chinach, we Włoszech czy w byłej Jugosławii. Skład rodziny wielkiej może się różnić w zależności od regionu geograficznego i tradycji kulturowej, ale najczęściej te wielopokoleniowe rody spotyka się na terenach wiejskich, tam, gdzie trzeba uprawiać ziemi.
- Innym typem wielkiej rodziny są wszystkie przypadki rodzin, w których występują związki poligamiczne. Wielożeństwo jest wprawdzie przyczyną wielu wynikających z zazdrości konfliktów, jednak można im zapobiegać, tworząc zwyczajowe prawa ustanawiające hierarchię żon (lub mężów) i zapewniając każdej z nich namiastkę osobnego, samodzielnego ogniska domowego.
- Istnieją także rodziny mniejsze od tej "wzorcowej" jednostki, czyli jeden rodzic i dzieci. Dzieje się tak wtedy, gdy zabraknie jednego z rodziców. Najczęściej występującą postacią rodziny niepełnej jest model
"matka i dzieci".
Typy struktur rodziny są zmienne w czasie, mimo, że każda epoka ma skłonność do absolutyzowania tych form, które w niej występują (np. ojciec lub matka sprawuje władzę, albo obydwoje mają równe prawa) i do uważania ich za „naturalne”. Jednakże liczne studia i badania nad przekształceniami rodziny współczesnej pokazały, że rodzina jest zmienna i posiada dużą zdolność do przystosowania się do zmieniających się społeczeństw i kultur.
Najogólniejsza charakterystyka rodziny – jako grupy społecznej złożonej z osób połączonych ze sobą więzią pokrewieństwa, małżeństwa, a niekiedy powinowactwa i zazwyczaj mieszkających razem – nawiązuje do jej funkcji. Funkcje te decydują o szczególnie dużym znaczeniu rodziny dla życia społecznego.

Proszę i Liczę na Naj! i Gwiazdki ;)
8 4 8