Odpowiedzi

2010-02-20T15:26:57+01:00
V= 1/3Pp*H
Pc=Pp+Pb

V=1/,*8*2pierwiastki z 15=2i2/3*2 pierwiastki z 15=5i1/3pierwiastków z 15

Pb1=2*2*2pierwiastki z 15/2=4pierwiastków z 15
Pb2= 2*4*2pierwiastki z 15/2=8pierwiastków z 15

Pc= 8+4pierwiastków z 15+8pierwiastków z 15= 8+12pierwiastków z 15
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T15:33:17+01:00
Pp = 4*2 = 8
Pb1 = a*h/2 = 2*√79/2 = 2√79
Pb2 = a*h/2 = 4*2√19/2 = 4√19*2 = 8√19
Pc = 8 + 2√79 + 8√19

x² + 2² = (2√19)²
x² + 4 = √76
x²= √76 - 4
x² = 2√19 - 4
x = √2√19 - 4 ≈√ 2 * 4,5 - 4 = √9 - 4 = √5
V = Pp * H /3 = 8 *√5 / 3 = 8 √5 / 3