Odpowiedzi

2010-02-20T18:52:57+01:00
Obywatel - osoba fizyczna, która ma określone prawa i obowiązki wobec określonego państwa.

Partia polityczna - organizacja o określonym programie politycznym, której celem jest realizacja tego programu poprzez zdobycie i utrzymanie władzy w państwie.

Referendum - forma głosowania o charakterze powszechnym, w której udział mogą brać wszyscy obywatele posiadający czynne prawo wyborcze. W czasie referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu.

Stowarzyszenie - organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania

2 3 2