Jak ktoś ma "Matematyke wokół nas " dla 1 gim podręcznik to jest to na 152 stronie a jeśli nie to pisze treści. Prosze z obliczeniami!!

6) Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.
a) ( 2x² + 4x - 3) + ( -x² - 2x + 4)
b) (³₅m² + ²₃n² + 6) + ( - ¹₃m²-²₃n² - 2³₅)
c) ( 0,5xy²-1,2y² + 5) + (-0,8y² - 2,5xy²- 2 ¹₈)

7) Wykonaj odejmowanie.
a) ( 6a² + 2a + 1 ) - ( - 3a² - 2 a + 5)
b) ( 12 ¹₂m² - 1 ¹₄n² - 1,6) - ( 2¹₄m² + 3 ³₄n² + 2,4)
c) ( 1,5xy² - ³₄x² - 15 ) - (²₅x²y - 2 ²₃ - ¹₈x²)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T19:32:48+01:00
6)
a) ( 2x² + 4x - 3) + ( -x² - 2x + 4)=2x²+4x-3-x²-2x+4=x²+2x+1

b) (³/₅m² + ²/₃n² + 6) + ( - ¹/₃m²-²/₃n² - 2³/₅)=³/₅m²+⅔n²+6-⅓m²-⅔n²-2⅗=³/₅m²-¹/₃m²+3⅖=⁹/₁₅m²-⁵/₁₅m²+3⅖=⁴/₁₅m²+3⅖

c) ( 0,5xy²-1,2y² + 5) + (-0,8y² - 2,5xy²- 2⅛)= 0,5xy²-1,2y²+5-0,8y²-2,5xy²-2⅛=-2xy²-2y²-2⅞

7)
a) ( 6a² + 2a + 1 ) - ( - 3a² - 2 a + 5)=6a²+2a+1+3a²+2a-5=9a²+5a-4

b) ( 12½m² - 1¼n² - 1,6) - ( 2¼m² + 3¾n² + 2,4)= 12½m²-1¼n²-1,6-2¼m²-3¾n²-2,4=12²/₄m²-2¼m²-5n²-4=
10¼m²-5n²-4

c) ( 1,5xy² - ³₄x² - 15 ) - (²₅x²y - 2 ²₃ - ¹₈x²)= 1,5xy²-¾x²-15-⅖x²y-2⅔-⅛x²=1,5xy²-⅖x²y-⅞x²-17⅔
8 4 8
2010-02-20T21:16:28+01:00
A) (2x^2+4x-3)+(-x^2-2x+4)=x^2+2x-7
b) (3/5m^2+2/3n^2+6)+(-1/3m^2-2/3n^2-23/5)=4/15m^2+32/5
c) (0.5xy^2-1,2y^2+5)+(-0,8y^2-2,5xy^2-21/8)=-2xy^2+0,4y^2+27/8

A) (6a^2+2a+1)-(-3a^2-2a+5)=9a^2+4a-4
b) (121/2m^2-11/4n^2-1,6)-(21/4m^2+33/4n^2+2,4)=161/4m^2+21/2n^2+0,8
c) (1,5xy^2-3/4x^2-15)-(2/5x^2y-22/3-1/8x^2)=1,5xy^2-2/5x^2y-7/8x^2-172/3
2 2 2