Odpowiedzi

2010-02-20T20:30:08+01:00
2. Patrymonialny charakter państwa - państwo traktowane jako prywatna, rodowa własność monarchy.

1. PANOWANIE KAROLA WIELKIEGO (768-814)

- walki z Sasami i ustanowienie wschodniej granicy na Łabie; popierania akcji misyjnej Kościoła na ziemiach słowiańskich
- ostateczne rozbicie państwa Longobardów i zajęcie ich ziem w Italii; Karol zostaje królem Longobardów
- rozbicie państwa Anwarów nad środkowym Dunajem - możnowładztwo awarskie uchodzi do Burgarii
- w 800 r. papież Leon III koronuje Karola na cesarza rzymskiego; cesarz obrońcą Kościoła i chrześcijaństwa
- był pogromcą pogan

reformy Karola:

- reforma monetarna Karola Wielkiego: podstawą systemu pieniężnego srebrny denar; w obiegu znalazły się także półdenary, czyli obole.
- pod koniec życia uczynił wiele dla ożywienia kultury, zakładając szkoły i biblioteki oraz otaczając się uczonymi z różnych krajów (renesans karoliński).
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T20:38:34+01:00
Reformy Karola Wielkiego:
-rozszerzenie granic królestwa
-wprowadzenie reformy szkolnictwa
-reforma sądownictwa
-uporządkowanie systemu podatkowego
-rozwój rzemiosła i handlu
-wprowadzenie reformy monetarnej
-ujednolicenie systemu miar i wag

monarchia patrymonialna:
-władca traktował podległe mu państwo jako swoją własność
-władza miała charakter scentralizowany
-monarcha mógł rozstrzygać wszelkie spory o charakterze odśrodkowym na swoją korzyść utrzymując w ten sposób jedność państwa

monarchia stanowa:
-władza monarchy zostaje ograniczona na rzecz stanów, szczegolnie rycerstwa,duchowieństwa i mieszczaństwa.