Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T21:51:59+01:00
(* M&S (C) 2010 *)
program kwadratowe;

uses crt;
var a,b,c:integer;
del:integer;
x1,x2:integer;
w:byte;


procedure wczytanie;
begin

clrscr;

writeln('Schemat: ');
writeln;
writeln('ax^2 + bx + c = 0');
writeln;

write('a= '); readln(a);
write('b= '); readln(b);
write('c= '); readln(c);

writeln;
writeln('Licze wartosc DELTY...Sprawdzam czy DELTA > 0 ...');
writeln('Nacisnij [ENTER]... ');
writeln;

readkey;
clrscr;
end;

{****************************************************************}

procedure delta;
begin

write('Delta wynosi: ');
textcolor(yellow);
write((sqr(b) - 4*a*c));
textcolor(lightgray);

del:=sqr(b)- 4*a*c;

end;

{****************************************************************}

procedure warunki (var a,b,c:integer);
begin

writeln;
writeln;

IF (del>0) then
begin

textcolor(white);
write('Pierwsze rozwiazanie (x1): ');
textcolor(yellow);
write(((-b-sqrt(del))/2*a):2:1);

writeln;

textcolor(white);
write('Drugie rozwiazanie (x2) : ');
textcolor(yellow);
write(((-b+sqrt(del))/2*a):2:1);

textcolor(lightgray);

readln;

end;

IF (del=0) then
begin

textcolor(white);
write('Rozwiazanie rownania: ');
textcolor(yellow);
write((-b/2*a):2:1);

textcolor(lightgray);

readln;

end;

IF (del<0) then
begin

textcolor(yellow);
writeln;
writeln('Rownanie nie ma rozwiazan!');
writeln('Rownanie sprzeczne!!!');
textcolor(lightgray);

readln;

end;


{****************************************************************}

end;

BEGIN

clrscr;

writeln('Program oblicza rownania kwadratowe zupelne.');
writeln('Nacisnij [ENTER], aby przejsc dalej...');
readln;

repeat

wczytanie;
delta;
warunki(a,b,c);

writeln;
writeln;
write('Czy wykonac dla innych liczb? 1-tak | 0-nie : ');
readln(w);

until w=0;

writeln;
writeln('Zamykam.');
readkey;
halt;


END.