Mam do zaliczenia semestr z fizyki i dostałem dwa tematy z których będę zdawał a nie jestem w stanie się tego nauczyć, czy moglibyście mi wytłumaczy każdy podpunkt i podać przykłady jak to się robi?
Oto te tematy i podpunkty:

Pomiar wartości siły ciężkości:

*mierzy wartość siły w niutonach za pomocą siłomierza
*wykazuje doświadczalnie, że wartości siły ciężkości jest wprost proporcjonalna do masy ciała
*oblicza wartość ciężaru posługując się wzorem Fe=mg
*uzasadnia potrzebę wprowadzenia siły jako wielkości wektorowej

Wyznaczanie gęstości substancji:

*odczytuje gęstość substancji z tabeli
*wyznacza doświadczalnie gęstość ciała stałego o regularnych kształtach
*mierzy objętość ciał o nieregularnych kształtach za pomocą menzurki
*wyznacza doświadczalnie gęstość cieczy
*oblicza gęstość substancji ze związku r=m/V
*szacuje niepewności pomiarowe przy pomiarach masy i objętości

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T01:50:38+01:00
Pomogę Ci, nie chodzi o jakieś tam punkty:
-siłomierz jest przyrządem ,który określa z jaką siłą Ziemia przyciąga daną masę w [N];
-niuton [N],jest to jednostka siły w układzie SI,która mówi z jaką siłą Ziemia przyciąga masę ok.m=100[g];
Korzystając z siłomierza jesteś w stanie odczytać ciężar danego ciała,czyli siłę z jaką Ziemia przyciąga daną masę,pamiętaj ,masę wyrazamy w układzie SI w [kg],a ciężar ciała w [N] i jest on zmienny w zależności od przyspieszenia grawitacyjnego.np. na Ksieżycu jest 6-krotnie mniejszy niż na Ziemi,masa jest niezmienna we Wszechświecie.
Siła ciężkości(ciężar ciała) jest określona wzorem F=m*g,gdzie ,m-masa ciała w [kg] a g-przyspieszenie grawitacyjne.W Polsce przyjmuje się g=9,81[N/kg].Ponieważ g jest wielkością stałą siła(ciężar) jest wprost proporcjonalna do masy ciała w [kg],im większa masa ,tym większy ciężar(siła grawitacji).
Zad.Oblicz cięzar własnego ciała!
Dane:
m=60[kg];
g=10[N/kg]-taką wartość przyjmujemy do obliczeń;
F=mg;
F=60[kg]*10[N/kg]=600[N]
Siła jest miarą oddziaływania ciał.Ma punkt przyłożenia,kierunek ,zwrot i wartość więc jest wielkością wektorową.
Gęstość jest ilorazem masy ciała przez objętość(d=m/V),jednostka w układzie SI jest [kg/m3].
Gęstość ciał można odczytać w tablicach w [g/cm3] lub w [kg/m3],zależność d=7,8[g/cm3]=7800[kg/m3],(mnożymy przez 1000).Aby wyznaczyć gęstość ciała o regularnych wymiarach obliczamy objętość ze wzorów matematycznych, masę określamy za pomocą wagi i masę w odpowiednich jednostkach dzielimy przez wyznaczoną objętość.
Objętość ciał o nieregularnej budowie określamy korzystając z prawa Archimedesa,jest to ilość wypartej wody przez dane ciało.Błąd pomiaru wynika z niedokładności odczytu masy i objętości ciała.
21 4 21