Proszę o przetłumaczenie, chociaż części. Mam tyle na głowie, na pewno się jakoś odwdzięczę za taką bezinteresowną pomoc.

Myślę, że każdy uczeń powinien znać kilka dobrych metod na naukę.

Już na początku odradzam ściąganie- jest to może proste i wygodne, ale do czasu- przecież na egzaminie na koniec roku nie będziecie mogli ściągać..

Poza tym, ściąganie mija się z celem chodzenia do szkoły- chodzimy po to żeby się uczyc.

Kiedy przygotowywałam się na olimpiadę biologiczną, która była w piątek, w koncentracji pomagało mi kilka rzeczy.

Po pierwsze muszę być najedzona i wypoczęta- nie ma sensu uczyć się przed snem, kiedy jest się zmęczonym.

Po drugie, lubię przy nauce słuchać cicho muzyki, zazwyczaj słucham przy nauce Katie Melua. Ta muzyka mnie uspokaja.

Moja siostra najlepiej zapamiętuje chodząc po pokoju i czytając na głos, ja wolę siedzieć ale to ma swój minus, bo jak siedzę i się uczę to najczęściej szybko zasypiam.

Dobrym sposobem jest nauka na świeżym powietrzu, np. na ogrodzie, niestety, musimy poczekać jeszcze trochę na wiosnę.


Jest wiele różnych sposobów, ale tak naprawdę najlepszym sposobem jest dobra motywacja. Np. ja mam plany iść na medycynę, więc uczę się dużo biologii i chemii, nie zapominam tego bo wiem, że będę musiała to umieć potem. Ale np. historii czy niemieckiego nie potrafię się uczyć, bo wiem, że mi się w życiu nie przyda.

Ważną rzeczą, jest powtarzanie materiału. Mało kto z nas wie, że istnieje pamięć krótkotrwała i długotrwała. Jeśli nie będziemy powtarzać materiału, to zostanie on tylko w pamięci krótkotrwałej i po jakimś czasie zniknie, zamiast się przyswoić w pamięci długotrwałej.


3

Odpowiedzi

2010-02-21T10:16:42+01:00
Think, that every pupil should know several good methods on science.

I on beginning dissuade already exaction - this is it can straight lines and comfortable, ale to time you - on examination on end of year will not can pull off yet..

Beyond this, exaction passes with aim walking to school we - walk after this in order to oneself uczyc.

When I prepared on biological Olympiad, which was on Friday, in concentration helped me several things.

After first have to be full and rested - has not sense to learn before dream, when is oneself tired.

I usually after second I, like near science listening musics silently, listen near science Katie Melua. This music calms down me.

My sister the best remembers walking after room and reading on voice, sitting I will ale this has his minus because how I sit and learn this the most often quickly I fall asleep.

Science is on fresh air good way, np. on garden, unfortunately, we have to wait on spring yet a bit.


Many different ways are, ale justification is the really best way good. Np. I have plans to go on medicine so I learn to a lot of biology and chemistry, I do not to leave behind this because I know that I will have this to know then. Ale the np. of history or German be not able to to learn, because know, that me oneself it in life will not add.

Important thing, repetition material is. Little who with us knows, that short-lived memory exists and long-lasting. If we will not repeat material then he will become it in short-lived memory and after some time will disappear tylko, instead of it was assimilated in long-lasting memory.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T13:21:05+01:00
I think every student should know a few good methods for teaching.

Already at the beginning-not recommend downloading it may be simple and convenient, but by the time-after the year-end exams will not be able to download ..

In addition, the collection passed to the goal of walking to school-walking on it to learn.

When I prepared for the Olympics biological, which was on Friday, the concentration helped me a few things.

Firstly, I must be rested-najedzona and does not make sense to learn before going to bed when you are tired.

Secondly, I like to listen quietly at the science of music, usually I listen to Katie Melua in learning. This music calms me.

My sister, best remembers walking around the room and reading out loud, I prefer to sit but it has a negative, because as I sit and I learn the most quickly fall asleep.

A good way is to learn outdoors, such as the garden, unfortunately, we have to wait a little longer in the spring.


There are many different ways, but really the best way is a good motivation. For example, I have plans to go on medicine, so I can learn a lot of biology and chemistry, do not forget that because I know that I would have to be able to later. But history, for example if a German can not learn, because I know that my life is not useful.

The important thing is repetition of material. Few of us know that there is a short-term memory and long-term. If we do not repeat the material, it will be only short-term memory and disappears after a time, instead of being learned in the long-term memory.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T15:24:12+01:00
I think every student should know a few good methods for teaching.

Already at the beginning-not recommend downloading it may be simple and convenient, but by the time-after the year-end exams will not be able to download ..

In addition, the collection passed to the goal of walking to school-walking on it to learn.

When I prepared for the Olympics biological, which was on Friday, the concentration helped me a few things.

Firstly, I must be rested-najedzona and does not make sense to learn before going to bed when you are tired.

Secondly, I like to listen quietly at the science of music, usually I listen to Katie Melua in learning. This music calms me.

My sister, best remembers walking around the room and reading out loud, I prefer to sit but it has a negative, because as I sit and I learn the most quickly fall asleep.

A good way is to learn outdoors, such as the garden, unfortunately, we have to wait a little longer in the spring.

There are many different ways, but really the best way is a good motivation. For example, I have plans to go on medicine, so I can learn a lot of biology and chemistry, do not forget that because I know that I would have to be able to later. But history, for example if a German can not learn, because I know that my life is not useful.

The important thing is repetition of material. Few of us know that there is a short-term memory and long-term. If we do not repeat the material, it will be only short-term memory and disappears after a time, instead of being learned in the long-term memory.