Odpowiedzi

2010-02-21T11:34:50+01:00
2.Zbiór liczb rzeczywistych – uzupełnienie zbioru liczb wymiernych. Zbiór liczb rzeczywistych zawiera m.in. liczby naturalne, ujemne, całkowite, pierwiastki liczb dodatnich, wymierne, niewymierne, przestępne, itd. Z drugiej strony na liczby rzeczywiste można też patrzeć jak na szczególne przypadki liczb zespolonych.

Pitagorejczycy zauważyli, że długość przekątnej kwadratu o boku długości 1 nie daje się wyrazić przy pomocy ilorazu dwóch liczb całkowitych (zob. dowód niewymierności pierwiastka z . Podobnie liczba pi, którą można definiować jako stosunek długości dowolnego okręgu do jego średnicy nie jest liczbą wymierną. Zbiór liczb rzeczywistych jest więc uzupełnieniem zbioru liczb wymiernych o tego rodzaju luki. Klasycznym jego modelem jest tzw. prosta rzeczywista, czy inaczej oś liczbowa. Liczby rzeczywiste tworzą ciało i z punktu widzenia algebry są one rozszerzeniem ciała liczb wymiernych.


1. Nie wiem !:(
2010-02-21T13:02:17+01:00
1. Trzęsienie ziemi na Haiti było straszne. Siła tego trzęsienia wynosiła około 7 stopni w skali Richtera. Życie straciło 75 tysięcy osób,a rannych zostało 250 tysięcy. Ponad 1 milion ludzi straciło dach nad głową. Do akcji ratunkowej przyłączyło się wiele państw, a pieniądze dla poszkodowanych zebrał m.in. Caritas i Unicef.

2.Liczby rzeczywiste wygodnie jest utożsamiać z punktami na prostej. Każdemu punktowi prostej odpowiada jedna i tylko jedna liczba rzeczywista, i na odwrót. Liczba rzeczywista opisuje bowiem odległość opatrzoną kierunkiem, wskazanym przez jej znak, mierzoną za pomocą pewnej ustalonej jednostki.

Zbiór wszystkich liczb wymiernych i niewymiernych nazywa się zbiorem liczb rzeczywistych.

Pojęcie liczby rzeczywistej obejmuje wszystkie rodzaje liczb używane w codziennej praktyce: liczby naturalne, liczby całkowite, ułamki, pierwiastki, itp. Zbiór liczb rzeczywistych oznaczany jest symbolem R.

Liczby rzeczywiste oznaczają ciągłość

Bezsilność liczb wymiernych w wyrażenaniu wszystkich miar wielkości, spowodowało, że rozbudowano pole liczb. W IX wieku arabski uczony Al-Farabi poszerzył pojęcie liczby o liczby wymierne i niewymierne dodatnie. Dwa wieki później matematyk arabski Omar Chajjam sformuował ogólną teorię liczby. Do liczb wymiernych dodał takie elementy, aby wszystkie wielkości mogły zostać zmierzone.

Pojęcie liczb rzeczywistych możliwe jest dzięki osi ukierunkowanej. Zrozumienie ciągłości liczb rzeczywistych, może ułatwić fakt, że wypłniają one całkowicie oś, nie pozostawiając żadnej "dziury". Znak + lub - ma za zadanie wskazać kierunek na osi, liczba bez znaku określa zaś długość.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T16:01:00+01:00
Zbiór liczb rzeczywistych – uzupełnienie zbioru liczb wymiernych. Zbiór liczb rzeczywistych zawiera m.in. liczby naturalne, ujemne, całkowite, pierwiastki liczb dodatnich, wymierne, parzyste i nieparzyste, niewymierne, przestępne, itd. (R- oznaczenie liczb rzeczywistych)
Najprościej! Liczby rzeczywiste to liczby króre da sie przedstawić za pomocą ułamka!

Trzęsienie ziemi – gwałtowne poruszanie się fragmentów litosfery. (hipocentrum – ogniska trzęsienia ziemi). Punkt na powierzchni Ziemi położony nad ogniskiem (epicentrum) to miejsce, gdzie fale docierają najwcześniej i gdzie straty są największe i najbardziej widoczne.
Badaniem trzęsień ziemi zajmuje się sejsmologia.
Intensywność wstrząsów sejsmicznych oznacza się za pomocą:otwartej skali Richtera


Podział trzęsień ziemi:

* ze względu na przyczynę:
o tektoniczne
o wulkaniczne
o zapadowe
o antropogeniczne
* ze względu na głębokość ogniska:
o płytkie
o średnie
o głębokie
* ze względu na powiązanie ze wstrząsem zasadniczym:
o wstępne
o zasadnicze
o następcze
* Przed i po erupcji wulkanu mogą (ale nie muszą) pojawić się wstrząsy typu:
o foreshock (wstrząsy przed erupcją)
o aftershock (wstrząsy po erupcji)

Ze względu na częstotliwość występowania trzęsień na danym terenie wyróżnia się obszary:

* sejsmiczne – częstych i silnych trzęsień ziemi,
* pensejsmiczne – rzadkich i słabych wstrząsów,
* asejsmiczne – bez wstrząsów sejsmicznych.