Odpowiedzi

2010-02-21T13:17:12+01:00
* aforyzm
* anakolut
* antonim
* aliteracja
* alegoria
* aluzja literacka
* anafora
* animizacja
* antropomorfizacja
* antyteza
* apostrofa
* apozycja (retoryka)
* archaizm
* asyndeton
* dialektyzacja
* echolalia
* elipsa
* enumeracja
* epifora
* epitet
* epitet barokowy
* epitet metaforyczny
* epitet stały
* epitet tautologiczny
* eufemizm
* eufonia
* glosolalia
* gradacja
* groteska
* homonimy
* hiperbola
* Instrumentacja głoskowa
* inwersja
* inwokacja
* ironia
* kolokwializm
* kontrast
* lipogram
* metafora (inaczej przenośnia)
* metonimia
* neologizm
* oksymoron
* onomatopeja (wyrazy dźwiękonaśladowcze)
* ożywienie, zobacz animizacja
* paradoks
* parafraza
* paralelizm składniowy
* parenteza
* paronomazja
* personifikacja
* peryfraza
* pleonazm
* polisyndeton
* porównanie
* porównanie homeryckie
* powtórzenie
* przenośnia, zobacz metafora
* przerzutnia
* pytanie retoryczne
* retrospekcja
* rym
* rytm
* synonim
* synekdocha
* synestezja
* symbol
* tropy
* uosobienie
* wulgaryzm
* wykrzyknienie
* zdrobnienie
* zgrubienie
* złożenie
* związek frazeologiczny
2010-02-21T13:17:25+01:00
Epitet, uosobienie, przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, porównanie
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T13:17:53+01:00
1. metafora
2. onomatopeja
3. ożywienie
4. epitet
5. personifikacja
6. porównanie
7. przenośnia
8. uosobienie
9. powtórzenie
10. refren
11. zdrobnienie
12. zgrubienie
13. neologizm