Odpowiedzi

2010-02-21T13:47:19+01:00
1. 30cm*50cm*=1500cm2
3dm*5dm=15dm2
2.100cm*70cm=7000cm2
10dm*7dm=70dm2
2010-02-21T13:47:35+01:00
30 cm = 3 dm

P= 3dm x 5 dm = 15 dm²

15dm²=1500cm²

___________________________

1m = 10dm

P= 10 dm x 7 dm = 70 dm²

70 dm²= 7000cm²
2010-02-21T13:48:44+01:00
A=30cm
b=5 dm = 50cm
p= a*b
p= 50*30=1500 cm2
a=30cm=3 dm
p=5*3=15dm2

a=1m=10dm
b=7dm
p=a*b
p=10*7=700dm2