ZADANIE 1.
A.)
Wybory proporcjonalne:
-zaleta:
-wada:

wybory większościowe:
-zaleta:
-wada:

B.)konstytucja RP stworzyła obywatelom szerokie możliwości uczestnictwa politycznego.
Wymień 3 rozwiązania będące podstawą demokracji bezpośredniej w Polsce:
1.
2.
3.
________________________
ZADANIE 2.
Uzupełnij tekst:
Władzą sądowniczą w RP są sądy i A).............. niezależne od innych władz.Sądy dzielą się na powszechne i B)...................
Sędziowie są powoływani przez C)................., na czas D)......... . Wydają oni wyroki w imieniu E)............ .
_________________________
ZADANIE 3.
Sejm RP za zgodą senatu powołuje:
A-rzecznika prasowego rządu
B-rzecznika praw obywatelskich
C-szefa sztabu generalnego
D-prezesa naczelnego sądu administracyjnego
__________________________
ZADANIE 4.
Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje w Polsce:
A-naczelny sąd administracyjny
B-najwyższa izba kontroli
C-sąd najwyższy
D-trybunał konstytucyjny

1

Odpowiedzi

2010-02-22T14:48:17+01:00
Zadanie1A
Proporcjonalne:
zaleta- lepsze odzwierciedlenie preferencji wyborców w parlamencie, poprzez minimalizację 'bonusów' dla większych partii i umożliwienie szerszego uczestnictwa mniejszych partii w wyborach;
Wada- możliwość 'zablokowania' prac parlamentu i rządu przez niekompatybilne koalicyjne i niekoherentne wizje polityczne pojedynczych partii trzymających większe partie w 'szachu'

Większościowe:
Zaleta- wiadomo kto reprezentuje dany okręg wyborczy
Wada- prowadzi ona do zjawiska tzw. "głosów straconych" (oddanych na mniej popularne opcje; zwycięzca bierze wszystko)

Zadanie1B
Referendum
ludowa inicjatywa ustawodawcza
skarga konstytucyjna
A) trybunały (Konstytucyjny i Stanu)
B) Sądy Administracyjne,sądy wojskowe
C) Prezydenta Rzeczypospolitej
D) Nieoznaczony
E) RP

Zadanie3
D

Zadanie4
C
1 1 1