Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T15:25:52+01:00
Program silnia1;
Uses crt;
var n,i,s:integer;

Begin
clrscr;
write ('Podaj liczbe:');
readln (n);
if n > 0 then
begin
s:=1;
for i:=1 to n do
s:=s*i;
writeln ('silnia dla ',n,' wynosi ',s);
end
else Writeln('Liczba nie jest dodatnia!');
readln;
end.
2010-02-21T15:50:56+01:00

program silnia;

uses crt;

var
n,i:integer;

{/PROCEDURA/}

function sil(x:integer):real;

var
i:integer;
q:real;
begin
if(x=0) or (x=1) then
q:=1
else
begin
q:=1;
for i:=2 to x do
q:=q*i
end;
sil:=q;
end;


{/Program g˘wny/}
begin
clrscr;
write('Podaj n=');
readln(n);

write(n,'!=',sil(n):10:0);

readln;

end.