Zadania z matmy pomocy.....

1. Prostokąty P₁ i P₂ są podobne. Długości boków prostokąta P₁ są równe 2 i 6, natomiast długość przekątnejj prostokąta P₂ wynosi 20. wskaż długość krótszego boku prostokąta P₂.

2. Jaka jest miara zaznaczonego na rysunku kąta α, wiedząc że prosta l jest styczna do okręgu _ -> rysunek dołączony troszkę słaby, ale kąt w trójkącie to 40°, a ten przy stycznej to kąt α.

3. Oblicz obwód trójkąta równobocznego, którego wysokośc ma długość 9.

4. Oblicz pole równoległoboku o bokach długości 1dm i 4 cm oraz kącie rozwartym 150°.

5. W okrąg wpisano trójkąt ABC, taki że |∢ BAC| = 50° i |∢ ABC| = 70°. Przez wierzchołek C poprowadzono styczną do okręgu przecinającą przedłużenie boku AB w punkcie D. Oblicz miary kątów trójkąta BCD.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T16:04:14+01:00
1.
d₁ - przekątna P₁
d₂ = 20 - przekątna P₂
x - krótszy bok P₂
3 - stosunek dłuższego boku do krótszego

20² = x² + (3x)²
400 = x² + 9x²
400 = 10x²
x²=40
x = √40

2.
Jestem nowy i nie wiem gdzie znaleźć ten twój rysunek .. xP

3.
h = 3 - wysokość trójkąta
a - długoś boku trójkąta

h = (a√3)/2
9 = (a√3)/2
18 = a√3
a = 18 / √3
a = 6√3


4.
x = 2√3
P₁ = 2√3 * ½ *2 = 2√3
P = 2 * 2√3 + 2 * (10 - 2√3 ) = 4√3 + 20 - 4√3 = 20

rysunek w załączniku

5 .
całe zadanie w załączniku..