Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T11:37:46+01:00
Wiedza o współczesnym świecie dociera do nas za pośrednictwem różnych mediów jak: telewizja, radio,
czasopisma, gazety, Internet. Zaobserwowano korzyści i niekorzyści płynące z zastosowania multimedii.


1. Niekorzystnym faktem jest to, że niektórzy ludzie nie potrafią dłużej skupić swojej uwagi na jednym
programie i nieustannie szukają czegoś atrakcyjnego.


2. Producenci programów chcą przykuć naszą uwagę, przedstawiają kolorowe obrazki pełne akcji i
ruchu. Forma przekazu bywa często ważniejsza od treści, np. często teledysk ocenia się jako ciekawy, bo
zainteresował nas obraz lub melodia piosenki, a nie znamy treści, bo piosenka wykonana jest w obcym
języku. Treść czyli to, o czym wykonawca śpiewał, jest nieistotna. Okazuje się, że ludzie chętnie oglądają
teledyski, filmy z wieloma efektami specjalnymi, programy publicystyczne prowadzone przez elegancko
ubranych prezenterów. Obecnie w taki sposób przekazywane są informacje w kolorowych czasopismach
dla młodzieży.


3. Media przedstawiają tylko część realnego życia, często lansują pewne sposoby ubierania,
zachowywania i kupowanie określonych rzeczy. Chcemy być tacy sami jak dziewczęta i chłopcy w filmie i
czasopismach. Często historie pokazane są fikcyjnie, które możemy oglądać, ale nie według nich żyć.


4. Jeśli mamy dostęp do komputera, to wiemy, że jest to urządzenie o ogromnych możliwościach. Na
komputerze możemy pisać wypracowania, korzystać z terminów encyklopedycznych lub grać w jakąś grę.
Zwiększa nam się sprawność manualna i refleks, ale nie dowiemy się niczego nowego o świecie.
W Internecie każdy może zamieszczać to, co chce, dlatego więcej tam opinii niż faktów. Staramy się później
sprawdzić te informacje w innych źródłach.


5. Aby nas zainteresować trzeba dostarczyć przesadnych wiadomości. Naszą uwagę łatwo przykuwają już
jedynie wydarzenia niezwykłe, rzadkie, sensacyjne, szokujące lub śmieszne.


6. Media nie interesują się tym co my po zobaczeniu programu, przeczytaniu gazety, czasopisma czujemy.
A przecież każdy z nas ma swoje odczucia.TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI:

Knowledge of the modern world comes to us through various media like television, radio,
magazines, newspapers, internet. Have shown the benefits and disadvantages flowing from the application multimedii.


1. The disadvantage is the fact that some people can not longer concentrate their attention on one
program and is constantly looking for something attractive.


2. Producers of programs they want to attract our attention, present a colorful pictures full of action and
traffic. Form of communication is often more important than content, for example, video is often judged interesting, because
interested in our image or melody songs, and we do not know the content, because the song is made in a foreign
language. Content that is it, what performer sang, is irrelevant. It turns out that people are willing to watch
music videos, with many special effects, current affairs programs run by smart
dressed presenters. Out in such a way information is communicated in color magazines
for young people.


3. Media represent only a part of real life, often promoted by certain ways of dressing,
preserving and buy certain things. We want to be just the same as boys and girls in the film and
magazines. Often the stories are notionally shown that we can see, but do not live according to them.


4. If you have access to a computer, we know that this is a device with enormous potential. At
computer, you can write essays, use of the terms encyclopedias, or play a game.
Increases we have manual dexterity and reflexes, but did not we learn anything new about the world.
On the Internet, anyone can post what he wants, because there more opinions than facts. We try to later
check this information in other sources.


5. To our interest must be provided exaggerated messages. We can easily draw the attention now
only unusual events, rare, sensational, shocking or funny.


6. Media are not interested in what we after seeing the program, reading newspapers, magazines feel.
But each of us has their own feelings.