Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T17:44:27+01:00
1. Obrońca twierdzy grudziądzkiej przed wojskami Napoleona nazywał się
Wilhelm Rene d‘l Homme de Courbiére.
Holender w służbie pruskiej generał , baron 2.- reformy społeczne - 22 lipca 1807 - konstytucja Księstwa Warszawskiego nadana przez Napoleona (wzór francuski-zniesienie poddaństwa,
formalne zrównanie wszystkich obywateli wobec prawa i sądu ,w zakresie praw politycznych uprzywilejowanie szlachty- przewaga w sejmie,
samorządzie , sądach pokoju); dekret z 1808 - Zydzi wyłączeni z korzystania z praw politycznych (zakaz nabywania i dzierżawienia dóbr
ziemskich, zakaz produkcji i wyszynku napojów alkoholowych, ograniczona możliwoœæ imigracji oraz zmiany miejsca zamieszakania);
21 XII 1807 - dekret królewski o sytuacji prawnej chłopów w Księstwie (zapis konstytucyjny o wolnoœci chłopów rozumiany odmiennie
przez chłopów i dziedziców jako swoboda zmiany miejsca zamieszkania, cała ziemia uprawiana przez chłopów stanowi własnoœæ pana,
prawo dziedziców do usuwania użytkowników z zajmowanej ziemi); mieszczaństwo (szerokie możliwoœci udziału w życiu politycznym
- monarcha - w/g postanowień tylżyckich władcą Księstwa został wnuk Augusta III król saski Fryderyk August; korona dziedziczona
przez dynastię Sasów, połączenie z Saksonią unią personalną; książę silna pozycja : wydawanie dekretów uzupełniających konstytucję,
wyłączne prawo inicjtywy ustawodawczej, zwoływanie sejmu, sejmików i zgromadzeń gminnych, obsada i odwoływanie urzędników
- organa centralne - Rada Stanu (formalnie ciało doradcze w praktyce samodzielnoœæ ; pokrywała się ze składem rady ministrów , potem
poszerzona o radców stanu; przewodniczył król a w razie nieobecnoœci prezes; ustawodastwo, przygotowywanie projektów ustaw
sejmowych i dekretów królewskich, realizacja królewkiego prawa inicjatywy ustawodawczej, rozpatrywanie sporów kompetencyjnych
między organami, sporów administracyjnych i sądzenie urzędników - funkcje sądu kasacyjnego; rozkład podatków na departamenty, ocena
sprawozdań ministrów; postanowienia nabierały mocy po zatwierdzeniu przez króla) ; Rząd (na wzorach francuskich, na czele resortów
ministrowie; 6 ministrów : sprawiedliwoœci, spraw wewnętrznych i religijnych , wojny , przychodów i skarbu, policji oraz sekretarza stanu ;
sprawy zagraniczne przekazane ministrowi spraw zagranicznych Saksonii; w V 1812 - zbliżająca się wojna z Austrią - Fryderyk August
przekazał rządowi władzę zwierzchnią w Księstwie); rezydenci francuscy w Warszawie (pozycja nadrzędny wobec władz Księstwa,
zapewnienie bezpoœrednich kontaktów między Warszawą a Paryżem z pominięciem poœrednictwa saskiego; dbanie o wykonywanie
nałożonych na Księstwo obowiązków; organizacja policji i wywiadu); Sejm Główny - niewielka rola obok dominującego monarchy; 2 izby:
senatorska i poselska - Senat (6 biskupów, 6 wojewodów i 6 kasztelanów, po przyłączeniu Galicji Zachdniej powiększenie do 10 - ostatecznie
30; powoływani dożywotnio przez króla, prawo sankcji); Izba Poselska (60 posłów i 40 deputowanych potem 100 posłów i 66 deputowanych;
skład ustalony w wyborach na sejmikach w powiatach; udział w sejmikach tylko osiadła szlachta, decydował cenzus majątkowy, prawa
wyborcze dla bogatszych warst mieszczańskich i chłopów-posiadaczy; kompetencje wąskie: ustawodastwo w sprawach podatkowych, zmiany
w prawie cywilnym i karnym, ustawodastwo monetarne - pozostałe do króla wraz z budżetem; zbieranie co 2 lata na sesje 15-dniowe, projekty
rozpatrywane najpierw w Izbie Poselskiej póŻniej w Senacie)- Sejm zebrał się na 2 sesje zwyczajne (1809 i 1811) i 1 nadzwyczajną (1812);
1812 - nadzwyczajna sesja - uroczyste ogłoszenie przywrócenia Królestwa Polskiego (sejm przyjął akt konfederacji powszechnej, rozwiązał
się i przekazał władzę Radzie Centralnej Konfederacji - koniec działalnoœci na pocz.1813 po opanowaniu Księstwa przez wojska rosyjskie)

ADMINISTRACJA TERENOWA :
w/g wzorów francuskich; podział na departamenty te zaœ na powiaty - początkowo 6 departamentów (po przyłączeniu Galicji W 4 nowe), na czele departamentu prefekt (decyzje jednoosobowe, podporządkowany ministrowi spraw wewnętrznych); rady prefekturalne ( w departamentach ; rozstrzyganie sporów administracyjnych, decyzje o udzielaniu ulg podatkowych); na czele powiatu podperfekt (podobne kompetencje co prefekt); miasta : Warszawa, Poznań, Toruń, Kalisz , Kraków, Sandomierz , Lublin uznane za „municypalnoœci“ (zarząd prezydentów municypalnych); pozostałe miasta jako gminy miejskie (burmistrz); gminy wiejskie (wójtowie) ; ciała samorządowe ( w terenie , ograniczone uprawnienia: rozkład ciężarów publicznych, opinie o działalnoœci administracji; były to : rady departamentowe, powiatowe i municypalne); wymóg fachowej kadry urzędniczej ; 1811 - Szkoła Prawa i Nauk Administracyjnych w Warszawie

SĄDOWNICTWO :
zrównanie obywateli wobec prawa, zniesienie sądownictwa stanowego, jawnoœæ i publicznoœæ postępowania, niezawisłoœæ sądów, dożywotnoœæ urzędu sędziowskiego, zasada fachowoœci; sprawy cywilne: sądy pokoju, trybunały cywilne, Sąd Apelacyjny w Warszawie; sprawy karne: policyjne sądy pokoju; 2 sądy policji poprawczej (w każdym departamencie); sądy sprawiedliwoœci kryminalnej; Rada Stanu (sąd kasacyjny dla spraw karnych i cywilnych)

PAŃSTWO A KOŒCIÓŁ :
wolnoœæ religijna wszystkich wyznań; wyznanie rzymsko-katolickie religią państwową; podział na 6 diecezji; stosunki napięte (dążenie do rozciągnięcia kontroli rządu nad Koœciołem), wprowadzenie œlubów cywilnych i aktów stanu cywilnego (opór Koœcioła); w rękach duchownych : szkolnictwo, urzzędy stanu cywilnego ; kalwini i luteranie (zezwolenie na konsystorze); Zydzi (daleko idący nadzór)