Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T19:04:22+01:00
0- ноль/ нуль (nol'/ nul')
1- один (odin)
2- два (dwa)
3- три (tri)
4- четыре (czjetyrje)
5- пяать (pjat')
6- шесть (szjest')
7- семь (sjem')
8- восемь (wosjem')
9- девять (djewjat)
10- десяать (djesjat')
11- одиннадцать (odinnadcat')
12- двенадцать (dwenadcat')
13- тринадцать (trinadcat')
14- четырнадцать (czjetyrnadcat')
15- пятнадцать (pjatnadcat')
16- шестнадцать (szjestnadcat')
17- семнадцать (sjemnadcat')
18- восемнадцать (wosjemnadcat')
19- девятадцать (djewjatadcat')
20- двадцать (dwadcat')
21- двадцать один (dwadcat' odin)
30- тридцать (tridcat')
40- сорок (sorok)
50- пятьдесят (pjat'desjat)
60- шесьдесят (szjes'desjat)
70- семьдесят (sjem'desjat)

liczebniki takie jak 41, 65 itd. to łączy się dziesiątki z jednościami np.: 41- сорок один, 65- шестьдест пять

myślę że pomogłem
liczę na naj
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T19:21:25+01:00
0- nul (нуль)
1-adzin (один)
2-dwa (два)
3-tri (три)
4-czietyre (четыре)
5-pjac, (пять)
6-szesc, (шесь)
7-sjem, (семь)
8-wosjem, (восемь)
9-dzjewjac (девять)
10-dzjesjac (десять)
11-adinnadcac, (одиннадцать)
12-dwienadcac (двенадцать)
13-trinadcac (тринадцать)
14-czietyrnadcac (четырнадцать)
15-pjatnadcac, (пятнадцать)
16-szesnadcac,(шеснадцать)
17-sjemnadcac (семнадцать)
18-wosjemnadcac, (восемнадцать)
19-dzjewjatnadcac (девяднадцать)
20 dwadcac (adzin, dwa.... itd, jak wyżej do 9)- (двадцать)
30-tridcac (......)- (тридцать)
40-sorok (сорок)
50-pjacdzjesjat (пятьдесят)
60-szescdzjesjat (шестьдесят)
70-sjemdziesjat (семьдесят)
(w rosyjskiej wymowie dz czytasz jako dz,a nie dź np. dzjesjac a nie dziesjac, praktycznie każdą literką czyta się tak, jak ona brzmi, nie ma zmiękczeń jak w języku polskim typu: dzi brzmi jak dź, tutaj tego nie ma ..)

ь- ten symbol to miękki znak, najczęściej stoi na końcu nazw liczebników, sprawia on,że literkę t na końcu wyrazu bądź w środkuwymawiamy jako c, to tak w skrócie :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T21:33:25+01:00
0-ноль (nul)
1-один (adin)
2-два (dwa)
3-три (tri)
4-четыре (czetyrje)
5-пяать (pjat)
6-шесть (szest)
7-семь (sjem)
8-восемь (włosjem)
9-девять (djewjat)
10-десяать (djesjat)
11-одиннадцать (adinacat)
12-двенадцать (dwenacat)
13-тринадцать (trinacat)
14-четырнадцать (czetyrenacat)
15-пятнадцать (pjatnacat)
16-шестнадцать (szestnacat)
17-семнадцать (sjemnacat)
18-восемнадцать (włosjemnacat)
19-девятадцать (djewjatnacat)
20-двадцать (dwacat)
21-двадцать один (dwacat adin)
30-тридцать (tricat)
40-сорок (sorak)
50-пятьдесят (pjat desat)
60-шесьдесят (szjes desjat)
70-семьдесят (sjem desjat)

Jeśli chcesz np. 51 to robisz to tak samo jak w przykład (21) :)