Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-17T22:42:00+02:00
-- Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia powinien mieć za przedmiot całą nieruchomość rolną,dziedziczenia gospodarstwa rolnego,m wystarczy tylko spełnienie jednego warunku: 1. stała praca bezpośrednio przy produkcji rolnej; 2. przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej; 3. spadkobierca był małoletni, bądź też pobierał naukę zawodową lub uczęszczał do szkół; albo 4. trwała niezdolność do pracy.
-- Aby uregulować sytuację prawną nieruchomości, należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Jeżeli dziadek i babcia nie pozostawili testamentu, w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W zwiazku z tym mama lub jej brat powinni złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.W pierwszej kolejności postępowanie będzie dotyczyło nabycia spadku po pierwszym spadkodawcy (dziadku, babci?) a następne - po kolejnym. Zamieszkiwanie jak i zameldowanie nie ma w tej sytuacji większego znaczenia.
-- Dawniej osobami starszymi opiekowały się ich dzieci. Dzisiaj pokolenie pracujące wspiera całe starsze pokolenie. Dopóki każdy miał rodzinę i dzieci, system ten funkcjonował. Dzisiaj wiele małżeństw nie chce mieć dzieci.Ponieważ nie mają wydatków na rodzinę, dysponują dużo wyższymi dochodami i mogą żyć na znacznie wyższym poziomie niż małżeństwa posiadające dzieci. Istnieje jeszcze drugi istotny aspekt, który ilustruje polityczny wymiar kwestii rodziny. Chodzi tu o dzieci pozamałżeńskie i o rozwody, za sprawą których powstają tak zwane rodziny niepełne. Przeważnie jest to kobieta samotnie wychowująca dzieci,zobowiązuje ojca do materialnej pomocy w wychowaniu dziecka i utrzymaniu domu, to rzeczywistość wygląda inaczej
--Dziedziczenie ustawowe
Jeśli spadkodawca nie zostawił testamentu lub żadna z osób powołanych do spadku nie chce lub nie może dziedziczyć, obowiązują zasady spadkobrania przewidziane w kodeksie cywilnym.W pierwszej kolejności powołani do spadku są małżonek i dzieci.Gdy nie ma dzieci ani wnuków, spadek przypada małżonkowi, rodzicom i rodzeństwu zmarłego.Jeżeli spadkodawca nie zostawił bliskich – majątek przechodzi na gminę, w której mieszkał.
--Otrzymaniem subwencji oświatową zgodnie ze stawkami wyznaczonymi przez MEN. Podstawowym jednak filarem finansowania szkoły jest czesne opłacane przez rodziców, w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.