Mam taki tekst, czy mógłby mi go ktoś przetłumaczyć na angielski? Wdzięczny będę. :-]

Superfarmer to gra, która powstała w Warszawie w 1943 roku. Nosiła wtedy tytuł "Hodowla zwierzątek". Jej autorem jest wybitny polski matematyk, profesor Karol Borsuk. Gdy Niemcy zamknęli Uniwersytet Warszawski, profesor został bez pracy. W czasie wojny ludzie dokonywali cudów pomysłowości w poszukiwaniu źródeł utrzymania. Pomysłem profesora na ratowanie budżetu rodzinnego była sprzedaż gry. Zestawy do "Hodowli zwierzątek" przygotowywała metodami domowymi żona profesora, pani Zofia Borsukowa. Autorką rysunków zwierzątek była pani Janina Śliwicka. Gra zyskała wielką popularność - najpierw wśród przyjaciół rodziny, a potem w coraz szerszych kręgach osób znajomych i nieznajomych. Gra bawiła nie tylko dzieci, wciągała także dorosłych, pomagając im przetrwać smutne okupacyjne wieczory. Oryginalne egzemplarze gry spłonęły wraz z miastem w czasie powstania warszawskiego, w sierpniu 1944 roku. Szczęśliwie jeden z egzemplarzy zachował się poza Warszawą i wiele lat po wojnie wrócił do rodziny Borsuków.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T23:23:07+01:00
Superfarmer is the game which came into being in Warsaw in 1943. She carried title "little animals Farming"then. He is her author prominent Polish mathematician, professor Charles The badger. When Germany closed The Varsovian university, the professor stayed without the work. During the war people made the miracles of ingeniousness in the search of the sources of maintenance. The sale of the game was the on saving the family budget professor idea. Professor, woman Zofia wife prepared sets to "little animals Farming"home methods The beaver. The woman of Janina Śliwicka was the authoress of little animals drawings. The game gained great popularity -first among the friends of the family, and then in more and more wide circles of the acquaintances persons and unknown. The game entertained not only children, she drew in also adult, helping them to survive sad occupying evenings. The original copies of the game burnt together with with the city during Varsovian, in August 1944. He one of copies behaved beyond Warsaw happily and many years came back to Badgers family after the war.