Odpowiedzi

2010-02-22T21:06:48+01:00
V=Pp×H
Pp=(4+6)×2,5/2=12,5
V=12,5×5=62,5
Pc=2Pp+Pb
Pc=2×12,5+77,5+102,5
Pb=6×5+4×5+3×5+2,5×5=77,5