Odpowiedzi

  • nnn
  • Początkujący
2009-10-15T20:13:27+02:00
Komputer, choć jest największym wynalazkiem XX wieku swoją historię zaczyna już w starożytności.
W ok. 3000 r. p.n.e wynaleziono liczydło w Babilonii. Ludzie używali go wtedy do wykonywania obliczeń matematycznych.
W ok. 230 r. p.n.e. metodą sita Eratostenesa udaje się ustalić liczby pierwsze.
W 876 r. n.e. zarejestrowano w Indiach pierwsze użycie symbolu "0".
W 1617 r. Neper przedstawił system wspomagania mnożenia w traktacie "Rebdologia". Nazwano go " pałeczkami Nepera". System ten był bardzo prosty i mało kosztowny. Neper zapisał tabelę Pitagorasa na swoim zbiorze pałeczek.
W 1642 r. Francuz Blaise Pascal skonstruował arytmometr - mechaniczną maszynę, która potrafiła dodawać liczby. Sformułował też podzielność liczb całkowitych wykorzystuąjcą sumowanie cyfr. Opracował też metodę wyznaczania współczynników dwumianu dowolnego stopnia (trójkąt Pascala).
W 1666 r. Anglik Samuel Morland skonstruował mechaniczny kalkulator na korbkę, który potrafił dodawać i odejmować. Przy dodawaniu należało kręcić korbką zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a przy odejmowaniu odwrotnie. W tym samym czasie inny wybitny naukowiec von Leibniz pracował nad maszyną do mnożenia. Jego dzieło stało na wyższym poziomie niż dzieło Morlanda.
W 1694 r. Gotffried Leibniz wynalazł pierwszą maszynę liczącą używającą zerojedynkowego zapisu liczb.
W 1833 r. matematyk angielski Charles Babbage, którego nazywano pionierem informatycznym zaprojektował pierwszą maszynę analityczną, działającą na zasadzie zbliżonej do działania komputerów cyfrowych. Maszyna ta miała wykonywać podstawowe działania matematyczne oraz zapamiętywać dane pośrednie i końcowe. Projekt ten nie został jednak wykonany z powodu niskiego poziomu techniki.
W 1854 r. George Boole przedstawił uwagi na temat symboli logicznych. Sto lat później stały się one podstawą działania komputerów.
W 1857 r. Sir Charles Wheatstone wprowadził taśmę papierową w rolkach, która mogła służyć do zapisu i odczytu danych.
W 1890 r. Herman Hollerith zaprojektował maszynę analityczną wykorzystującą karty dziurkowane. Pozwalała ona amerykańskim instytucjom zajmującym się spisywaniem ludności zredukować czas z 10 lat do 2,5 roku.
W 1893 r. Został opracowany pierwszy czterodziałaniowy kalkulator.
W 1896 r. Herman Hollerith założył firmę Tabulating Machine Company, która połączyła się z dwiema innymi firmami.
W 1897 r. Karl Braun wynalazł lampę katodową.
W 1904 r. John Ambrose Fleming wynalazł diodę.
W 1918 r. Dwóch wynalazców zbudowało maszynę liczącą wykorzystującą liczby w postaci zerojedynkowej.
W 1924 r. T.J Watson zmienia nazwę firmy Tabulating Machine Company na IBM.
W 1937 r. John Vincent Attanasoff rozpoczyna prace nad pierwszym elektronicznym komputerem cyfrowym, jednak nie występuje o patent. Prawie 10 lat później komputer ENIAC został zbudowany na podstawie jego pionierskich dokonań. W tym samym czasie Georges Stibitz stworzył w laboratorium w Bella pierwszy obwód cyfrowy.
W 1938 r. William Hewlett i Dawid Packard zakładają firmę Hewlett- Packard w garażu W Palo Alto w Kalifornii.
W 1939 r. Georges Stibitz i Samuel Williams budują Complex Number Computer, który zawiera 400 przekaźników telefonicznych i jest podłączony do trzech dalekopisów.
W 1941 r. Anglik Konrad Zuse wykonał Z3, pierwszy w pełni programowy kalkulator.
W 1944 r. Inżynierowie z Harvardu budują komputer MARK 1, ale wkrótce ulega on uszkodzeniu.
W 1945 r. J. Presper Eckert i John Mauchly budują komputer EDVAC.
14 lutego 1946 r. w USA po prawie trzech latach badań powstaje pierwszy na świecie elektroniczny komputer ogólnego przeznaczenia ENIAC (Elektroniczny, Numeryczny, Integrator, Analizator i Komputer). W jego niezwykle prądożernym wnętrzu kryło się ok. 17468 lamp elektronowych, 1500 przekaźników, 70000 oporników i 10000 kondensatorów. Pobierał on 174 kW. energii. W jednej sekundzie mógł wykonać 5000 operacji dodawania. Ważył ok. 30 ton. Liczby były przedstawione w kodzie dziesiętnym. Był to komputer pierwszej generacji.
23 grudnia 1947 r. pracownicy firmy AT&T Bell Telephone Laboratories: Walter Brattain, William Shockley i John Bardeen wynaleźli tranzystor. Otrzymali za niego Nagrodę Nobla w 1956 r. Tranzystor posiada takie same właściwości jak lampa elektronowa, ale jest znacznie szybszy, rzadziej ulega uszkodzeniu, zużywa mniej energii i emituje mniej ciepła. Komputery używające tranzystorów są ok. 1000 razy szybsze od lampowych. W tym samym roku została ukończona budowa komputera Harvard MARK II. Był to duży, programowalny komputer. Frederic Williams wynalazł również w tym roku pamięć operacyjną opartą na lampach elektronowych (CRT) i wprowadził ją do sprzedaży.
1948 r. obfitował w wiele wynalazków. Rickhard Hamming z Bell Labs opracował sposób usuwania błędów z programów. W styczniu firma IBM ukończyła produkcję SSEC ( Selective Sequence Calculator). Był to pierwszy kalkulator, który wykonywał instrukcję krok po kroku i był w stanie zmienić działanie programu w zależności od wcześniej uzyskanych rezultatów. Jesienią ta sama firma wprowadziła na rynek programowy kalkulator 604. Zawierał on 1400 lamp elektronowych i potrafił przeprowadzić do 60 operacji w ciągu 80 milisekund. W tym samym czasie Nawman i Williams z uniwersytetu w Manchesterze zakończyli budowę prototypowej maszyny Manchester MARK I. Andrea Donald Booth wprowadził na rynek nowy nośnik pamięci - bęben magnetyczny. Chwilę później Eckert I Mauchly rozpoczęli pracę nad komputerem UNIVAC.
reszta na http://historiakomputera.webpark.pl/1.html
2009-10-15T20:13:45+02:00
Powstanie pierwszego komputera można datować już na rok 3000 p.n.e., kiedy to wynaleziono pierwsze liczydło zwane abokusem. I tak przez setki wieków tworzyła się historia, która niosła ze sobą liczne wynalazki, spektakularne i te mniej znaczące dla rozwoju cywilizacji. Dzięki nim i wiedzy naukowców XX wieku, podjęło próby budowy ma-szyny, która by mógła ułatwić życie ludzi.
Wzmianki o tym, które z wymyślonych urządzeń można nazwać jako pierwszy na świecie komputer są nieprecyzyjne. Miano to przypisuje się skonstruowanemu przez Konrada Zuse w 1941 roku pierwszej w pełni programowo sterowanej maszynie cyfrowej Z3, pracującej na przekaź-nikach. Jednak bardziej wiarygodnym jest fakt, że pierwszym kompute-rem, była pierwsza na świecie maszyna elektromechaniczna pod na-zwą Automatic Sequence Controlled Calcurator sterowany automa-tycznie, za pomocą programu zapisanego na taśmie dziurkowa-nej.Maszyny tego typu podobnie jak kilka następnych, miały rozmiary gigantyczne i zajmowały specjalne pokoje, jednocześnie bardzo były zawodne i pochłaniające duże koszty eksploatacyjne. Sprawiło to, że przed naukowcami stanęły dalsze wyzwania.
W 1946 roku naukowcy z Uniwersytetu Pensylwańskiego, zbudowali pierwszą na świecie maszynę do celów obliczeniowych, nazwaną ENIAC, był to komputer pierwszej generacji zbudowany w technice lampowej, zaprojektowany w 1943 roku i pracował do 1955 roku. Został on praktycznie zastosowany po raz pierwszy na poligonie armii USA.
Przełomem w konstrukcji, było wynalezienie w 1948 roku tranzystora, który zapoczątkował gwałtowny rozwój sprzętu elektronicznego. W tym roku rozpoczęto również seryjną produkcję pierwszych elektronicznych komputerów analogowych.
Również w 1948 roku Claude Elwood Shawnon stworzył podstawy teo-rii informacji, opracowując metody określania ilości miary informacji i wprowadzając nową jej jednostkę - bit.
W 1949 roku pod kierunkiem M. W. Wilkesa z Uniwersytetu Cambridge, uruchomiono komputer EDSAC, charakteryzujący się pamiętaniem programu. Zastosowano tu pamięć dynamiczną na rtęciowych liniach opóźniających. W tym też roku zbudowano komputer BINAC pamięć w postaci taśmy magnetycznej. Jak również zbudowano pierwszy kompu-ter uniwersalny UNIVAC USA, umożliwiający zastosowanie w przetwa-rzaniu danych. Według projektu Mewmana zbudowano komputer EDVAC, na potrzeby armii amerykańskiej. Natomiast już w 1950 roku opracowano za pomocą komputera pierwszą prognozę meteorolo-giczną. Kiedy to Ameryka cieszyła się już pierwszymi działającymi komputerami, ZSRR w 1950 roku skonstruowano tam pierwszy komputer o nazwie MESM. Natomiast firma Uniwac w tym samym roku rozpoczęła seryjną produkcję komputera do przetwarzania danych UNIVAC - 1. Dwa lata później po raz pierwszy zastosowano komputer przy wyborach Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Komputer ten na podstawie wyników wyborów poprzednich, oraz wyborów wstępnych, opracował prognozę, która różniła się od rzeczywistych danych zaledwie o 4 %. W tym też roku pojawił się pierwszy język programowania.
W 1954 roku rozpoczęto produkcję komputera, który umożliwił przyj-mowanie danych wejściowych z dalekopisu, taśmy dziurkowanej, taśmy magnetycznej, oraz karty dziurkowanej. W roku tym zbudowano rów-nież pierwszy komputer drugiej generacji TRADIC. Rok 1955 to rok wprowadzenia pamięci w postaci dysku magnetycznego firmy IBM.
W 1958 roku zespół konstruktorów Zakładu Aparatów Matematycznych PAN, zbudował pierwszy w Polsce komputer XYZ. Tego roku opraco-wano urządzenie, w którym zastosowano nowy rodzaj taśmy dziurko-wanej mającej 6,7 i 8 ścieżek informacyjnych. Opracowano też pierw-szy prawidłowo działający program gry w szachy z komputerem.
Rok 1958 zapisał się też w historii elektroniki jako rok skonstruowania pierwszego układu scalonego, który w znacznym stopniu przyczynił się do zrewolucjonizowania elektroniki.
W 1959 roku po raz pierwszy zastosowano komputer do sterowania procesem technologicznym w rafinerii w USA. W 1960 roku zatwier-dzono język programowy COBOL do powszechnego stosowania, nato-miast firma IBM uruchomiła produkcję seryjną komputerów drugiej ge-neracji na tranzystorach, opracowano również pamięć bębnową dla komputerów XYZ i UMC - 1. W tymże roku zbudowano w zakładach WZE Elwro pierwszy model komputera, który nazwano ODRA 1001. Jednocześnie uznano, że rynek światowy potrzebuje komputerów ma-łych, co dało początek rozwojowi minikomputerów.
W 1961 roku uzyskano w komputerze szybkość 1 miliona operacji na sekundę, oraz zastosowano pamięć w postaci kart magnetycznych. Po-jawiły się również obwody scalone, a w 1962 roku opracowano tranzy-stor w technice MOS i LSI, a w Anglii skonstruowano pierwsze elektro-niczne maszyny kalkulacyjne. To również rok opracowania pamięci hie-rarchicznej dla komputera ATLAS, działającego z szybkością 1 miliona operacji na sekundę. Konstrukcję tą uznaje się jako powstanie nowego rodzaju pamięci - pamięci asocjacyjnej. Polska goniąc świat, rozpoczęła konstrukcję ODRY 1003 zaś jego seryjna produkcja rozpoczęła się w 1964 roku.
W 1962 roku wprowadzono standaryzację znaków jakie mogą być czyt-nikach tekstów literowych, oraz zaproponowano koncepcję wykorzysta-nia pióra świetlnego.
W 1963 roku rozpoczęto organizowanie dorocznych konkursów grafiki komputerowej i graficznych urządzeń zewnętrznych do wprowadzania informacji, oraz opracowano pierwszy komputerowy system wielodo-stępny.
W 1964 roku rozpoczęto pierwsze próby wyprowadzania informacji z komputera za pomocą głosu, oraz oddano do użytku język BASIC, uła-twiający korzystanie z komputera tym użytkownikom, który nie są pro-gramistami.
W 1965 roku wprowadzono przez firmę Digital Equipment Corporation minikomputer PDP - 8 i udoskonalony DDP - 8 uważany za pierwszy minikomputer produkowany masowo. Rozpoczęto też seryjną produkcję komputerów cyfrowych zaliczonych do trzeciej generacji serii UBM - 360. Pojawił się też w USA pierwszy komputer analogowy zbudowany na obwodach scalonych, oraz klawiatury rejestrator danych na taśmie magnetycznej.
W 1967 roku w USA rozpoczęto budowę komputerów hybrydowych na obwodach scalonych.
W 1968 roku wykonano pierwszy minikomputer na układach scalonych i pierwszego kieszonkowego kalkulatora elektronicznego.
W 1970 roku rozpoczęto produkcję układów scalonych o dużym stopniu scalenia, oraz przeprowadzono pierwszą próbę wykorzystania kompu-tera do wykonania składu książki. W tym roku w Warszawie opracowa-no model i prototyp minikomputera K - 202. Był to pierwszy komputer na układach scalonych
W początkach lat 70 pojawiły się pierwsze mini-komputery. Produkował je numer dwa komputeryzacji - firma DEC. Polak, Jacek Karpiński, wykonał pro-totyp takiego komputera, ale ..... Ówcześni komunistyczni politycy spowodo-wali, że pan Karpiński zajął się hodowlą świń.
Mini-komputery były mniejsze, nie potrzebowały komfortu - klimatyzacji itp,a przede wszystkim były "łatwiejsze" w obsłudze. Trafiły też do uczelni, i tam grono entuzjastów - już nie tylko wtajemniczonych a zwykłych ludzi - mogło posługiwać się nimi i próbować usprawniać je.
Od tej pory można mówić o komputeryzacji w firmach. Mogły one bowiem kupić sobie mini-komputer za mniejsze niż dotąd pieniądze i wiele średnich firm skorzystało z tej możliwości.
Cenną możliwością był łatwiejszy niż dotąd dostęp. Komputer stał w firmie (za-chowana tajność danych, duża szybkość wprowadzania zmian) a ponad to kilku użytkowników mogło pracować jednocześnie na jednym komputerze.
Olbrzymi przełom nastąpił 12 sierpnia 1981 roku w nowojorskim hotelu Astoria odbyła się premiera pierwszego komputera osobistego PC firmy IBM..Mało kto wówczas przypuszczał, że był to początek przewrotu we wszystkich dziedzinach życia. Choć minęło zaledwie 20 lat, pecety są już wszędzie. Na świecie sprzedaje się dziś więcej komputerów niż telewizorów.
Ojcem sukcesu jest, tragicznie zmarły w 1985 roku, Philip "Don" Estridge. Wpraw-dzie prace rozpoczął William Lowe, ale w grudniu 1980 roku szefem laboratorium został Estridge. IBM był dotąd znany z dużych maszyn i podczas ich budowy zaw-sze korzystał z wykonanych przez siebie części. Estridge postanowił skorzystać z części ogólnodostępnych.
Miało być sprzedane 2000 sztuk. Nikt w IBM nie wierzył, że to maleństwo to na-prawdę "komputer na serio".
System operacyjny do nowego komputera napisać miała mała firma Microsoft z Seattle, własność 25-latka Billa Gatesa. Współpraca między gigantem IBM a Microsoftem złożonym z młodych ludzi nie była łatwa także z uwagi na odległość między siedzibą IBM na Florydzie a Seattle. Dwunastka inżynierów z IBM i Microsoftu wywiązała się z zadania w przewidzianym terminie. Po prostu coś przerobili, trochę dodali i już. Dla 2000 sztuk nie warto było się męczyć.
W podstawowej wersji z sierpnia 1981 roku IBM PC miał 16 kilobajtów (16 kB) pa-mięci RAM - tyle ile dziś ma byle zegarek z elektronicznym notesem, nie miał twardego dysku, dyskietka 5,25" miała 180 kB i była jednostronna. Monitor był czarno – biały. Cudo to kosztowało ponad 1500 dolarów. Nie był pierwszym kom-puterem, ani też najlepszym. Firma Apple, której komputery sprzedawały się wtedy jak bułeczki, głównie dzięki sensownym rozwiązaniom technicznym (wkładasz dyskietkę a komputer sam czyta jej zawartość) oraz arkuszowi kalkulacyjnemu Vi-siCalc, nie traktowała komputera IBM PC poważnie. Jednak już po czterech latach dział PC-tów przyniósł firmie IBM 4,5 mld dolarów i zatrudniał 10 tysięcy osób. Dzięki bowiem prowadzonej przez IBM polityce "klonowania" czyli udostępniania innym firmom licencji na produkcję podobnych maszyn, IBM ustanowił standard przemysłowy. Wykreował też wiele fortun, w tym największą dziś na świecie sza-cowaną na 51 mld dolarów i należącą do szefa Microsoftu, Billa Gatesa.
Tempo rozwoju techniki komputerowej jest zawrotne. Gdy z taśmy fabrycznej schodzi nowy model, jest już nie najnowocześniejszy, gdyż właśnie wtedy budo-wany jest już nowszy model. Obecnie komputer uważa się za nieodłączny w każ-dym domu, biurze, banku, a nawet sklepie. Czy teraz wyobrażamy sobie życie bez komputerów, raczej nie. Wpływają one przecież w znacznym stopniu na rozwój nauki, techniki. Jest nieoceniony niemal w każdej dziedzinie życia. Natomiast hi-storia komputera tworzy się nadal i tak długo będzie się tworzyć jak długo będzie on udoskonalany.