Odpowiedzi

2009-10-15T20:33:19+02:00
Zadanie (0 –4 p.)
OkreÊl z dokΠadnoÊcià do 1° wspóΠrz´dne geograficzne
punktów oznaczonych na mapie obok literami
A i B.
A – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie (0 –4 p.)
Na mapie z zadania 1. podpisz najdΠu˝szà rzek´
Afryki, a nast´pnie uzupeΠnij zdania.
Powierzchnia Afryki to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mln km2.
Najwy˝szym szczytem tego kontynentu jest
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5895 m n.p.m.)
poΠo˝ony w masywie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1
Zadanie (0 –2 p.)
Napisz, na której mapie w skali 1: 30 000 000 czy 1: 50 000 000 linia przedstawiajàca
Jangcy jest dΠu˝sza. Krótko wyjaÊnij dlaczego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Zadanie (0 –2 p.)
Korzystajàc z mapy obok, okreÊl z dokΠadnoÊcià do 10’
wspóΠrz´dne geograficzne Cz´stochowy.
szerokoÊç geograficzna – . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dΠugoÊç geograficzna – . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie (0 –1 p.)
Korzystajàc z mapy z zadania 4., zaznacz prawidΠowe
zakoƒczenie zdania.
OdlegΠoÊç rzeczywista w linii prostej z Kielc do Piƒczowa
wynosi okoΠo
A. 37 km. C. 30 km.
B. 25 km. D. 39 km.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie (0 –2 p.)
Napisz, jakà dΠugoÊç ma droga z domu do szkoΠy, jeÊli na mapie w skali 1: 50 000
odlegΠoÊç mi´dzy domem a szkoΠà wynosi 3 cm. Wynik podaj w kilometrach.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpowiedê: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie (0 –2 p.)
Korzystajàc z poni˝szej mapy, oblicz wysokoÊç wzgl´dnà mi´dzy punktem A a KoÊcielcem.
7
Zadanie (0 –1 p.)
Odczytaj z mapy z zadania 7. wysokoÊç bezwzgl´dnà (w przybli˝eniu),
na której le˝y tafla Czarnego Stawu Gàsienicowego.
Odpowiedê: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie (0 –1 p.)
Zaznacz prawidΠowe zakoƒczenie zdania.
Poziomice na mapie z zadania 7 poprowadzono
A. co 10 metrów. C. co 100 metrów.
B. co 50 metrów. D. co 25 metrów.

No te literki sei troche dziwinie skopiowaly ale sie da rozczutac ;]

To jest grupa a :)

Jak cos to pisz do mnie n gg przesle wszystko :)