Odpowiedzi

2009-10-15T20:48:55+02:00
Http://fiznet.terramail.pl/wzory.htm
na tej stronce wszystko znajdziesz
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T20:50:13+02:00

1) RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY
Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia.
v= s/t <[v]= m/s, km/h>
2) RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY
v= at <[a= m/s2>
Dla ciała spadającego swobodnie: v= gt
Prędkość średnia: vśr = v0 + vk/2
Droga (gdy v0= 0): s= at2/2
Droga przebyta w czasie t: s= vśr*t, s= vo*t + at2/2
Droga dla ciała spadającego swobodnie: s= gt2/2
3) RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY
Wartość przyspieszenia (a) ze znakiem minus
s= v0*t/2
4) RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU
v=const, wektor v zmienia swój kierunek
Okres: T= 1/f, T= ¬2r/v
Przyspieszenie dośrodkowe: ad= v2/r
Siła do- i odśrodkowa: Fod,do= mv2/r
5) PĘD CIAŁA
p= mv
zasada zachowania pędu dla dwóch ciał początkowo spoczywających: m1v1 = m2v2
6) I ZASADA DYNAMIKI NEWTONA
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
7) II ZASADA DYNAMIKI NEWTONA
Jeżeli na ciało działają siły, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym, pod warunkiem, że ich wypadkowa jest stała
i nie jest równa zeru. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.
a= F/m
8) III ZASADA DYNAMIKI NEWTONA
Jeżeli ciało A działa na ciało b pewną siłą F to ciało B działa na ciało A siłą F o tym samej wartości i kierunku ale o przeciwnym zwrocie
FAB= ¬¬-FBA
9) PRAWO POWSZECHNEGO CIĄŻENIA (powszechnej grawitacji)
Wartość, z jaka oddziałują na siebie dwa ciała punktowe jest wprost proporcjonalna do iloczynu stałej grawitacji oraz mas tych ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nim.
F= G Mm/t2
G= 6,67*10-11 Nm2/kg2
10) SIŁA CIĘŻKOŚCI
Fc= mg
11) PRACA
W= Fs <[W]= 1J = N*m = kg*m2/s2 >
12) MOC
P= W/t <[P]= 1W = J/s>
Dla ciał poruszających się ruchem jednostajnym: P= Fv
13) ENERGIA POTENCJALNA
Ep= mgh
14) ENERGIA KINETYCZNA
Ek= mv2/2
15) TEMPERATURA
Kelvin: T= t + 273o
Celcjusz: t = T – 273o
16) GĘSTOŚĆ SUBSTANCJI
= m/v <[]= kg/m3>
17) I ZASADA TERMODYNAMIKI
Całkowita zmiana energii wewnętrznej układu U jest równa sumie ciepła Q dostarczonej do układu i pracy W wykonanej nad układem przez siły wewnętrzne.
U = Q + W <[Q]= J = Nm>
ciepło właściwe: c= Q/mT <[c]= J/ kg*K>
ciepło topnienia = krzepnięcia = parowania = skraplania: c=Q/m
18) RUCH DRGAJĄCY
Amplituda (A) – to największe wychylenie ciała z położenia równowagi.
Okres drgań (T) – to czas, w którym ciało wykonuje pełne drganie, tzn. przebywa drogę od jednego skrajnego położenia do drugiego i z powrotem.
T= 2 /g
Częstotliwość (f) – odwrotność okresu. Częstotliwość informuje nas, jaka jest liczba drgań w czasie 1s. Np. jeśli okres T= 1/2s,
to w czasie 1 sekundy nastąpią dwa drgania, jeśli T=3 s, to w czasie 1s nastąpi 1/3 drgania itd.
f= 1/T <[ f ] = 1/s = 1 herc (Hz)>
19) DŁUGOŚĆ FALI
Długość fali to droga, jaka przebywa fala w czasie jednego okresu drgań cząsteczek.
= vT, = v/f <[]= 1m>
20) CIŚNIENIE
p= F/s <[p]= 1P = N/m2>
ciśnienie hydrostatyczne: p=gh
21) PRAWO COULOMBA
F= k q1q2/r2
k= 9*109 Nm2/r2
22) NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE
U= WAB/q
23) NATĘŻENIE PRĄDU
I= Q/t <[I]= 1A = c/s>
24) PRAWO OHMA
Natężenie prądu płynącego przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców przewodnika i odwrotnie. proporcjonalne do jego oporu.
R= U/I <[R]= 1 = V/A>
R=  l/s
25) I PRAWO KIRCHOFFA
Suma prądów wpływajacych jest równa sumie prądów wypływających z węzła.
I1 + I2 = I3 + I4 + I5
26) ŁĄCZENIE SZEREGOWE ODBIORNIKÓW

Rz= R1 + R2 + R3 + … +Rn
U= U1 + U2 + U3+ … +Un
I=const


27) ŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE ODBIORNIKÓW1/Rz = 1/R1 + 1/R2 = 1/R3 +…+Rn
U= const
I = I1 + I2 + I3 +… +In


s
28) PRACA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO
W= UIt, W= U2/Rt, W= I2R
29) MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO
P=IU, P=W/t
30) PRĄD PRZEMIENNY W UZWOJENIACH TRANSFORMATORA
U2/U1 = z2/z1
31) SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA
Jest to oddziaływanie pola elektromagnetycznego na przewodnik w którym płynie prąd elektryczny.
F= B*I*l <[B]= 1T (tesla)= kg/A*s2 >
32) SIŁA LORENTZA
Jest to siła, która pole magnetyczne oddziałuje na cząstkę, która znalazła się w tym polu.
FL= B*v*q
33) STRUMIEŃ MAGNETYCZNY
Wartość strumienia magnetycznego określa jak dużo linii pola przenika przez dana powierzchnię S.
= BS
34) ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCA SOCZEWKI
Z= 1/f
35) ENERGIA FOTONU
E= hf
Stała Plancka: h= 6,62*10-34 Js
36) ZASADA ZACHOWANIA ENERGII W ZJAWISKU FOTOELEKTRYCZNYM
hf= W + mv2/2
37) ENERGIA SPOCZYNKOWA CZĄSTKI
E = mc2
1 1 1