Chce krótko i na temat!! Nie ściągać z neta! Zgłaszam do moderatora!


1. Jaką nazwę nosił rząd powstańczy w 1794roku i czym się zajmował.
2. Co wydarzyło się w latach : 1764, 1768,1772,1773,1788-92, 1791,1793,1794,1795
3. Z jakimi wydarzeniami łącza się następujące nazwiska : Ignacy Krasicki, Grzegorz Piramowicz, Józef Poniatowski, Wojciech Bartos-Głowacki, Jan Kiliński?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T18:07:40+01:00
1. Rada Najwyższa Narodowa


2. 1764 -

Wydarzenia w Polsce:

* 7 maja - 23 czerwca – sejm konwokacyjny.
* 7 września – ostatnia wolna elekcja w I Rzeczypospolitej.
* 13 września – Stanisław August Poniatowski podpisał pacta conventa, dotyczące osobistych zobowiązań króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
* 25 listopada – koronowano Stanisława Augusta Poniatowskiego.
* Powstały Komisja Wojskowa i Komisja Skarbu.

Wydarzenia na świecie

* 15 lutego – zostało założone miasto Saint Louis w stanie Missouri.
* 26 listopada – zlikwidowano zakon jezuitów we Francji.
* Cesare Beccaria opublikował traktat O przestępstwach i karach.
* Ogólny dług państwowy Francji wyniósł 2 350 000 000 liwrów. Wartość ta wyrażona w funtach brytyjskich wynosiłaby (1 funt = ok. 43,6 liwra) ok. 538 999 083 funtów, co biorąc pod uwagę ponad dwukrotnie liczniejszą ówczesną populację Francji oznaczałoby, że per capita dług francuski państwowy byłby mniejszy niż np. dług brytyjski z 1783 roku (232 000 000 funtów). Dług brytyjski był jednak lepiej obsługiwany przez państwo i Bank of England.


1768-

Wydarzenia w Polsce:

* 24 lutego – zawarto Traktat Warszawski
* 29 lutego – założono konfederację barską.
* marzec – zakończenie Sejmu Repninowskiego w Warszawie i uchwalenie tzw. praw kardynalnych.
* 4 marca – w Barze zawiązano i zaprzysiężono związek zbrojny Konfederacji Barskiej, założonej 29 lutego.
* maj – na Ukrainie wybuchło powstanie zwane Koliszczyzną.
* Czerwiec – Bar zdobyty, a konfederaci wypędzeni.
* 20 czerwca – zawiązała się konfederacja w Krakowie i objęła w nim władzę.
* 29 czerwca – Rzeź humańska na Polakach i Żydach podczas powstania chłopskiego na Ukrainie (Koliszczyzna).
* 27 lipca – rozpoczęło się oblężenie Krakowa przez wojska rosyjskie - załoga miasta liczyła około 2 tys. żołnierzy.
* 17 sierpnia – Kraków zdobyty przez wojska rosyjskie.

Wydarzenia na świecie:

* 25 sierpnia – James Cook rozpoczął swoją pierwszą wyprawę.
* 6 października – Turcja wypowiedziała Rosji wojnę.
* Zniszczenie przez Hiszpanię Republiki Jezuickiej Indian Guranów
* Wydano kodeks karny Theresiana.
* Korsyka zdobyta przez Francuzów.
* Książę japoński Hidehito mianowany następcą tronu cesarskiego.


1772-

Wydarzenia w Polsce:

* 2 lutego - niewielki oddział konfederatów barskich pod dowództwem Francuza Charlesa Josepha Hyacinthe’a Vioménila zajęła zamek na Wawelu.
* 5 sierpnia - Rosja, Prusy i Austria podpisują akt pierwszego rozbioru Polski.
* 13 sierpnia - zdobycie przez Rosjan Jasnej Góry w czasie Konfederacji barskiej przyjmowane za koniec walk.
* jesień - ambasadorem rosyjskim w Rzeczypospolitej został Otto Magnus von Stackelberg.
* Austriacy, wykonując postanowienia traktatu rozbiorowego, zajęli prawy brzeg Wisły pod Krakowem.
* Pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej
* Założono Nałęczów

Wydarzenia na świecie:

* 6 - 8 listopada - bitwa morska pod Patras.
* Jan Jakub Rousseau wydaje "Uwagi nad rządem Polski".


1773-

Wydarzenia w Polsce:

* 15 lutego – do Krakowa i na Kazimierz wkroczyły oddziały austriackie. Do 1778 r. w mieście pozostawał jeszcze garnizon rosyjski.
* 16 kwietnia – zawiązano konfederację pod naciskiem ambasadora rosyjskiego.
* 19 kwietnia – rozpoczęły się obrady Sejmu Rozbiorowego.
* 30 września – ratyfikacja traktatów rozbiorowych przez sejm.
* 14 października – powołanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwsze ministerstwo edukacji w Europie.
* 29 grudnia – w tarnowskim ratuszu radni złożyli przysięgę na wierność monarchii habsburskiej.

Wydarzenia na świecie:

* 21 lipca – papież Klemens XIV w brewe Dominus ac Redemptor ogłosił kasatę Towarzystwa Jezusowego.
* 13 października – Charles Messier odkrył Galaktykę Wir.
* 16 grudnia – herbatka bostońska - bunt mieszkańców kolonii angielskich w Ameryce Północnej przeciw kontroli Wielkiej Brytanii. Koloniści przebrani za ludność indiańską, nie godząc się na nakazy ze strony Anglii, na znak protestu i wolności wrzucili cały ładunek angielskiej herbaty do morza. Trzy lata później w 1776 r. powstała Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
* Anglik Foster Powell 402-milową (647,0 km) trasę Londyn-York przebiegł w 5 dni i 18 godzin.


1788-92 - Sejm Czteroletni

1791-

Wydarzenia w Polsce:

* Marzec – zamek wawelski wizytował Tadeusz Czacki, który otworzył m.in. groby Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta oraz dokonał spisu klejnotów, znajdujących się w skarbcu koronnym.
* 18 kwietnia – Sejm Czteroletni uchwalił prawo o miastach.
* 3 maja – uchwalono Konstytucję 3 maja.
* 22 października – zaręczenie wzajemne Obojga Narodów.

Wydarzenia na świecie:

* 14 czerwca – we Francji uchwalono ustawę zabraniającą pracownikom najemnym tworzenia zrzeszeń, organizowania strajków i innych wspólnych akcji.
* 25 czerwca – król Francji Ludwik XVI internowany w swoim pałacu przez Zgromadzenie Ustawodawcze i zawieszony w czynnościach. Król podjął nieudaną próbę ucieczki z Francji.
* 17 lipca – masakra uczestników demonstracji republikańskiej na Polu Marsowym w Paryżu. Zginęło około 1 500 osób.
* 4 sierpnia – podpisano pokój turecko-austriacki w Sistowej.
* 3 września – francuskie Zgromadzenie Ustawodawcze uchwaliło pierwszą w dziejach Francji konstytucję. Zgodnie z nim władza prawodawcza w państwie znalazła się w ręku Zgromadzenia Prawodawczego wybieranego co 2 lata przez tych obywateli, którzy płacili podatki w odpowiedniej wysokości. Władzę wykonawczą pozostawiono w ręku króla.
* 13 września – Ludwik XVI podpisał nową francuską konstytucję.
* 1 października – pierwsze posiedzenie francuskiego Zgromadzenia Prawodawczego (zwanego także Legislatywą).
* 4 listopada – wojny z Indianami: konfederacja plemion indiańskich pokonała siły USA w bitwie nad Wabash River.
* 15 grudnia – weszła w życie Karta Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki.
* Wybuchło powstanie niewolników na San Domingo.


1793-

Wydarzenia w Polsce:
* 23 stycznia Prusy i Rosja zawarły tajny traktat dotyczący podziału części ziem polskich. Austria tym razem nie wzięła w rozbiorze udziału, zadowalając się perspektywą objęcia w posiadanie Bawarii.
* 27 stycznia – w Kargowej na Ziemi Lubuskiej polska kompania piechoty obsadziła ratusz i otworzyła ogień do wkraczającego do miasta batalionu pruskiego przeciwstawiając się zajmowaniu przez Prusaków ziem polskich.
* 17 czerwca – rozpoczął obrady sejm grodzieński.
* 15 września – rozwiązanie konfederacji targowickiej na odbywającym się w Grodnie ostatnim sejmie. Zaakceptowano drugi rozbiór Polski.
* 25 września – II rozbiór Polski: podpisano traktat z Prusami, w którym otrzymały one 58 tys. km. kw. powierzchni Polski.
* 23 listopada – zakończenie prac sejmu grodzieńskiego, ostatniego sejmu I Rzeczypospolitej.

Wydarzenia na świecie:

* 11 stycznia – rewolucja francuska: król Ludwik XVI został skazany na śmierć.
* 21 stycznia – rewolucja francuska: Ludwik XVI został stracony na gilotynie.
* 1 marca – Francja dokonała aneksji Belgii.
* 3 marca – w Bretanii rozpoczęło się powstanie szuanów.
* 10 marca – powstanie szuanów rozpoczęło się w Wandei.
* 18 marca – I koalicja antyfrancuska: stoczono bitwę pod Neerwinden.
* 25 marca – Anglia i Rosja zawarły sojusz przeciwko Francji.
* 31 maja – rewolucja francuska: jakobini obalili żyrondystów.
* 2 czerwca – rewolucja francuska: tłumy kierowane przez jakobinów zmusiły francuski Konwent Narodowy do aresztowania żyrondystów.
* 24 czerwca – rewolucja francuska: uchwalenie przez Konwent konstytucji. Francuzi w referendum większością ponad 99% głosów przyjęli uchwaloną konstytucję. W głosowaniu wzięło udział około 25% obywateli.
* 23 sierpnia – rewolucja francuska: Komitet Ocalenia Publicznego we Francji wprowadził obowiązkową służbę wojskową.
* 16 października – rewolucja francuska: na gilotynie stracono królową Marię Antoninę.
* 19 grudnia – rewolucja francuska: Napoleon Bonaparte został mianowany generałem.
* 31 grudnia – rewolucja francuska: zgilotynowano Armanda Louisa de Biron, członka francuskiej Konstytuanty, generała głównodowodzącego Armii Reńskiej. Postawiono go przed Trybunałem Rewolucyjnym za nieobywatelską postawę: poproszony o podanie tożsamości, odpowiedział: „Kapusta Pietruszka Biron – jak sobie życzycie”. Była to aluzja do panującej mody na zastępowanie imion świętych nazwami warzyw albo narzędzi rolniczych.
* Proklamowanie zniesienia niewolnictwa na San Domingo.


1794-

Wydarzenia w Polsce:

* Marzec – Rada Nieustająca na żądanie ambasadora rosyjskiego nakazała zmniejszenie liczebności armii polskiej o 50%.
* 12 marca – gen. Antoni Madaliński nie podporządkował się rozkazom o redukcji oddziałów i wyruszył z Ostrołęki na Kraków, co dało początek powstaniu kościuszkowskiemu.
* 24 marca – Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę na krakowskim rynku i został naczelnikiem powstania narodowego.
* 4 kwietnia – zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi w bitwie pod Racławicami.
* 17 kwietnia – wybuch powstania w Warszawie.
* 23/24 kwietnia – wybuch powstania na ziemiach Wileńszczyzny.
* 7 maja – Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki, znoszący poddaństwo osobiste chłopów, zakazujący rugowania ich z gruntu oraz zmniejszający wymiar pańszczyzny.
* 9 maja – w czasie insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie wykonano wyrok śmierci na przywódcach targowicy. Zginęli: Józef Ankwicz, Józef Kossakowski, hetman Piotr Ożarowski oraz hetman Józef Zabiełło.
* 10 maja – Tadeusz Kościuszko powołał Radę Najwyższą Narodową, która miała pełnić funkcje cywilnej władzy powstania.
* czerwiec – Kurlandia przyłączyła się do insurekcji.
* 6 czerwca – klęska wojsk powstańczych pod Szczekocinami.
* 8 czerwca – oddziały generała Józefa Zajączka, które miały za zadanie utrzymać obronę na linii Bugu, zostały pobite pod Chełmnem przez wojska rosyjskie.
* 15 czerwca – komendant Krakowa Ignacy Wieniawski bez walki poddał miasto Prusom. Na rozkaz króla Fryderyka Wilhelma II najeźdźcy zrabowali z Zamku Królewskiego na Wawelu insygnia królewskie, które przewieziono do Berlina, a w roku 1807 przetopiono na złoto.
* 26 czerwca – klęska wojsk powstańczych w bitwie pod Sołami.
* Lipiec – rozpoczęło się oblężenie Warszawy przez wojska pruskie i rosyjskie.
* 11 sierpnia – Wilno poddało się.
* 12 sierpnia – insurekcja kościuszkowska: wojska rosyjskie wkroczyły do Wilna.
* 6 września – insurekcja kościuszkowska: zakończyło się oblężenie Warszawy.
* 25 września – insurekcja kościuszkowska: gen. Jan Henryk Dąbrowski wkroczył do Gniezna.
* 10 października – klęska wojsk powstańczych pod Maciejowicami. Tadeusz Kościuszko dostał się do niewoli.
* 12 października – Tomasz Wawrzecki został mianowany Naczelnikiem Państwa jako następca Tadeusza Kościuszki.
* 4 listopada – wkroczenie wojsk Suworowa i Fersena do Warszawy. Szturm na Pragę i rzeź ludności.
* 5 listopada – kapitulacja wojsk broniących Warszawę.
* 9 listopada – wojska rosyjskie wkroczyły do Warszawy.
* 16 listopada – pod Radoszycami skapitulował ostatni oddział powstańczy insurekcji kościuszkowskiej. Koniec insurekcji.

Wydarzenia na świecie:
* 4 lutego – Rewolucyjny Konwent Narodowy zniósł dekretem niewolnictwo we Francji i jej koloniach.
* 11 lutego – pierwsza sesja Senatu Stanów Zjednoczonych otwarta dla publiczności.
* 26 czerwca – wojska rewolucyjnej Francji pokonały Austriaków w bitwie pod Fleurus.
* 13 lipca – I koalicja antyfrancuska: Francuzi pokonali wojska koalicji pod Tripstadt.
* 27 lipca – w wyniku przewrotu (zwanego przewrotem 9 thermidora) aresztowano Maksymiliana Robespierre'a.
* 28 lipca – zgilotynowanie Robespierre'a i jego współpracowników.
* 20 sierpnia – wojska amerykańskie pokonały Indian Miami w bitwie pod Fallen Timbers.
* 19 listopada – USA i Wielka Brytania podpisały tzw. traktat Jaya.


1795-

Wydarzenia w Polsce:

* 24 października – III rozbiór Polski: Rosja, Prusy i Austria podpisały akt trzeciego rozbioru Polski.
* 25 listopada – ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski abdykował na rzecz Rosji i został deportowany do Petersburga, Polska na 123 lata przestała istnieć jako państwo.

Wydarzenia na świecie:

* 3 stycznia – Rosja, Austria i Prusy podpisały traktat sankcjonujący trzeci rozbiór Polski.
* 19 stycznia – proklamowanie Republiki Batawskiej.
* kwiecień – między Prusami a Francją podpisany został traktat w Bazylei, na mocy którego granica francusko-pruska została oparta o Ren
* 24 maja – rewolucja francuska: rząd francuski ogłosił zakaz zgromadzeń dla kobiet.
* 31 maja – rewolucja francuska: zlikwidowano Trybunał Rewolucyjny.
* 23 września – rewolucja francuska: Termidorianie doprowadzili do uchwalenia trzeciej w dziejach Francji konstytucji.Zgodnie z nią władza prawodawcza należała do Rady Pięciuset (uchwalała ona projekty ustaw) oraz Rady Starszych (nadawała rezolucjom Rady Pięciuset moc prawną). Czynne prawo wyborcze przysługiwało wszystkim obywatelom, którzy ukończyli 21 lat i płacili podatek bezpośredni.
* 2 października – Rosja i Austria zawarły ugodę z Prusami w sprawie udziału tego kraju w III rozbiorze Polski.
* 26 października – rewolucja francuska: utworzono Dyrektoriat.
* Ludwig van Beethoven skomponował menuet G-dur na fortepian.


3.

Ignacy Krasicki -

* Trybunał Koronny w Lublinie w 1765


Grzegorz Piramowicz - Obiady czwartkowe

Józef Poniatowski -

* Wojna polsko-rosyjska 1792

* Bitwa pod Zieleńcami
* Bitwa pod Dubienką
* Bitwa pod Markuszowem (1792)

* Insurekcja kościuszkowska

* Bitwa pod Maciejowicami

* Wojna polsko-austriacka Inwazja na Rosję (1812)


Wojciech Bartos-Głowacki -

* Wziął udział w insurekcji kościuszkowskiej
* W bitwie pod Racławicami 4 kwietnia 1794
* Udział w bitwie pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 r


Jan Kiliński -

* Powstania kościuszkowskie
* Spiski powstańczych
4 2 4
2010-02-22T18:30:19+01:00
1. Rada Najwyższa Narodowa zajmowała sie :
- się utrzymywaniem dróg i mostów
-przewozem poczty, komunikacją
-się śledzeniem szpiegów i przestępców
- przeprowadzaniem rewizji i aresztowa
- utrzymywaniem więzień.
-zaopatrywał armię powstańcza
- przeprowadzał pobór do wojska
- przeprowadzał pobór do wojska
2.
1764 - sejm konwacyjny , ostania wolna elekcja I Rzeczpospotlitej, koronowanie Satnisława Agusta Poniatowskiego ,
1768 - traktak warszawski , kraków zdobyty przez wojka rosyjskie ,konfederancja barska
1772 - pierwszy rozbiór polski , zdobycie przez rosje jasną góre.
1773 - obrady sejmu rozbiorowego , powołanie komsji narodowej edukacji ,
1788 - otwarcie sejmu czteroletneigo
1791 - uchwalenie konstytucji 3 maja
1793 - 2 rozbiór polski
1794 - bitwa pod Racławicami
1795 - 3 rozbiór polski
3.
Ignacy Krasicki - Jeden z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia. Nazywany "księciem poetów polskich".
Grzegorz Piramowicz - W 1791 był jednym z założycieli Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Od 1800 był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Józef Poniatowski - służenie w wojku podczas wojny polsko-ruskiemWojciech Bartos-Głowacki - udział w bitwie pod racławicami
Jan Kiliński - podczas insurekcjii warszawskiej stanął na czele ludu , mianowanie na płukownika .


5 3 5