Działalność człowieka a żywot tygrysów

Tygrysy, obecnie największe drapieżniki świata, przez stulecia były otaczane szczególną czcią. W Chinach tygrysa uznawano za króla zwierząt, w buddyzmie był symbolem gościnności i pobożności, a w Japonii — jednym z czterech dobrych duchów. Jego części ciała były uważane za talizmany chroniące przed złymi mocami.
Tygrys oznaczał zazwyczaj wojowniczość, piękno, odwagę, nieśmiertelność, ale i krwiożerczość, chciwość i gniew. Często ukazywany jako symbol ziemi, w opozycji do smoka — symbolu nieba.
Postawmy sobie pytanie, dlaczego w dzisiejszych czasach stały się wyłącznie produktem, który można bezlitośnie wykorzystywać w celu uzyskania przede wszystkim korzyści materialnych?

ZAGROŻENIA
Populacje tygrysów w całym swym zasięgu (łącznie z rosyjskim dalekim wschodem) są zagrożone, albo bezpośrednio przez kłusowników, albo w wyniku zanikania odpowiednich środowisk i ofiar. W wielu miejscach walczą one o przetrwanie z rozrastającymi się populacjami ludzi konkurujących o podobne zasoby pożywienia i schronienia.

Chwytane dla futra i kości, zwierzęta te na wielu terenach zanikają. Do lat 30-tych XX-go wieku główną przyczyną spadku liczebności tygrysich populacji było najprawdopodobniej polowanie dla rozrywki. Od roku 1940-go do końca lat 1980-tych, największym zagrożeniem stała się utrata środowiska związana z rozrastaniem się populacji człowieka i jego działalnością, taką jak wyręb lasów.

Zagrożenia można podzielić na dwie kategorie: kłusownictwo i zabijanie w odwecie, związane między innymi z nielegalnym handlem częściami tygrysów i konfliktem pomiędzy ludźmi a dziką przyrodą oraz niszczenie i fragmentacja środowiska, obejmujące również nielegalny wyręb i plantacje komercyjne.

Powodem wymierania tygrysów są pieniądze. Istnieją również inne czynniki, ale nie jest to prosty przypadek ekspansji populacji ludzkich i walki o przestrzeń życiową. Występuje wyraźny związek między pieniędzmi a coraz szybszym tempem ginięcia tygrysów. Koncerny produkujące olej palmowy wycinają lasy zamieszkane przez tygrysy w Indonezji i Malezji. A co olej palmowy ma wspólnego z nami? Całkiem sporo: jest w szmince, lodach czy detergentach.

Nielegalny handel
Tradycyjne „leki” – przekleństwo tygrysów
W ostatnich latach poważnym problemem stało się nielegalne zabijanie tygrysów w celu uzyskania części ich ciał, wykorzystywanych w tradycyjnej medycynie chińskiej. Wzrost zamożności obserwowany w gospodarkach południowoazjatyckich i wschodnioazjatyckich od lat 70-tych XX-go wieku prowadzi do stale rosnącego popytu na tego typu leki. Również azjatyckie społeczności w Europie i w Ameryce Północnej stanowią istotne rynki zbytu. Wiadomo o wielu setkach tygrysów bengalskich zabitych w Indiach przez kłusowników, lecz stanowi to najprawdopodobniej jedynie sam czubek góry lodowej, gdyż z samej swej natury większość przypadków kłusownictwa odbywa się w sekrecie i jest trudna do wykrycia.


W chwili obecnej, dzikie tygrysy żyją w większości w małych, „wyspowych” populacjach. Tego typu izolowane populacje są predestynowane do inbredu, a ich narażenie na presję postępującej cywilizacji i kłusownictwa wzrasta. Utrzymywanie nienaruszonych „tygrysich wysp” wśród najgęściej zaludnionych krajów świata jest możliwe, ale daje niewiele nadziei na ich genetyczną żywotność i długoterminowe przetrwanie. Stąd też bierze się potrzeba chronienia kluczowych obszarów połączonych naturalnymi korytarzami biologicznymi, zapewniających tygrysom wystarczająco duże połacie środowiska odpowiedniego do życia i rozrodu.


Ochrona tygrysów

Obszary priorytetowe oferują największe szanse
dla ochrony tygrysów.


Strategia i plan działań WWF dotyczące tygrysów –
Conserving Tigers in the Wild: A WWF Framework
Strategy for Action 2002-2010 – określa siedem najważniejszych regionów, gdzie szanse na długoterminową ochronę tygrysów są największe
oraz cztery obszary dodatkowe, stwarzające dobre warunki dla ochrony. W każdym z tych podstawowych regionów WWF zamierza ustanowić i prowadzić obszary skutecznej ochrony tygrysów, zredukować kłusownictwo dotyczące tygrysów i ich zdobyczy, wyeliminować handel częściami ich ciał i produktami z nich wyrabianymi, stworzyć system motywacyjny, które zachęciłyby
lokalne społeczności i innych ludzi do ochrony tygrysów.

We wrześniu odbędzie się międzynarodowy szczyt z udziałem wszystkich 13 krajów, w których mieszkają tygrysy. Do Władywostoku przyjadą szefowie państw. Jeśli przywódcy publicznie zobowiążą się do walki o ochronę tygrysów, to będą musieli rzeczywiście coś zrobić w tej sprawie. Uczestnicy spotkania postawią sobie za cel podwojenie liczby tygrysów w ciągu najbliższych 12 lat, abyśmy mogli obchodzić następny Rok Tygrysa w świecie, w którym będzie więcej tych zwierząt.

Urzekająco piękne i drapieżne tygrysy mogą w ciągu 30 lat całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi. Liczba tygrysów żyjących w stanie dzikim wynosi obecnie 3200, podczas gdy na początku XX w. było to 100 tys. Arytmetyka i wykresy sugerują, że w następnym Roku Tygrysa - 2022 - nie będzie już samo odtwarzającej się populacji tygrysów. Zbliżamy się do punktu zwrotnego. Przychodzi taki moment, kiedy dziki gatunek niby istnieje, ale tak naprawdę dogorywa. Jego całkowite wyginięcie jest tylko kwestią czasu. W żargonie ekologów takie gatunki nazywają się żywymi trupami.

Bardzo proszę o przetłumaczenie mi tego tekstu na j. angielski, tylko nie przez jakiegos słabego translatora bo to od razu widac tylko porządnie bo uwazam ze taka ilosc punktow jest warta dobrej pracy XD... i tyle co ja moge powiedziec xD dzieki z gory

2

Odpowiedzi

2010-02-22T21:27:18+01:00
Tigers, currently the largest predators of the world for centuries have been given special reverence. In China, the tiger was considered to be the king of animals, in Buddhism, was a symbol of hospitality and piety, and in Japan - one of four good spirits. His body parts were considered as talismans for protection against evil powers.
Tiger usually meant belligerence, beauty, courage, immortality, but krwiożerczość, greed and anger. Often depicted as a symbol of the earth, in opposition to the dragon - the symbol of heaven.
Let yourself why today became only the product, which can be used mercilessly in order to primarily material benefits?
THREATS
Populations of tigers throughout their range (including the Russian Far East) are at risk, either directly by poachers, either through the disappearance of the respective communities and victims. In many places they are fighting for the survival of the populations of people rozrastającymi competing for resources like food and shelter.
Trapped for fur and bones, these animals are disappearing in many areas. Until the 30s of the twentieth century, the main cause of decline in the tiger population was probably hunting for entertainment. From 1940 to the end-1980s, has become the greatest threat to the environment associated with the loss of the human population grows and its activities, such as forest harvesting.
Risks can be divided into two categories: the poaching and killing in retaliation, among other things related to trafficking in tiger parts and the conflict between humans and wildlife, and environmental destruction and fragmentation, including the illegal harvesting and commercial plantations.
The reason for the extinction of tigers is money. There are also other factors, but it is not a simple case of human population expansion and the struggle for living space. There is a clear link between money and the increasing pace of ginięcia tigers. Producing palm oil companies cut down forests inhabited by tigers in Indonesia and Malaysia. And what about palm oil have to do with us? Quite a bit: is szmince, ice cream or detergents.
Illegal trade
Traditional "drugs" - the curse of the Tigers
In recent years, a serious problem became illegal killing of tigers for their body parts used in traditional Chinese medicine. Observed increase in wealth in the South Asian and East Asian economies since the 70s of the twentieth century, leading to ever growing demand for such drugs. Also, Asian communities in Europe and North America are important markets. Known to many hundreds of Bengal tigers killed by poachers in India, but this is probably only the tip of the iceberg itself, because its very nature, most of the poaching takes place in secret and is difficult to detect.
At present, wild tigers live mostly in small "island" populations. Isolated populations of this type are well-placed to inbreeding, and their exposure to the pressure of advancing civilization and increasing poaching. Keeping intact "Tiger Island" among the most densely populated countries in the world is possible, but gives little hope for their genetic viability and long-term survival. Hence the need to protect key natural areas connected by biological corridors, ensuring tygrysom sufficiently large tracts of the environment suitable for life and reproduction.
Protecting tigers
The priority areas offer the greatest chance
for tiger conservation.
Strategy and action plan for the tigers, WWF --
Conserving Tigers in the Wild: A WWF Framework
Strategy for Action 2002-2010 - identifies seven key areas where the chances of long-term conservation of tigers are the largest
and four secondary areas, creating good conditions for protection. In each of these core areas, WWF intends to establish and maintain effective areas for tiger conservation, to reduce poaching of tigers and their prey, to eliminate trade parts of their bodies and their products wyrabianymi create the incentive system that would encourage
local communities and other people to protect tigers.
In September will be an international summit involving all the 13 countries where tigers live. Come to Vladivostok, Heads of State. If the leaders to commit themselves publicly to fight for protection of tigers, it will have to actually do something about this case. Participants of the meeting aiming at doubling the number of tigers in the next 12 years, so we can celebrate next year the Tiger in the world where there will be more of these animals.
Beguilingly beautiful and predatory tigers are up to 30 years completely disappear from the face of the earth. Number of tigers in the wild is now 3200, while in the early twentieth century, it was 100 thousand. Arithmetic and graphs suggest that in the next Year of the Tiger - 2022 - would no longer be reproducing the same population of tigers. Approaching a turning point. There comes a time when wild species are like, but really dying. Its total extinction is only a matter of time. In the parlance of environmentalists, such species are called the living corpses
2010-02-22T21:34:29+01:00

Activity of person cure but presents tigers tiger life, biggest predators of worlds presently, they were enclosed (enclosed with) particular honor (worship) by centuries. It regard in china of tigers as king of animal, there was symbol of hospitality in buddhism and religiousness, but in japan one of good four morale —. Bodies were thought (considered) him (it) protecting (taking shelter) from bad forces part < frequent > too talizmany. Usually tiger meant militantly, beautiful (fine) < beauty >, courage, immortality, and also krwiożerczość, greed and anger. Often appeared (showed) as symbol of land (earth), in resistance for dragon — symbol sky. They let's put question , why in today's times become product exclusively, is possible it to take advantage what for obtainment material benefit pitilessly first of all,? THREATS OF population of tigers are threatened in whole coverage with russian far east ( including ), either (or) by poachers directly, either (or) in result of proper obsolescence of environment and donations (victims). They combat for similar stocks of food in (to) many for surviving with (from) places population of people expanding competing and harbor (shelter). For fur catch and bones, these animals die out on many fields. Hunting was main reason of decrease of numerical force for summer (year) for entertainment (recreation) century (age) XX -HIM (IT) population most probably thirty tigress. From year 1940 to the end 1980-tych, become loss of environment with expanding biggest threat related population of person and activity , like wood (forest) wyręb. It is possible to divide threats on two categories poaching and killing in revenge, between other with illegal commerce relate parts of tigers and among people conflict but wild nature and destroying (becoming spoiled) and fragmentation of environment, illegal including also fell and commercial plantations. Money are cause tiger die out. Other factors exist also, but there is not simple case of (accidentally of) expansionism of human population and battles about vital area. Distinct relationship (association) takes a stand between money but more fastest rate tiger die. Producing concerns dispatch (erase) oil by tigers in indonesia wood (forests) taken up residence palm and malaysia. Has what oil common with (from) we but palm? Completely great deal there is in (to) szmince, ice-cream (ice) if (or) detergents. Illegal killing of tiger has become serious problem in last lats (summers; years) for obtainment illegal commerce traditional bodies „ medicine ” – tiger part < frequent > swear-word, in traditional chinese medicine taken advantage. Incrementation of (growth of) wealth in economies observed southasia and it leads medicines from summer (year) permanently on this type century (age) XX -HIM (IT) growing demand wschodnioazjatyckich 70-tych. In europe also asian community and important markets present in north america. It's known < known > about many in india by poachers hundred of bengalian tigers killed, it cure it only top of iceberg presents most probably < self-service store >, because majority case of (accidentally of) poaching proceeds from nature in secret and it is hard for discovering. In present moment, wild tigers live in (to) majority in (to) small, „ ” population wyspowych. Isolated population are predestined for this type inbredu, but exposing to pressure progressing (proceed) civilization and it grows poaching. Intact keeping is possible among most thickly populated countries of worlds „ island ” tygrysich, but it gives hope on their genetic viability a few and long-term surviving. Requirement of protecting of (taking shelter of) key area jointed is taken from there natural biological corridors too, big surfaces of proper environments for life assuring (provide) tiger sufficiently and rozrodu. Preemptive areas offer biggest chances for protection of tiger protection of tiger. Strategy and plan of operation concerning tiger – WWF Conserving Tigers in the Wild but seven most important regions defines 2002-2010 – WWF Framework Strategy for Action, where chances are biggest on long-term protection of tiger and four additional areas, for protection making good condition. All of these basic regions intend establish WWF and lead areas of protection of forceful tigers, cut down poaching concerning tiger and acquisitions , eliminate commerce parts of bodies and from they products produce, make incentive system, which (who) would encourage (would nerve) local community and for protection of tiger other people. International summit (top) will proceed in september with all participation (quota) 13 countries, tigers live in (to) which (who). Chiefs of states will arrive for Władywostoku. If leaders publicly will be obliged for battle about protection of tiger, then must make something in this case really. Participants of meetings will put doubling of number of tiger for purpose within closest 12 lat (summer; year) , they could get around (celebrate) next year of tiger in order to in the light of, it will be in which (who) these animals more. Beautiful (fine) Urzekająco and rapacious tigers can pass away within 30 lat (summer; year) from surface of land (earth) entirely. Number of tiger totals (take away; amount to) in wild state (condition) 3200 living presently, during when there was arithmetics on start XX 100 thousand w. and diagrams suggest, that in next year of tiger - 2022 it will not be just population of tiger - already restoring (recuperate). We approach for turning point. Such moment comes, when sort exists wild boar < wild >, but so really, dogorywa. There is problem of time all-out only wyginięcie. Such sorts are called in jargon of ecologist alive corpses.
Może być???;)