Odpowiedzi

2010-02-22T22:06:37+01:00
Impresjonizm był 19th-ruchu artystycznego wieku, który rozpoczął się jako luźne stowarzyszenie z siedzibą w Paryżu niezależnych artystów, których wystawy, przynosili ich do znaczenia w 1870 i 1880 roku. The name of the movement is derived from the title of a Claude Monet work, Impression, Sunrise (Impression, soleil levant) , which provoked the critic Louis Leroy to coin the term in a satiric review published in Le Charivari . Nazwa ruchu pochodzi od tytułu pracy Claude Monet, Impresja, wschód słońca (Impresja, Soleil Levant), który wywołał krytyk Louis Leroy do medalu na czas określony w satyryczny przegląd opublikowany w Le Charivari.

Characteristics of Impressionist paintings include visible brush strokes, open composition , emphasis on light in its changing qualities (often accentuating the effects of the passage of time), ordinary subject matter, the inclusion of movement as a crucial element of human perception and experience, and unusual visual angles. Charakterystyka obrazów impresjonistów zawierać widocznych pociągnięć pędzla, otwarta kompozycja, nacisk na jego właściwości światła zmienia (często podkreślanie skutki upływu czasu), zwykły przedmiot, włączenie ruchu jako ważny element ludzkiego postrzegania i doświadczeń oraz nietypowe kąty wizualnej. The emergence of Impressionism in the visual arts was soon followed by analogous movements in other media which became known as Impressionist music and Impressionist literature . Pojawienie się impresjonizmu w sztukach plastycznych Wkrótce po analogiczne ruchy w innych mediach, które stało się znane jako impresjonista muzyki i literatury impresjonizmu.

Impressionism also describes art created in this style, but outside of the late 19th century time period. Impresjonizm opisuje również sztuka tworzona w tym stylu, ale poza koniec okresu 19-szy czasu wieku.