Kate Winslet (ur. 5 października 1975 w Reading, Wielka Brytania) – angielska aktorka filmowa, laureatka Oscara za rolę pierwszoplanową w filmie Lektor.Wyszła za brytyjskiego reżysera Sama Mendesa. Jest matką dwójki dzieci: Mii (ur. 12 października 2000r.) i Joe (ur. 22 grudnia 2003r.)

Big Ben – wieża zegarowa w Londynie .Nazwa początkowo odnosiła się do dzwonu ze St. Stephen Tower (ang. Wieża św. Szczepana), zwanej również The Clock Tower (ang. Wieża Zegarowa), należącej do Pałacu Westminsterskiego. Obecnie nazwa Big Ben odnosi się często zarówno do dzwonu, jak i zegara i samej wieży
.
Pałac Linlithgow - była rezydencja królów Szkocji położona w miasteczku Linlithgow na terenie hrabstwa West Lothian.Pierwsze wzmianki o stojącym w tym miejscu gmachu należącym do szkockiej rodziny królewskiej pochodzą z XII wieku. Później teren ten dostał się w ręce angielskie, zaś Edward I nakazał przebudować rezydencję w warownie zwaną the Peel, która miała zabezpieczać szlak między zamkami w Edynburgu i Stirling.


Wyspy Brytyjskie zasiedlone były już w epoce paleolitu. Liczne ślady pozostawiły po sobie kultury neolitu i brązu (1700 - 700 p.n.e.), prawdopodobnie najlepiej znanym obiektem z tamtego okresu jest kamienny megalit Stonehenge. U schyłku epoki brązu kraj zasiedliły ludy celtyckie: Goidelowie, Belgowie, Brytowie. Po zdobyciu Galii (65-60 p.n.e.), w 55 i 54 p.n.e. Juliusz Cezar podjął pierwsze, nieudane próby podboju Wysp.
prosze przetlumaczcie to jak najszybciej na jezyk angielski

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T08:43:29+01:00
Kate Winslet (born October 5, 1975 in Reading, United Kingdom) - British actress, an Oscar winner for her role as a leading Lector in the film. She married British director Sam Mendes. Is the mother of two children: Mia (born October 12, 2000.) And Joe (born December 22, 2003.)

Big Ben - clock tower in London. The name originally referred to the bell of St. Stephen Tower (English Tower St. Stephen), also known as The Clock Tower (called the Clock Tower), belonging to the Palace of Westminster. Currently, the name Big Ben refers often to both bell and clock tower and the same.

Linlithgow Palace - former residence of the kings of Scotland, located in the town of Linlithgow in West Lothian in the county. The first mention of standing in this place the building belonging to the Scottish royal family come from the twelfth century. Later, this area had fallen into the hands of English, and Edward I ordered to rebuild a residence in the towers called the Peel, which was to protect the path between the castles of Edinburgh and Stirling.


British Isles were inhabited in the Paleolithic era. Many traces left behind by the culture of the Neolithic and Bronze Age (1700 - 700 BC), probably the best known monument of that period is a stone megalith Stonehenge. In the late Bronze Age, a country populated by Celtic peoples: Goidelowie, Belgians, Britons. After getting the Gaul (65-60 BC), in 55 and 54 BC Julius Caesar took the first, failed attempt to conquer the islands.

Mam nadzieję , że pomogłam:)
1 5 1