Odpowiedzi

2010-02-23T21:42:01+01:00
1. Transport.

Zadaniem transportu jest przemieszczanie osób lub ładunków. Może się ono odbywać na obszarze kraju lub na obszarze międzynarodowym. (a) Transport kolejowy.

Początek polskiego kolejnictwa wiąże się z rokiem 1841, w którym uruchomiono połączenie kolejowe między Wrocławiem, a Ottawą i z rokiem 1848, kiedy ruszyła kolej Warszawsko-Wiedeńska. Obecnie długość linii kolejowych w Polsce wynosi 23,9 tys. km , zaś gęstość – 7,3 km / 100 km2. Największa gęstość w Europie ma sieć kolejowa Belgii (13 km / 100 km2) oraz Niemiec ( 12,9 km / 100 km2). Transport kolejowy nadaje się najbardziej do przewożenia na dużą odległość ładunków masowych, cieczy i gazów. W Polsce transportem kolejowym przewozi się więcej towarów niż transportem samochodowym i rzecznym.

(b) Transport samochodowy

Transport samochodowy odbywa się obecnie w zasadzie na drogach o twardej, najczęściej asfaltowej nawierzchni. Do budowy dróg używany jest właściwie asfaltobeton, otrzymywany z asfaltu i tak nazywany w języku potocznym. Niestety drogi kołowe w Polsce pozostawiają wiele do życzenia, są także nierównomiernie rozmieszczone. Najbardziej obciążoną drogą międzynarodową jest droga E-75 z Gdańska do Cieszyna (około 13 tys. pojazdów na dobę). Transport kołowy odbywa się przy użyciu samochodów krajowych i międzynarodowych. Produkcja samochodów, zarówno osobowych jak i ciężarowych, jest w Polsce stosunkowo niska, gdy porównać ją z produkcją w innych krajach europejskich. Zaletą transportu samochodowego jest możliwość dowiezienia pasażerów lub towarów bezpośrednio na miejsce przeznaczenia. Jego wadą jest energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko (emisja spalin, hałas).
(c) Transport rzeczny

Rzeki i jeziora zawsze stanowiły ważne i wygodne szlaki transportu i komunikacji. Dla Wisły – głównej arterii wodnej Polski – okresem szczególnej pomyślności było XVI i XVII stulecie. Ożywiona żegluga śródlądowa istniała również w okresie zaborów. Transport rzeczny również i dzisiaj należy do najtańszych rodzajów transportu, lecz ze względu na sezonowość i koszty inwestycji nie jest w Polsce rozwijany. Przyczyny słabego rozwoju transportu śródlądowego są zresztą bardziej złożone. Głównymi ładunkami przewożonymi rzekami były: piasek, żwir ( ponad 66% ogólnej masy przewozów), a następnie węgiel kamienny, metale i wyroby z metali, rudy metali, nawozy, drewno i zboża.

(d) Transport morski

Dostęp Polski do morza , i to na długości 528 km ( 788 km liczy linia brzegowa), umożliwia ożywiony rozwój gospodarki morskiej. Polskie morskie porty handlowe skupiają się w zasadzie w dwóch ośrodkach: zespole portowym Szczecin – Świnoujście oraz Gdańsk – Gdynia, gdzie istotną rolę spełnia Port Północny, służący do przeładunku, przed wszystkim, węgla kamiennego i ropy naftowej. Rozwijał się także ruch pasażerski. Główną rolę spełniał tu zespół Szczecin – Świnoujście, który q 1995 roku przyjął ponad 380 tys. – na ogólną liczbę ponad 450 tys. pasażerów, korzystających z usług polskiej floty morskiej. Ważną rolę w przewozach pasażerów pełnią linie promowe, łączące Polskę ze Skandynawią. Mniejsze znaczenie ma żegluga kabotażowa, odbywająca się między portami krajowymi.

(e) transport lotniczy


Ze wszystkich dziedzin transportu najszybsze tempo rozwoju i ekspansji terytorialnej wykazuje transport lotniczy. Transport lotniczy jest najszybszym, mającym największy zasięg, lecz zarazem najdroższym rodzajem transportu. Przewozi pasażerów, pocztę, wartościowe przedmioty, lekarstwa i szybko psujące się produkty. Do ożywienia ruchu lotniczego – krajowego i międzynarodowego – powinny przyczynić się z jednej strony przekształcenia własnościowe Polskich Linii Lotniczych „LOT”, z drugiej zaś perspektywa związków z Unią Europejską.


(f) transport przesyłowy

Transport rurociągowy, wodociągi, przesyłanie energii – nosi nazwę transportu specjalnego lub przesyłowego. Wraz z eksploatacją ropy naftowej zaczęto w połowie XIX w budowę naftociągów i gazociągów. Obok tej strategicznej, służącej przesyłaniu ropy naftowej, linii eksploatowane są w Polsce rurociągi produktów naftowych: Płock – Warszawa i Płock – Łódź oraz pojedyncze nitki transportu ziemnego. Także ważnym rodzajem transportu specjalnego są wodociągi, oraz transportu przesyłowego - lokalnego ,taśmociągi.