Odpowiedzi

2010-02-23T16:04:50+01:00
|AB|=|A'C'|=15cm
|AB|÷|AC|=|A'B'|÷|A'C'|
15÷9=|A'B'|÷15
|A'B'|=25cm
|AB|÷|BC|=|A'B'|÷|B'C'|
15÷13=25÷|B'C'|
|B'C'|=21⅔cm