Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T18:30:26+01:00
-węgiel kamienny - wydobuje się z podziemi metoda odkrywkowa
_węgiel brunatny - służy używany jako łoże
-ropa naftowa
ropy naftowej nie znam
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T18:34:59+01:00
1.Węgiel kamienny
Metody wydobycia:
* metodą odkrywkową
* metodą głębinową
Zagrożenia:
• bardzo silne zagrożenie metanowe,
• zagrożenie wodne,
• zagrożenie pożarowe,
• zagrożenie temperaturowe, zwiększające się wraz z postępującą głębokością eksploatacji,
• zagrożenie tąpaniami
2.Węgiel brunatny.
Metody wydobycia:
* metodą odkrywkową
* metodą głębinową
Zagrożenia:
Coraz powszechniejsze stosowanie nowoczesnych technologii przy istniejących surowych normach emisji zanieczyszczeń powoduje jednak, że uciążliwość tego przemysłu dla środowiska znacznie zmalała. Na potencjalne obciążenie środowiska wywołane działalnością górniczą składają się:
(1) całkowite przekształcenie powierzchni terenu w obrębie konturu budowanej odkrywki,
(2) przekształcenia hydrologiczne i hydrogeologiczne związane z odwadnianiem odkrywki (obniżenie poziomu wód gruntowych, przesuszenie gleb, wpływ na wody powierzchniowe),
(3) deformacje geomechaniczne na przedpolu i zboczach odkrywki i zwałowiska zewnętrznego (osiadanie i powstawanie osuwisk),
(4) wstrząsy związane z odprężeniem górotworu,
(5) zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w wyniku emisji pyłu podczas eksploatacji i zwałowania nadkładu oraz gazów powstających podczas pożarów węgla w odkrywce w następstwie jego samozapłonu, (6) zanieczyszczenie wód powierzchniowych (głównie w postaci zawiesiny) i
(7) emisja hałasu przez pracujące urządzenia. Do wymienionych zagrożeń należy dodać zagrożenia ze strony zakładu energetycznego:
(8) zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w wyniku emisji pyłu i gazów generowanych przy spalaniu węgla,
(9) zanieczyszczenie termiczne wód powierzchniowych (rzek i jezior),
(10) zanieczyszczenie chemiczne wód podziemnych w wyniku ługowania składowisk popiołów i wreszcie
(11) emisja do atmosfery znacznych ilości dwutlenku węgla.
3.Ropa naftowa.
Metody wydobycia:
-Badania geofizyczne
-Wiercenia poszukiwawcze
Zagrożenia:
Największym zagrożeniem dla oceanów jest ropa naftowa i jej pochodne. Inne zanieczyszczenia dopełniają tylko ogromu zniszczeń (np. Kiedyś przy usuwaniu skutków katastrofalnych wycieków ropy naftowej powszechnie używano detergentów, powodujących rozbicie oleistej powłoki. Dziś wiadomo, ze ich stosowanie może potęgować szkody powodowane przez samą ropę, dlatego w niektórych przypadkach pozwala się na naturalne rozproszenie i zneutralizowanie ropy.) Pozostawione na plażach przez wysoką wodę sterty śmieci i tłuste zacieki ropy stanowią namacalny dowód zanieczyszczenia oceanów przez nie ulegające biodegradacji substancje i odpadki.
Prosze bardzo czekam na punkciki :D
6 3 6
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T18:37:54+01:00
- węgiel kamienny -

Dwie metody wydobycia węgla Węgiel kamienny można wydobywać w kopalniach głębinowych lub odkrywkowych. Kopalnie głębinowe Pochodzi z nich około połowy światowej produkcji węgla. Zakłady tego typu dominują w Europie, Azji oraz Afryce. Zaletą takich zakładów jest to, że mogą wydobywać surowiec nawet w silnie zurbanizowanych regionach. Nie potrzebują bowiem zbyt wiele miejsca na powierzchni. Oczywiście wydobycie w rejonach miejskich powoduje rozliczne problemy, wśród nich najpoważniejszym są tzw. szkody górnicze. Między innymi konieczność zabezpieczania miast przed skutkami wydobycia powoduje stosowanie kosztowniejszych metod wydobywczych, co podraża produkcję. Czasem kopalnia zmuszona jest pozostawić część złoża na tzw. filar ochronny, by nie zniszczyć budynków na powierzchni. Kopalnie głębinowe umożliwiają sięgnięcie do złóż leżących nawet ponad kilometr pod powierzchnią. Kopalnie odkrywkowe Wydobywają głównie węgiel w USA i Australii. Ich zaletą jest bardzo niski koszt wydobycia: 5-6 euro za tonę (kopalnie głębinowe nawet 170 euro za tonę). Wadą wielka degradacja środowiska. Kopalnie odkrywkowe mogą wydobywać węgiel zlokalizowany stosunkowo płytko. Zdarzają się, co prawda, zakłady - np. w USA - które wydobywają węgiel z głębokości nawet 300 metrów, tyle że sięgnęły tak głęboko po wyczerpaniu płytszych złóż. Zaletą kopalń głębinowych są mniejsze załogi - np. średnia dla amerykańskich zakładów to 30 osób - i dużo mniejsza liczba wypadków. W kopalniach głębinowych zginęło w ubiegłym roku około 11-12 tys. osób, w kopalniach odkrywkowych mniej niż sto.

- węgiel brunatny -

Węgiel brunatny w Polsce najczęściej znany jest z młodszych formacji geologicznych, głównie z trzeciorzędu. Na świecie występują również złoża węgli brunatnych wieku jurajskiego, karbońskiego oraz rzadko - kredowego i trasowego. Pod względem uwęglenia jest utworem pośrednim pomiędzy węglem kamiennym a torfem. Rodzaj substancji roślinnej z której powstał węgiel brunatny oraz warunki jego powstawania w znacznym stopniu wpływają na jego charakterystykę i właściwości. Złoża węgli brunatnych tworzyły się wśród utworów pokryw platformowych oraz w zapadliskowych obszarach orogenicznych. Węgiel brunatny tworzy pokłady o miąższościach od kilku do kilkudziesięciu metrów, bądź występuje w formie soczew. Na ogół mała miąższość osadów nadkładu stwarza możliwość eksploatacji węgla metodami odkrywkowymi. Metodami podziemnymi eksploatowane są najczęściej złoża starszych formacji geologicznych oraz występujące w fałdach glacitektonicznych. Do niedawna tą metodą eksploatowane było w Polsce m. in. złoże Babina oraz złoże Sieniawa. Geologiczne zasoby bilansowe węgla brunatnego Polsce w 2007 r. wynosiły 13 629 mln ton, w tym 0,8 mln ton węgla bitumicznego, około 2513 mln ton węgla brykietowego i około 1 496 mln ton węgla wytlewnego, jednak całość zasobów jest wykorzystywana i uznawana jako węgle energetyczne. Największe i najważniejsze złoże węgla brunatnego występuje w Bełchatowie koło Piotrkowa Trybunalskiego. Pochodzi z niego około 54 % krajowego wydobycia. Pozostałą część krajowego zapotrzebowania na węgiel pokrywa wydobycie ze złoża Turów koło Bogatyni i złóż rejonu konińskiego: Pątnów i Adamów. Na złożu Bełchatów - pole Szczerców trwają prace udostępniające. Wydobycie brutto w 2007 r. wyniosło 57 704 tys. ton i było mniejsze o 3 142 tys. ton niż w ubiegłym roku. Niewielką ilość wydobycia stanowiły zasoby pozabilansowe. Węgiel brunatny wydobyty w 2007 r. z największych kopalń: Bełchatów, Turów, Adamów i Konin został prawie w całości odstawiony do elektrowni. W 2007 r. nie było eksportu węgla brunatnego. Około 11,37 tys. ton wynosił import tego surowca, w tym 8,12 tys. ton sprowadzono z Niemiec za 2,79 mln PLN.

Ropa naftowa -

1. Metody pierwsze (energia złożowa):

- intensyfikacja dopływu ropy: rozwiercanie, odwierty poziome, zamykanie interwałów wodnych i gazowych,
- stymulacja: szczelinowanie hydrauliczne, kwasowanie, torpedowanie, wygrzewanie i płukanie.

2. Metody wtórne (wypieranie wodą lub gazem):

- nawadnianie: alkalia, polimery,
- zatłaczanie gazu: gaz ziemny, powietrze, azot, dwutlenek węgla, gazy spalinowe.

3. Metody trzecie (wypieranie chemiczne, zmieszanie faz):

- metody cieplne: wypierane parą, gorącą wodą, wewnątrzstrefowe spalanie elektromagnetyczne.
- inne: mikrobiologiczne.
1 5 1