Pytania dla gimnazjum
1. Indeks glikemiczny artykułów spoŜywczych ma istotne znaczenie dla:
a. osób palących papierosy
b. osób chorujących na cukrzycę
c. osób posiadających małe gastronomie
d. nie dotyczy produktów spoŜywczych
2. W którym roku złoŜono organizację WWF (World Wildlife Fund), której symbolem jest
panda:
a. 1961
b.1990
c. 2000
d.1909
3. Brak wapnia (hipokalcemia) moŜe wywołać chorobę zwaną:
a. tęŜyczka
b. tęŜec
c. anemia
d. koklusz
4. Kiedy załoŜono organizacje „czerwony półksięŜyc”?
a. w 1863 roku na konferencji w Genewie
b. w 1859 roku po bitwie pod Solferino
c. w 1876 roku, gdy wybuchła wojna rosyjsko-turecka
d. w 1919 roku po zakończeniu epidemii grypy hiszpanki
5. Który metal jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania chlorofilu?
a. Hg
b. K
c. Mg
d. Ca
6. Który z pierwiastków jest toksyczny dla komórek bakteryjnych?
a. Mg
b. Na
c. Hg
d. Cl
7. Anaeroby to:
a. organizmy zasiedlające środowiska słodkowodne
b. organizmy wolnoŜyjące
c. organizmy beztlenowe
d. organizmy bytujące w wysokich partiach gór
8. Mianem endemitów określamy
a. gatunki wymarłe
b. gatunki unikatowe dla danego miejsca
c. pierwsze rośliny nasienne
d. skamieniałe rośliny
9. Kwasy nukleinowe dzielimy na jednoniciowe i dwuniciowe. Do kwasów dwuniciowych
zaliczamy:
a. łańcuchy kwasów aminokwasowych
b. kwas rybonukleinowy
c. kwas deoksyrybonukleinowy
d. kwas mlekowy
10. Woda jest niezbędna do Ŝycia wszystkim organizmom zamieszkującym Ziemię. Znana
jest jednak odmiana wody, w której Ŝycie nie moŜe się rozwijać. Jest to:
a. woda słona
b. cięŜka woda
c. woda mineralna
d. woda przegotowana
11. SkaŜenia chemiczne wód powodują choroby u zwierząt zamieszkujących dane środowisko
wodne. Objawem zatrucia ołowiem jest syndrom „złamanej szyi” występujący u:
a. kaczek
b. łabędzi
c. karpi
d. wydr
12. Węgorze to ryby dwuśrodowiskowe, które składają ikrę w morzu. W tym celu odbywają
wycieńczającą wędrówkę do:
a. Bałtyku
b. Morza Martwego
c. Morza Sargassowego
d. Morza Czarnego
13. Niektóre zwierzęta uznawane za szkodniki są jednocześnie objęte ochroną. Przykładem
jest:
a. skrzypionka zboŜowa
b. kozioróg dębosz
c. komarnica błotniarka
d. chrabąszcz majowy
14. Miano coli to oznaczenie określające najmniejszą ilość badanej próby, w której moŜna
znaleźć bakterie typu fekalnego. Oznaczenie to stosuje się powszechnie:
a. w określeniu Ŝyzności gleb
b. w oznaczeniu czystości wód
c. w pomiarze substancji odŜywczych w wodach stojących
d. w określaniu zanieczyszczenia powietrza
15. Wędrujące (ruchome) wydmy są charakterystyczną cechą krajobrazu w:
a. Drawieńskim Parku Narodowym
b. Parku Narodowym Bory Tucholskie
c. Słowińskim Parku Narodowym
d. Parku Narodowym Ujście Warty
16. Ultrafiolet to promieniowanie:
a. o fali dłuŜszej niŜ światło widzialne
b. krótsze niŜ promieniowanie rentgenowskie
c. podczerwone
d. o zakresie fali 100 do 380 nm
17. Polietyzm to:
a. róŜnice między samcem a samicą danego gatunku
b. zmiany w wyglądzie starszych osobników w populacji
c. podział pracy wśród członów kolonii owadów społecznych
d. bioróŜnorodność
18. Proces mineralizacji i humifikacji w glebie zachodzi na poziomie:
a. eluwialnym
b. iluwialnym
c. gleby próchniczej
d. ściółce
19. W pobliŜu dróg o znacznym natęŜeniu ruchu samochodowego występują skaŜenia
środowiska, powodowane przez substancję, dodawaną do benzyny jako środek
podnoszący liczbę oktanową paliwa. Ta substancja to:
a. metan
b. czteroetylek ołowiu
c. olej
d. propan
20. Całkowitą ochroną w Polsce objęte są wszystkie gatunki:
a. błonkówek
b. ptaków
c. płazów
d. pająków
21. Która z wymienionych roślin dotarła do Europy z Ameryki Środkowej lub Południowej w
początkach XVI wieku?
a. pomidor
b. róŜa
c. kapusta
d. rzepa
22. Skorupiakiem lądowym jest:
a. pąkla
b. osa
c. konik polny
d. stonoga
23. W którym szeregu są wyłącznie związki organiczne?
a. białka, sole mineralne, witaminy
b. tłuszcze, woda, węglowodany
c. tłuszcze, węglowodany, białka
d. sole mineralne, witaminy, węglowodany
24. Najmniejszym w Polsce Parkiem narodowym jest:
a. Tatrzański PN
b. Ojcowski PN
c. PN Bory Tucholskie
d. Narwiański PN
25. Niektóre zwierzęta w trakcie trwania suszy lub przy braku pokarmu zapadają w tzw. sen
letni. Do takich zwierząt zaliczamy:
a. susły
b. pancerniki
c. lemury z Madagaskaru
d. leniwce
26. Kaczeniec (knieć błotna) to gatunek wskaźnikowy dla pewnego czynnika
środowiskowego. Tym czynnikiem jest:
a. wilgotność
b. gleba zasadowa
c. niskie stęŜenie soli mineralnych
d. obecność siarki w środowisku
27. W którym Polskim Parku Narodowym znajdują się największe, unikalne dla terenów
Polski obszary torfowisk
a. Biebrzańskim Parku Narodowym
b. Kampinoskim Parku Narodowym
c. Ojcowskim Parku Narodowym
d. Świętokrzyskim Parku Narodowym
28. Konwencja Ramsarska podpisana w Ramsar w 1971 dotyczy m.in.:
a. ochrony obszarów wodno-bagiennych
b. ochrony gatunków zagroŜonych wyginięciem
c. wstępnego ograniczenia emisji CO2
d. zapobiegania nadmiernej wycince lasów
29. Organizacja FAO
a. została załoŜona prze koalicję państw antyhitlerowskich w 1939 roku
b. to międzynarodowa komisja zajmująca się problemami wyŜywienia i rolnictwa
c. od 1995 roku zrzesza państwa członkowskie UE
d. organizacja typu non profit walcząca z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt
gospodarskich
30. Drzewa z tego rodzaju są długowieczne, mają wielkie, puste w środku pnie. Rośną na
terenach suchych. W jednym z takich drzew schronili się Staś i Nel z powieści „W pustyni
i w puszczy”.
a. limba
b. liana
c. kakaowiec
d. baobab

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T22:20:40+01:00
1a 2a 3a 4a 7c 8b 9c 10c 11b 12d -> zostawiają tarło w ciepłych (tropikajnych) morzach 13c 14b 15c 16c 17c 18c 19b 20b-> nie pamiętam do końca, ale powinno być dobrze 21a 22a 30d

Reszty nie zdążyłam :(
1 5 1