Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T20:09:10+01:00
Do:
Urząd Miasta ...................................
Prezydent Miasta ......................................................................
ul. ...................................
.....-......... ...................................
Tel.: +48-.....-.........-.....-.....
...................................@...................................
W ostatnich latach w Polsce obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sportów
ekstremalnych, w tym jazdy na deskorolce, rolkach i rowerach BMX. Sporty te przyciągają
coraz szersze rzesze młodzieŜy, rośnie liczba i poprawia się jakość organizowanych zawodów
i pokazów. Polscy zawodnicy zaczynają odnosić sukcesy na międzynarodowych konkursach.
Niestety do uprawiania tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane place –
skateparki. Placów tych jest wciąŜ mało, co uniemoŜliwia wielu młodym, aktywnym ludziom
uprawiania swojego ulubionego sportu.
W związku z brakiem/niedostateczną ilością/złym stanem istniejących obiektów jako
osoby uprawiające w/w. sporty załoŜyliśmy Stowarzyszenie na rzecz budowy skateparku w
……. …. W imieniu Stowarzyszenia zwracamy się z uprzejmą prośbą o zbudowanie
skateparku w ……………….. . Stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla
całego miasta. Dotąd, z braku miejsca specjalnie dla nich przeznaczonego, osoby jeŜdŜące na
deskorolkach, rolkach i BMX-ach jeŜdŜą po publicznych placach i ulicach, niejednokrotnie
przyczyniając się do szybszego niszczenia murków, ławek i nawierzchni. W dodatku
uprawiając swój sport w miejscach do tego nie przeznaczonych naraŜają zarówno siebie jak i
przechodniów na nieprzyjemności, a nawet niebezpieczeństwo, np.: jeŜdŜąc w pobliŜu ulic,
ryzykują potrącenie przez przejeŜdŜające samochody. Skatepark byłby idealnym miejscem do
jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach BMX oraz rozwijania swoich umiejętności.
MłodzieŜ jeździłaby w jednym, specjalnie do tego przeznaczonym, miejscu i nie niszczyłaby
elementów uŜyteczności publicznej oraz nie przeszkadzałaby przechodniom.
Skatepark byłby jednocześnie świetną wizytówką miasta ....................................
MłodzieŜ mogłaby aktywnie spędzać tam czas, zamiast przesiadywać na ławkach między
blokami. Mając miejsce do uprawiania sportu, młodzi ludzie nie będą sięgać po alkohol,
papierosy czy inne uŜywki. Na terenie skateparku moŜna by organizować zawody, w których
braliby udział znani skaterzy, rolkarze i BMX-owcy. Takie zawody z pewnością pomogłyby
promować miasto, ściągając kibiców i zawodników. Dodajmy, Ŝe skatepark byłby nie tylko
obiektem sportowym, ale teŜ miejscem, szeroko powiązanej z tym stylem Ŝycia, kreatywności
młodych ludzi; miejscem wystaw tematycznych, koncertów; miejscem, gdzie powstają i
prezentowane są produkcje filmowe; miejscem dla youth art. MłodzieŜ podzielająca podobne
zainteresowania moŜe się tam spotkać, wymienić uwagami związanymi z uprawianym
sportem, jak równieŜ porozmawiać na inne tematy.
Przestronny skatepark w naszym mieście to szansa na promocję dla miasta. Miejsca
tego typu w Polsce juŜ gromadzą rzesze entuzjastów oraz zwykłych obywateli. Przykładem
tego mogąbyć chociaŜby skateparki w Warszawie - Jutrzenka oraz park w Blue City, czy we
Wrocławiu Zajezdnia 31. Czas aby ................................... równieŜ posiadał własny skatepark.
W naszym mieście jest kilka miejsc, które moŜna przeznaczyć pod skatepark np.:
……………………………………………… . MoŜna teŜ oczywiście rozwaŜyć powstanie
krytego skateparku, podobnego do tego we Wrocławiu.
Jesteśmy głęboko przekonani iŜ Urząd Miasta ..................................., oraz Prezydent
Miasta ......................................................................, przychylą się do naszej inicjatywy.
Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego pomysłu i jesteśmy otwarci na spotkanie
w sprawie omówienia tej jakŜe waŜnej dla nas inwestycji, jaką jest skatepark
Do listu dołączamy podpisy osób, które wyraziły swoje poparcie dla powyŜszej petycji
i budowy skateparku w …………. .
Stowarzyszenie na rzecz Skateparku w ……………..
.....-......... ...................................
...................................@...................................
My niŜej podpisani, wyraŜamy swoje poparcie dla idei budowy skateparku w ………
Imię i nazwisko Adres zamieszkania Zawód wykonywany
10 3 10