1 z nasion roślin oleistych tłuszcze otrzymuje się w wyniku:
a utwardzania
b zmydlania
c ekstrakcji
d uwodorowania
2kwas o wzorze CH3COOH można nazwać:
a mrówkowy
b stearynowy
c propionowy
d etanowy
3 wodę wystepująca w produktach spożywczych można wykryć za pomocą:
a reakcji ksantoproteinowej
b białego papierka nasyconego CuSO4
c roztworu octanu ołowiu(II)
d próby akroleinowej
4 wydzielenie się amoniku w wyniku ogrzewania baiłka ze stężonym roztworem NaOH swiadczy o obecność w nim
a węgla
b siarki
c tlenu
d azotu
5 aby wykryć glukozę w soku z owoców należy do niego dodać:
a roztworu jodu z alkoholu i obserwować zmianę barwy
b świeżo strąconego wodorotlenku miedź (II)
c stężonego kwasu azotowego(V) i ogrzewać otrzymaną mieszanine
d kwasu solnego chwilę pogotować i zobojętniać zasade w obec wskaźnika
6 produktami rozkładu tłuszczu pod wpływem wody mogą być:
a glicerol i kwasy karboksylowe o długich łańcuchach
b glicerol i kwas octowy
c alkohol etylowy i kwasy karboksylowe o długich łańcuchch
d w zależność od rodzaju tłuszczu- węglowodory nasycone lub nienasycone
7 wysalanie białka może zachodzić pod wpływem:
a każdej soli
b soli metali ciężkich
c alkoholu etylowego
d chlorku sodu
8 reakcja estryfikacji zachodzi między:
a alkoholem a kwasem
b kwasem a amina
c alkoholem a aminą
d aldehydem a kwasem
9 skrobię najłatwiem można wykryć za pomocą:
a wody wapiennej
b wodorotlenku miedż(II)
c jodu rozpuszczalnego w alkoholu etylowym
d wody bromowej
19 podaj wzór półstrukturalny nastepujących związków organicznych
a chloroetan
b propanol
c mrówczn etylu
d kwas propanowy
20 zapisz wzory półstrukturalne orz podaj nazwy 4 izomerów heptanu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-17T14:58:15+02:00
1c 2d 3b (nie jestem pewna) 4d 5b 6b 7a 8a 9c

20. 1)CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-CH3 (2 –METYLOHEKSAN)
2)CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 (3-METYLOHEKSAN)
3)CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3 (2,3-DIMETYLOPENTAN)
4)CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH3 (2,4 – DIMETYLOPENTAN)